Υφυπουργός Παιδείας Α. Συρίγος: Σχετικά με τις μετεγγραφές φοιτητών και την αντιστοιχία Τμημάτων

Ο υφυπουργός Παιδείας  Άγγελος Συρίγος, σε γραπτή απάντηση, προς τη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση βουλευτού απάντησε τα παρακάτω αναφορικά με τις μετεγγραφές φοιτητών και την αντιστοιχία Τμημάτων, κοντολογίς στα ερωτήματα που προκύπτουν από τη μη πλήρη αντιστοίχιση ομοειδών σχολών ΑΕΙ: 

Σχετικά με τις μετεγγραφές φοιτητών, η αντιστοιχία Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών επανακαθορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), όπου ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30η Μαΐου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α..

Η απόφαση ισχύει για τις μετεγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτήν του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, η απόφαση δύναται να εκδοθεί χωρίς προηγούμενη γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των αντίστοιχων Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται.».

Η αριθμ. 84620/Ζ1/8-7-2022 (Β΄ 3599) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023» εκδόθηκε με βάση την προβλεπόμενη στις ως άνω διατάξεις γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. (συνεδριάσεις υπ’ αριθμ. 35/17-6-2022 και 36/-8-7-2022).

Το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. έκρινε εκ νέου τα «Νέα Τμήματα», ήτοι τα Τμήματα που ιδρύθηκαν στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας με τους νόμους 4521/2018 (Α’ 38), 4559/2018 (Α’ 142), 4589/2019 (Α’ 13) και 4610/2019 (Α’ 70), μεταξύ των οποίων και τα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Φυσικής και Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως μη αντίστοιχα με ήδη υφιστάμενα, κατά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω νόμων, πανεπιστημιακά Τμήματα, και, παράλληλα, ως αντίστοιχα μεταξύ τους, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα ανωτέρω έγγραφα της ΕΘ.Α.Α.Ε., το Ανώτατο Συμβούλιο έλαβε υπόψη τα στοιχεία της συνάφειας των προγραμμάτων σπουδών, την ενδεχόμενη απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων και τις σχετικές προγενέστερες αποφάσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. και της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), ενώ μεταξύ των στοιχείων συνάφειας των προγραμμάτων σπουδών εξετάστηκαν ιδίως η ύπαρξη κοινών μαθημάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, η ύπαρξη του ελάχιστου αναγκαίου αριθμού μελών ΔΕΠ για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, το πλήθος και η ύπαρξη συνάφειας μεταξύ των προσφερόμενων κατευθύνσεων σπουδών, η διάρκεια σπουδών σε εξάμηνα καθώς και τα έτη από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος σπουδών και η συνακόλουθη επιτυχής ολοκλήρωση και υλοποίηση του αρχικού ακαδημαϊκού σχεδιασμού.

Στο σκεπτικό της εισήγησης του Προέδρου και των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής αναφέρονται τα εξής: “Ιδιαίτερα τα δύο τελευταία κριτήρια συντελούν στη διαφοροποίηση μεταξύ νέων και υφιστάμενων -με πολυετή λειτουργία-Τμημάτων (εν συντομία παλαιών). Διότι τα μεν νέα Τμήματα βρίσκονται στην έναρξη υλοποίησης ενός ακαδημαϊκού σχεδιασμού, τα δε υφιστάμενα έχουν ήδη ολοκληρώσει και επαναλάβει τον πλήρη κύκλο διάρκειας του προγράμματος σπουδών και έχουν παραγάγει τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα φοιτητών και αποφοίτων.

Σημειώνεται ότι με βάση την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 «ως αντίστοιχα για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται δύο Τμήματα αν με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών αποκτώνται αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων». Δεδομένου ότι για τα νέα Τμήματα δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών, ώστε να κριθεί εάν αποκτώνται οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων, διαπιστώνεται η έλλειψη των προϋποθέσεων για τη σύγκριση μεταξύ νέων και παλαιών ομότιτλων Τμημάτων.

Το Ανώτατο Συμβούλιο στη συνεδρίασή του με αριθμό 3/28-05-2020 έθεσε ως προϋπόθεση για την αντιστοίχιση των νέων Τμημάτων ότι «ιδιαίτερα στην περίπτωση νέων Τμημάτων, το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη λειτουργία τους επί τουλάχιστον 4 ή 5 χρόνια, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τη συνάφειά τους ή για την αντιστοίχισή τους με άλλα τμήματα». Επιπλέον, ο ν. 4653/2020, άρθρο 8, παρ. 1, α και γ, θεσμοθέτησε την υποχρέωση των Ιδρυμάτων να προβαίνουν στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των Τμημάτων και νέων προγραμμάτων σπουδών, προκειμένου να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εκπλήρωση των κριτηρίων οργάνωσής τους ως εξής: «Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τα Α.Ε.Ι. και τις επιμέρους ακαδημαϊκές και ερευνητικές τους μονάδες και πιστοποιεί αν πληρούν τα κριτήρια οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου 3 κύκλου,…γ) πιστοποιεί τα νέα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, ύστερα από αίτημα του οικείου Α.Ε.Ι. και της αντίστοιχης ακαδημαϊκής του μονάδας,…».

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα νέα Τμήματα δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί.”. Επισημαίνεται ότι η αριθμ. 84620/Ζ1/8.7.2022 Υπουργική Απόφαση ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και αφορά στον καθορισμό της αντιστοιχίας Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών αποκλειστικά για την διαδικασία των μετεγγραφών ενώ σε καμία περίπτωση δεν αφορά στον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Με τις διατάξεις των νόμων 4521/2018 (Α΄38), 4559/2018 (Α΄ 142), 4589/2019 (Α΄ 13) και 4610/2019 (Α΄ 70), πραγματοποιήθηκε η αναδιαμόρφωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας με τις συνέργειες των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., δηλαδή τις κατ’ ουσίαν εντάξεις ή δια απορροφήσεως συγχωνεύσεις των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τα Πανεπιστήμια.

Η αναδιάταξη της αρχιτεκτονικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων πανεπιστημιακών τμημάτων στα περισσότερα εκ των οποίων έχουν ήδη ενταχθεί, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προβλέψεις των προαναφερθέντων νόμων, φοιτητές τμημάτων Τ.Ε.Ι. οι οποίοι κατά το χρόνο ίδρυσης των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων δεν είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο τμήμα εισαγωγής τους.

Η προαναφερόμενη αναδιάρθρωση, με τις εκτεταμένες μεταβολές που επέφερε στην ανώτατη εκπαίδευση, διαμόρφωσε νέα δεδομένα αλλά και ζητήματα μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων, ομότιτλων με τμήματα ΤΕΙ για τους αποφοίτους των οποίων (Τμημάτων Τ.Ε.Ι.) έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. αδειοδότηση ή σύσταση κλάδου από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο) ή έχει εκδοθεί σχετικό διάταγμα. Το ζήτημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων αφορά και στα νέα Τμήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω αναδιάρθρωσης, τα οποία είναι ομότιτλα με προϋπάρχοντα πανεπιστημιακά Τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. ή έχουν δικό τους μοναδικό τίτλο.

Η αρμοδιότητα για την απονομή αυτοτελών επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. ανήκει στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς (επιμελητήρια), σύμφωνα με το κατά περίπτωση αντικείμενο του ενδιαφερόμενου Τμήματος, και τα προσόντα μόνιμου διορισμού και πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ορίζονται στο Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (ΠροσοντολόγιοΚλαδολόγιο)» (Α΄ 232).

Κατόπιν των ανωτέρω, εναπόκειται στους οικείους φορείς και Υπουργεία, με τις αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται οι προαναφερθείσες μεταβολές στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την υπαγωγή όλων των αποφοίτων των νέων Τμημάτων στο οικείο πλαίσιο άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Όσον αφορά στους διορισμούς των πτυχιούχων, η ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων όπως και κάθε άλλο ζήτημα που άπτεται των διαγωνισμών, των προκηρύξεων, των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων σε φορείς του Δημόσιου Τομέα και των κατά κλάδο ή ειδικότητα προσόντων διορισμού σε αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΑΣΕΠ και του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα.

Πηγή: alfavita.gr