Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στις 10 Δεκεμβρίου οι εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ιστορίας.

Για το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου ορίστηκε, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας,  η   ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών και αιτούντων άσυλο προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με το άρθρο 90 και το άρθρο 107, παρ. 3 του Ν. 4251/2014», για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2022.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ανά την Επικράτεια, σε χώρους Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), λοιπών εκπαιδευτικών δομών εποπτείας του Υ.ΠΑΙ.Θ., δημοσίων και δημοτικών Υπηρεσιών, οι οποίοι θα οριστούν μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και τη γεωγραφική τους διασπορά.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν οι άνω των 16 ετών νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών (ν. 4251/2014 – Α’ 80) και οι δικαιούχοι και αιτούντες διεθνή προστασία (ν. 4636/2019 – Α’ 169) που επιθυμούν να υποβληθούν στη διαδικασία πιστοποίησης για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 90 και 107 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).

 Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του π.δ. 363/1998, Α’ 242, και προ της εφαρμογής του π.δ. 60/2010, Α’ 98) ή Α2 (που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010) υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα υποβληθούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια Ι.Ε.Κ. (Δ.Ι.Ε.Κ.), καθώς και σε άλλες δημόσιες και δημοτικές Υπηρεσίες,   από την Παρασκευή 18/11/2022 έως και τη Δευτέρα 28/11/2022 και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο, αξίας πενήντα (50) ευρώ, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν μόνο στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας είκοσι (20) ευρώ. Το παράβολο συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού των υποψηφίων. Σε περίπτωση επανάληψης της συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης, το παράβολο καταβάλλεται εκ νέου για κάθε συμμετοχή.

Στις εξετάσεις θα συμμετάσχουν κατ’ ανώτατο αριθμό 1.500 υποψήφιοι. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό, οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις καθορίζονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Όσοι/-ες σταθεί αδύνατον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, λόγω υπέρβασης του ανώτατου αριθμού, συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση.

Πηγή: esos.gr