Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: Μεταπτυχιακές σπουδές στα Συστήματα Πληροφοριών.

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών (Cryptography, Security and Information Systems)».

Κατευθύνσεις:

 • Κρυπτογραφία και Κυβερνοασφάλεια με ειδίκευση στην Κρυπτογραφία ή την Κυβερνοασφάλεια
 • Πληροφοριακό Πόλεμο με ειδίκευση στα Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου ή τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο
 • Γεωπληροφοριακά Συστήματα με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή τις Εφαρμογές Γεωπληροφοριών

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο (2) κύκλους:

 • 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 26/05/2024
 • 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 14/07/2024

Σε κάθε κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τη μερική φοίτηση, ενώ η μέγιστη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται σε τρία (3) έτη

Για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών των Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καταβάλλουν ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται, για κάθε ακαδημαϊκή σειρά, σύμφωνα με τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του Π.Μ.Σ.. Για τις διετείς κατευθύνσεις της πλήρους φοίτησης στο Π.Μ.Σ., το κόστος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε 2.800€, εκ των οποίων τα πρώτα 700€ θα καταβληθούν κατά την εγγραφή και τα υπόλοιπα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις. Αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του Προγράμματος, θα εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης του κόστους των διδάκτρων μέσω της χορήγησης υποτροφιών σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίζει η οικεία Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ..

Οι ενδιαφερόμενοι για τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικώς στο e-mail: master@sse.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση, σχέδιο της οποίας διατίθεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται η σειρά προτίμησης εισαγωγής στις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. καθώς και αν ο υποψήφιος ή η υποψήφια έχει λάβει υποτροφία για τις σπουδές του/της, όπως και τον φορέα αυτής.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (εκτός τελειόφοιτων). Εάν αυτό έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος: α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου, β) ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει και γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό (εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
 5. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.) (εάν υπάρχουν).
 7. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
 8. Πιστοποιητικά καλής γνώσης της Αγγλικής και άλλων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2).
 9. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζόμενων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
 10. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 11. Μια φωτογραφία.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στα 2108904258, 6937991649
Πηγή: [workenter.gr]