Υπ. Παιδείας: Νέα εγκύκλιος με οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών στο Πεδίο Β

Υπουργείο Παιδείας: Εγκύκλιος με οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ  σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) – Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β.

 Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β’

Γενικά επί της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)

Α. Το έργο των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ)-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) των σχολικών μονάδων, των ΚΕΔΑΣΥ και των ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) αξιολογείται σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, από «εξαιρετικό», σε «πολύ καλό», σε «ικανοποιητικό» ή σε «μη ικανοποιητικό», ως προς τα πεδία:

Α (το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του/της εκπαιδευτικού και το υποστηρικτικό ή/και παιδαγωγικό έργο του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ), το οποίο εξειδικεύεται (εκτός από τις περιπτώσεις αξιολόγησης του έργου των υπηρετούντων σε ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ και των μελών ΕΒΠ) σε Α1 (γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου εκπ/κών ή ειδικό υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο μελών ΕΕΠ) και Α2 (παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης εκπ/κών ή παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση υποστηρικτικού έργου μελών ΕΕΠ), και

Β (υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού και του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ). Η αποτίμηση των πεδίων Α1, Α2 (ή Α) και Β είναι διακριτή και δεν συμψηφίζεται. Προκύπτει, δε, από το ν. 4823/2021 ότι η αξιολόγηση των πεδίων μπορεί να πραγματοποιείται με οιαδήποτε σειρά (π.χ. πρώτα το πεδίο Β), ή/και ταυτόχρονα (π.χ. κατά την ίδια περίοδο να αξιολογηθούν τα πεδία Α1 και Β).

Β. Υπενθυμίζεται ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4823/2021 (Α΄136), η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης τόσο για τους αξιολογητές όσο και για τους αξιολογούμενους αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υποχρέωση. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠΕΒΠ να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην παραπάνω υποχρέωση δύνανται να επιβάλλεται αναστολή οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξης του. Ειδικότερα, για τα στελέχη εκπαίδευσης που αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή την παρακωλύουν με την εν γένει στάση τους, τότε το στέλεχος αντικαθίσταται και αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Σημειώνεται ότι η παρεμπόδιση της διαδικασίας αξιολόγησης σε κάθε στάδιο αυτής επιφέρει την απαρέγκλιτη εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, προκειμένου να παρέχεται ακώλυτα/ανεμπόδιστα η παροχή δημόσιας υπηρεσίας.

Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο.

[Πηγή :edweek.gr]