Σχολεία: Σχετικά με τα προβλήματα στην ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Τα σοβαρά προσκόμματα στην ένταξη στη Γενική Εκπαίδευση

O Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) δημοσιοποίησε την τέταρτη κατά σειρά Εκθεση του για τα δικαιώματα των ατόμων µε αναπηρία.

Αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης ο Συνήγορος του Πολίτη:

Α. Κατέθεσε πόρισμα στο Υπουργείο Παιδείας για τα σοβαρά προσκόμματα στην ένταξη στη Γενική Εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επισημαίνοντας τα προβλήματα που υπονομεύουν σημαντικά την εκπαιδευτική συμπερίληψη, χωρίς να έχει υπάρξει ανταπόκριση έως σήμερα.

Β. Υπέβαλε προς το Υπουργείο Παιδείας πρόταση για διεύρυνση του καταλόγου παθήσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή των συζύγων τους που επιτρέπουν την κατά προτεραιότητα μετάθεση ή τοποθέτηση ή εξαίρεση από τον χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμων, χωρίς μέχρι και σήμερα  να έχει υπάρξει κάποια σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Γ. Διερεύνησε και διαμεσολάβησε σε σχέση με τη μη λειτουργία του ιδρυθέντος Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αθηνών. 

Συγκεκριμένα

Α. ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΈΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η Αρχή διερεύνησε αναφορές σε σχέση με την μη εφαρμογή των εκ του νόμου (ν. 3699/2008) ειδικών μέτρων υποστήριξης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) για την ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε μη υλοποίηση ή μερική και ανεπαρκής υλοποίηση εγκεκριμένων αιτημάτων παράλληλης στήριξης, ή εξειδικευμένης υποστήριξης μαθητών/τριών με αναπηρία ή με σοβαρά προβλήματα υγείας από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Σχολικό Νοσηλευτή, και η αναστολή ή καθυστέρηση λειτουργίας Τμημάτων Ένταξης, από την έναρξη του σχολικού έτους, λόγω μη στελέχωσης.

Η Αρχή ζήτησε έγγραφη ενημέρωση και στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και απέστειλε ερωτηματολόγια σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, ζητώντας αριθμητικά στοιχεία για τα προαναφερθέντα θέματα για το σχολικό έτος 2021-22.

Ολοκληρώνοντας τη διερεύνηση απέστειλε πόρισμα προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, επισημαίνοντας τα προβλήματα που υπονομεύουν σημαντικά την εκπαιδευτική συμπερίληψη, καθώς και την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή των παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο, σε ισότιμη βάση με τους συνομηλίκους τους.

Περαιτέρω, ζήτησε από το Υπουργείο να μεριμνήσει για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας με την διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την πλήρη υλοποίηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 του ν.3699/2008 μέτρων υποστήριξης της φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία/ε.ε.α. σε γενικά σχολεία – κατ’ αντιστοιχία με τη μέριμνα που λαμβάνεται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των λοιπών μαθητών/τριών – την θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της έλλειψης σχολικών νοσηλευτών, καθώς και ενός θεσμικού πλαισίου για την παροχή πρώτων βοηθειών σε μαθητές/τριες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής.

Δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση έως σήμερα.

Β. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Ο ΣτΠ υπέβαλε προς το Υπουργείο Παιδείας πρόταση για διεύρυνση καταλόγου παθήσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή των συζύγων τους που επιτρέπουν την κατά προτεραιότητα μετάθεση ή τοποθέτηση ή εξαίρεση από τον χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμων.

Ο ΣτΠ στο έγγραφό του θίγει γενικότερα το ζήτημα του κλειστού αριθμού των ασθενειών που, σύμφωνα με τα άρθρα 13 § 1 περ. γ΄ και 14 § 11 του ΠΔ 50/1996, επιτρέπουν την κατά προτεραιότητα μετάθεση ή τοποθέτηση ή εξαίρεση από τον χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμων.

Το ενδεχόμενο της διεύρυνσης του αριθμού των ασθενειών που αναφέρονται στο άρθρο 13 § 1 περ. γ΄ του ΠΔ 50/1996 απασχολεί το Υπουργείο Παιδείας τουλάχιστον από το 2012 και τουλάχιστον από το 2016 είχε προταθεί σχετική διεύρυνση: Με την 4/24-6-2016 απόφαση του ΚΕΣΥ, είχε προταθεί να ενταχθούν στις διατάξεις του άρθρου 13 § 1 περ. γ΄ του ΠΔ 50/1996 και άλλες ασθένειες. Εφόσον ένα όργανο όπως εν προκειμένω το ΚΕΣΥ, θεωρεί μια σειρά ρητά αναφερόμενων παθήσεων εξ ίσου σοβαρές και χρήζουσες προστασίας με αυτές του άρθρου 13 § 1 περ. γ΄ του ΠΔ 50/1996, προκύπτει ότι η διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ως έχει, οδηγεί στη συνέχιση ανόμοιας μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων.

Το ίδιο μπορεί να λεχθεί, κατά τον ΣτΠ, και σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πάθηση που, σύμφωνα με κρίση αρμόδιου υγειονομικού οργάνου, συνεπάγεται την ανάγκη συμπαράστασης ετέρου προσώπου.

Παρά ταύτα, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. 

[Πηγή: alfavita.gr]