Το σχέδιο και χρονοδιάγραμμα του Κ. Πιερρακάκη για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης για το 2024

Σε ένα 120 σελίδων αποτυπώνεται το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα  του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη για το τρέχον έτους 2024.

Ειδικότερα, το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τα εξής:

Διορισμοί εκπαιδευτικών

Κάλυψη παγίων αναγκών εκπαιδευτικού προσωπικού στη βάση πραγματικών αναγκών και δημοσιονομικών περιθωρίων
Υλοποίηση μόνιμων διορισμών βάσει των αποχωρήσεων και των εκπαιδευτικών αναγκών.

Νέα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών

Α. Δημιουργία νέων κριτήριων επιλογής με στόχο την ενδυνάμωση της αξιοκρατικής και διαφανούς επιλογής. 

Β. Ανάπτυξη νέου συστήματος διορισμού/προσλήψεων για εκπαιδευτικούς με στόχο την ενδυνάμωση της αξιοκρατικής και διαφανούς επιλογής εκπαιδευτικών, 

Γ.   Νέο πλαίσιο κινητικότητας και εκπαιδευτικών αδειών. 

Δ. Νέο σύστημα διορισμού / προσλήψεων 

 • ψυχολόγων, 
 • κοινωνικών λειτουργών, 
 • σχολικών νοσηλευτών, 
 • ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Το σχέδιο με βάση τη Βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού, για την παιδεία

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 • Επανασχεδιασμός της πλατφόρμας MySchool ( με σκοπό να λύσει το θέμα της γραφειοκρατίας στα σχολεία) και των ψηφιακών υπηρεσιών διοίκησης που παρέχει σε σχολεία και δ/νσεις εκπαίδευσης. 
 • Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών για το σχολείο με στόχο την αντικατάσταση των «υπηρεσιακών εντύπων», για παράδειγμα, απουσιολόγιο, βιβλίο ύλης, με ψηφιακά ισοδύναμες λύσεις που θα υιοθετηθούν καθολικά».
 • Ενοποίηση όλων των πλατφορμών/αποθετηρίων εκπαιδευτικού υλικού.
 • Δικτυακή αναβάθμιση των σχολείων με σταδιακές επεμβάσεις, που ξεκινούν από την εγκατάσταση VDSL συνδέσεων σε 7000 και πλέον σχολεία, και φτάνουν στην αξιοποίηση οπτικών δικτύων νέας γενιάς.
 • Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τους γονείς και κηδεμόνες (e- parents) που στόχο έχει «να δώσει στον πολίτη-κηδεμόνα ένα ζωντανό «παράθυρο» στα σχολικά δρώμενα.
 • Δημιουργία 100 πιλοτικών Εργαστηρίων διδασκαλίας Επαυξημένης Πραγματικότητας, η λειτουργία Εργαστηρίων Καινοτομίας σε κάθε Εκπαιδευτική Περιφέρεια καθώς και η Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων.

Αξιολόγηση σχολικών μονάδων (3η χρονιά εφαρμογής)

Κατάθεση Ετήσιου Απολογισμού 100% (14.000 σχολικές μονάδες)

 • 3ο τρίμηνο 2024
 1. Αξιολόγηση Σχολείων – υλοποίηση: κατάθεση ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού όλων των σχολικών μονάδων (100%) με πρόθεση 2ετούς κύκλου μετά το 2025
 2. Καλλιέργεια κουλτούρας αξιολόγησης προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες της κάθε σχολικής μονάδας, να δημιουργηθεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή τους και να αναδειχθούν οι επιτυχίες της κάθε μονάδας.
 3. Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο κρίνονται απαραίτητες με βάση τις προτάσεις του ΙΕΠ και της ΑΔΙΠΠΔΕ μετά από 3 έτη εφαρμογής

Ολοκλήρωση επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Επιλογή 13 Περιφ. Δ/ντών Εκπ/σης, 13 Περιφ. Εποπτών Ποιότητας, 116 Εποπτών Ποιότητας, Προϊστ. 71 ΚΕΔΑΣΥ

 • 4ο τρίμηνο 2024
 1. Ο ν. 4823/2021 θεσμοθέτησε θέσεις στελεχών που έχουν ουσιαστική συμβολή στην επιμόρφωση και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Θα ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής όλων των στελεχών με βάση τον νόμο.
 2. Στελέχη Εκπαίδευσης: Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (13) (4ο τρίμηνο), Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας (2ο τρίμηνο), Επόπτες Ποιότητας (2ο τρίμηνο), Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ (4ο τρίμηνο), Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων (2ο τρίμηνο)
 3. Οι νέες Δομές Εκπαίδευσης αποτελούν κρίσιμο πυλώνα, τόσο για την αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη του αυτόνομου σχολείου, όσο και για την εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης 20.000 εκπαιδευτικών

 • 4ο τρίμηνο 2024
 1. Ολοκλήρωση της αξιoλόγησης στα 3 πεδία (Α1 για το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου, Α2 για το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης & Β για την υπηρεσιακή συνέπεια και την επάρκεια του εκπαιδευτικού) για τουλάχιστον 10.000 δόκιμους εκπαιδευτικούς και μονιμοποίησή τους έως το τέλος του Α εξαμήνου
 2. Ολοκλήρωση της αξιoλόγησης στα 3 πεδία (Α1, Α2 & Β) για τουλάχιστον 20.000 εκπαιδευτικούς (αθροιστικά για το 2024) και μονιμοποίησή των δόκιμων έως το τέλος του Β εξαμήνου.

Βελτίωση των επιδόσεων των Ελλήνων μαθητών στους δείκτες PISA

Βελτίωση των επιδόσεων των Ελλήνων μαθητών στους δείκτες PISA με στόχο τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ έως το 2027

 • 4ο τρίμηνο 2024

 Άμεσες παρεμβάσεις αποτελούν:

Α. Συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για την παροχή προτάσεων για την ανάπτυξη αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής και την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών, που θα επικεντρώνονται σε τρεις κύριους τομείς πολιτικής και πρακτικής: • Μαθησιακά περιβάλλοντα, λειτουργία σχολείων και οργάνωση της εργασίας των εκπαιδευτικών • Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη σχολική εκπαίδευση • Οικοδόμηση ισχυρότερων θεμελίων για την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα.

Β. Παρεμβάσεις προσαρμογών στα Προγράμματα Σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό, τις διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές (θα εισαχθούν τεστ, ερωτήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες ανάλογες με τις προτεινόμενες στο PISA, εξοικείωση των μαθητών με τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλοντα προσομοιώσεων, έμφαση στους «εγγραμματισμούς» όπως ορίζονται στο PISA).

Γ. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη λογική των εγγραμματισμών του PISA και στο εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί
Ψηφιακές παρεμβάσεις (Ανάπτυξη πλατφόρμας για εκπαιδευτικό περιβάλλον προσομοίωσης ανάλογο με του PISA, δημιουργία ειδικού ιστότοπου για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς).
Παρεμβάσεις οργανωτικής φύσης και εξοπλισμός (οργάνωση και στελέχωση μονάδας ΙΕΠ, εξοπλισμός των εργαστηρίων των σχολείων του δείγματος με τους απαραίτητους ΗΥ, στήριξη εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών)

Δ. Παρεμβάσεις ενημέρωσης μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, ιδιαίτερα στα σχολεία του δείγματος.

Εμπλουτισμός και εμβάθυνση των δράσεων «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και «Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο»

Συνέχιση για τρίτη χρονιά της καθολικής εφαρμογής με εμπλουτισμό των δράσεων σε όλες τις σχολικές μονάδες

 • 1ο,2ο &4οτρίμηνο2024
 1. Συνέχιση της καθολικής εφαρμογής των δράσεων «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και «Αγγλικά στο νηπιαγωγείο».
 2. Μέσα από τις δράσεις αυτές, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα εξοικειωθούν με τη βιωματική προσέγγιση στη μάθηση, την εργαστηριακή μέθοδο, και την άμεση εφαρμογή της κριτικής σκέψης για την επίλυση προκλήσεων. Έμφαση θα δοθεί σε βιωματικές δράσεις για την Αειφορία και τη Βιωσιμότητα καθώς και σε δεξιότητες για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Συνέχιση της εφαρμογής του νέου   προγράμματος ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Συνέχιση για 2η χρονιά εφαρμογής του   προγρ/τος ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

 • 2ο τρίμηνο 2024
 1. Συνέχιση της εφαρμογής του νέου αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (άρθρο 371, ν4957/2022 ΦΕΚ141/Α) με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και των εργαζόμενων γονέων. 
 2. Το εν λόγω αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου εφαρμόστηκε πιλοτικά σε εκείνες τις σχολικές μονάδες που ορίστηκαν για το σχολικό έτος 2022- 2023 και για κάθε επόμενο σχολικό έτος.
 3. Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αναβαθμισμένο περιεχόμενο, μέσω ομίλων δραστηριοτήτων όπως εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων. Επίσης, προβλέπεται επιπλέον χρόνος για μάθηση, μελέτη και παιχνίδι στο σχολείο.

Νέα Προγράμματα Σπουδών – Έναρξη υλοποίησης: επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών

Ολοκλήρωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή των 166 νέων ΠΣ Γενικής Εκπαίδευσης

 • 4ο τρίμηνο 2024

Εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου

Ολοκλήρωση των διαδικασιών αιτήσεων συμμετοχής, υποβολή διδακτικών πακέτων, έγκριση

 • 4ο τρίμηνο 2024

Τα νέα βιβλία, μαζί με το συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό ως αναπόσπαστο μέρος τους, θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή τoν Σεπτέμβρη του 2024 και σε έντυπη μορφή, τον Σεπτέμβριο του 2025 (Πράξη ΕΣΠΑ 2021-2027).

Διαμόρφωση Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών

Διαμόρφωση Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών

 • 4ο τρίμηνο 2024

Ολοκληρωμένο πλαίσιο υψηλής ποιότητας αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συνεχούς ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που θα περιλαμβάνει:

 • Σύστημα διάγνωσης επιμορφωτικών αναγκών (μέρος του είναι η αξιολόγηση),
 • Σύστημα Σχεδιασμού, Πιστοποίησης και Υλοποίησης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (μέρος του θα είναι το ΙΕΠ, το ΕΚΔΔΑ, τα ΚΕΔΙΒΙΜ), και Λειτουργική ενοποίηση Μητρώων Πιστοποιημένων Επιμορφωτών

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω του νέου ΟΠΣ και μέσω συνεργασίας με το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ

Επιμόρφωση 50.000 Εκπαιδευτικών

 • 4ο τρίμηνο 2024
 1. Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Επιμορφωτικών Δράσεων (ΟΠΣ) ολοκληρώθηκε το 2021, με στόχο την αυτοματοποίηση και την διασφάλιση των διαδικασιών που ακολουθούνται ώστε να παρέχεται πιστοποιημένη επιμόρφωση σε όλους. Το ΟΠΣ επιμόρφωσης βασίζεται σε σύγχρονα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.
 2. Το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ διαθέτει μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών, πιστοποιημένα προγράμματα και την απαραίτητη τεχνογνωσία και δυνατότητα υλοποίησης, προκειμένου να καλύψει επιμορφωτικές ανάγκες στελεχών της εκπαίδευσης (Δντών Σχολείων, Συμβούλων Εκπ/σης, Προϊσταμ. Εκπ/κών θεμάτων), αλλά και ανάγκες στοχευμένης επιμόρφωσης σε θέματα bullying, αλλά και γενικότερα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνονται στις στοχεύσεις των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τα ΑΜΕΑ, την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ κλπ.
 3. Ενδεικτικοί Επιμορφωτικοί στόχοι για το 2024:
  • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
  • Ψηφιακές Δεξιότητες (από το σχολικό έτος 2023-24)

Ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Διαμόρφωση αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας δομών και θεσμών και Εφαρμογή του σε όλες τις δομές και ΣΜΕΑΕ

 • 4ο τρίμηνο 2024
 1. Στρεβλώσεις και αναποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης. Ενίσχυση του θεσμού και διαμόρφωση πλαισίου στήριξης της αποτελεσματικής λειτουργίας του (εισαγωγή ρυθμίσεων, καθηκοντολόγιο ΠΣ)
  Αναβάθμιση του ρόλου των Τμημάτων Ένταξης και ίδρυση νέων ΤΕ βάσει μελέτης αξιολόγησης
 2. Έμφαση στην ενταξιακή/συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) ως την αναγκαία, βασική αρχή οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστημάτων. Σχεδιασμός δράσεων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση
  Σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στα ΣΜΕΑΕ, καθώς και σύσταση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στις ΣΜΕΑΕ.

Υποδομές Ασφάλεια Σχολικών κτιρίων

Ολοκλήρωση της καταγραφής προβλημάτων (κυρίως ασφάλειας) σε σχολικά κτίρια και γενικότερα σχετικών αναγκών

 • 4o τρίμηνο 2024
 1. Συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των σχολικών κτιρίων
 2. Προτεραιοποίηση παρεμβάσεων, επίλυση στεγαστικών αναγκών.
 3. Ανάπτυξη εφαρμογής άμεσης καταγραφής και κάλυψης αναγκών των σχολείων για μικροεπισκευές σχολικού κτιρίου και για αναβαθμίσεις σχολικού χώρου καθώς και ανάπτυξη παρεμβάσεων με βάση σχέδια δράσης των σχολείων (βαφή, επίπλωση, λειτουργικοποίηση χώρων).

Ανώτατη Εκπαίδευση: Εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής και άρση θεσμικών αγκυλώσεων

Έκδοση Στρατηγικής Α.Ε.

 • 3ο τρίμηνο 2024
 1. Ανάπτυξη της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης βάσει στρατηγικού σχεδιασμού. Ενίσχυση της σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την κοινωνία και την οικονομία.
 2. Εδραίωση και διεύρυνση της Διεθνοποίησης των ελληνικών Α.Ε.Ι., της ανάπτυξης διασυνδέσεων και συνεργασιών με Α.Ε.Ι. του εξωτερικού. Ψηφιακός μετασχηματισμός των Πανεπιστημίων, διεύρυνση ισότητας ευκαιριών και ενίσχυση συμπεριληπτικής διάστασης στην Α.Ε.

Προγραμματικές Συμφωνίες Α.Ε.Ι. – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων για ΠΣ (25) όλων των Α.Ε.Ι

 • 3ο τρίμηνο 2024

Σύναψη προγραμματικών συμφωνιών βάσει του Ν. 4653/2020 (Α ́12). Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη αποτελεί η δημοσιοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση από το ΥΠΑΙΘΑ.

Ολοκλήρωση διαδικασίας για τον π/υ 2025

 • 3ο τρίμηνο 2024
 1. Η αξιολόγηση των Α.Ε.Ι. από την ΕΘ.Α.Α.Ε. συνδέεται με το νέο σύστημα χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι., η πρώτη εφαρμογή του οποίου ολοκληρώθηκε για το οικονομικό έτος 2020-2022. 
 2. Τα Α.Ε.Ι. πλέον χρηματοδοτούνται στη βάση αντικειμενικών (80%) και ποιοτικών (20%) κριτηρίων. 
 3. Για το έτος 2024 αναμένεται η εφαρμογή και ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον προϋπολογισμό του 2025, έως τέλος του 3ου τριμήνου.

Ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων

Δημοσίευση ΦΕΚ με το Νέο Σχεδίο Νόμου

 • 1ο τρίμηνο 2024
 1. Ενίσχυση της ακαδημαϊκής εξωστρέφειας. 
 2. Δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Παραρτημάτων στην Ελλάδα, από ξένα Πανεπιστήμια, είτε ως συνεργαζόμενα με ελληνικούς φορείς με τις αναγκαίες διασφαλίσεις ποιότητας και εποπτείας από το κράτος. Χορήγηση ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης στους πτυχιούχους.

Υλοποίηση ν. 4957/2022 (Α ́141) για την Ανώτατη Εκπαίδευση και μεταρρυθμίσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του

5% μεταβολή επί των υφιστάμενων ακαδημαϊκών μονάδων

 • 1ο τρίμηνο 2024
 1. Συνέχιση της εφαρμογής της στρατηγικής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη στη βάση του εκσυγχρονισμού και της βελτιστοποίησης της γεωγραφικής κατανομής των Α.Ε.Ι. της χώρας με σκοπό την ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. 
 2. Ειδικότερα, η στρατηγική για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη πρέπει να στοχεύει στον περιορισμό των μη βιώσιμων ακαδημαϊκών μονάδων και την ενίσχυση των ελκυστικών και δυναμικών μονάδων σε ανταγωνιστικά επιστημονικά πεδία.

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και Ι.Κ.Υ.

Έκδοση ΠΔ για Οργανισμό – Κανονισμό Λειτουργίας και αξιολόγηση

 • 4ο τρίμηνο 2024
 1. Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου, αναβάθμιση διοικητικών υπηρεσιών και επέκταση εργαλείων ψηφιακής διακυβέρνησης. 
 2. Στόχος είναι η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και το Ι.Κ.Υ. στους ενδιαφερόμενους πολίτες και στην πολιτεία.

Διεθνοποίηση

Αύξηση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στα Α.Ε.Ι.

 • 4ο τρίμηνο 2024
 1. Συνέχιση και ενίσχυση των δράσεων διεθνοποίησης για την παροχή στήριξης στην ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στα Α.Ε.Ι. με ή χωρίς τη συνεργασία με Ιδρύματα της αλλοδαπής, τη αύξηση του αριθμού συμμετοχής των Α.Ε.Ι. στις Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και τις συνεργασίες με αμερικανικά πανεπιστήμια στο πλαίσιο του IIE προκειμένου να ιδρυθούν νέα κοινά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής (joint/dual degrees). 
 2. Δημιουργία κέντρων υποστήριξης αλλοδαπών για την υποστήριξη της επιτυχούς ένταξής τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον των ελληνικών πανεπιστημίων.

Πηγή : [www.esos.gr]