Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στελέχωση των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων : Νέες διατάξεις κατατέθηκαν στη Βουλή

Νέες  διατάξεις για τη στελέχωση των Πρότυπων   και   Πειραματικών Σχολείων,περιλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου για τη Σχολική Βία,  το οποίο κατέθεσε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα οι, προς ψήφιση, διατάξεις  ορίζουν τα εξής:

Άρθρο 42
Στελέχωση των Πρότυπων Σχολείων και των Πειραματικών Σχολείων – Τροποποίηση παρ. 3 και 18 άρθρου 19 ν. 4692/2020 και παρ. 5 άρθρου 62 ν. 4589/2019

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111), περί της υποβολής αίτησης για την τοποθέτηση σε θέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα να δύνανται να υποβάλουν αίτηση για να τοποθετηθούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) την οποία επιλέγουν, αντί της Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται, β) καταργείται το δεύτερο εδάφιο, γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται προς εναρμόνιση με την τροποποίηση του πρώτου και την κατάργηση του δεύτερου εδαφίου και τίθεται και ο αριθμός (5) μετά από τη λέξη «πέντε» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε., την οποία επιλέγουν, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι πέντε (5) συνολικά σχολεία, Πρότυπα ή Πειραματικά, της Π.Δ.Ε., την οποία επιλέγουν, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020, περί της κάλυψης των λειτουργικών κενών που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., τροποποιείται ώστε να προβλέπονται περισσότεροι τρόποι κάλυψης των κενών αυτών αν δεν είναι δυνατή η κάλυψή τους από εκπαιδευτικούς άλλων Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο και η παρ. 18 διαμορφώνεται ως εξής:
«18. Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, σύμφωνα με την παρ. 22. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των κενών από τους εκπαιδευτικούς του πρώτου εδαφίου, τα λειτουργικά κενά καλύπτονται κατά προτεραιότητα με αποσπάσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της οικείας Π.Δ.Ε., προσωρινή τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων της οικείας περιοχής μετάθεσης ή πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών που διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.».

3. Στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), περί της τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο: αβ) μετά από τη φράση «Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά» προστίθεται άνω και κάτω τελεία και η φράση «σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α’ 115)» τίθεται ως υποπερ.

αα), αβ) προστίθεται υποπερ. αβ), β) προστίθενται νέα εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο, γ) στο παλαιό δεύτερο εδάφιο η φράση «Η οριστική τοποθέτησή τους» αντικαθίσταται από τη φράση «Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών», δ) στο παλαιό τέταρτο εδάφιο η φράση «τρίτου εδαφίου» αντικαθίσταται από τη φράση «προηγούμενου εδαφίου» και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά:
αα) σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α’ 115),

αβ) σε λειτουργικά κενά των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) της περιοχής διορισμού τους, τα οποία προκύπτουν σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111), εφόσον δεν καταστεί δυνατή η κάλυψή τους σύμφωνα με την παρ. 19 του ίδιου άρθρου. Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) της σχολικής μονάδας υποβάλλει αίτημα κάλυψης των παραπάνω κενών στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία καλεί τους νεοδιοριζόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για προσωρινή τοποθέτηση σε μέχρι τρεις (3) σχολικές μονάδες Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της περιοχής μετάθεσής τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η προσωρινή τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Αν για την ίδια σχολική μονάδα υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, τοποθετείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο της περ. α) του αξιολογικού πίνακα Α ́. Αν υπάρξει ισοβαθμία των υποψηφίων, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος που έχει υπηρετήσει σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., έχει επιμορφωθεί στα νέα προγράμματα σπουδών και έχει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Στη διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου, καθώς και της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς τους, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει παράσχει υπηρεσία με προσωρινή τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετική αξιολόγηση, δεν εκπληρώνει μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α ́ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α ́47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.».

Πηγή: esos.gr