Σήμερα σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει την ενσωμάτωση Επαγγελματικών Λυκείων, Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και ΙΕΚ σε νέα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , και την μετονομασία των  ΙΕΚ   σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΑΚ)

Για σήμερα, Παρασκευή, προγραμματίζεται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση  το Σχέδιο Νόμου  για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η διαβούλευση θα κρατήσει περίπου δυο εβδομάδες και αμέσως μετά τις γιορτές το Σχέδιο Νόμου θα κατατεθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, προς επεξεργασία, και στη συνέχεια θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην  Ολομέλεια της Βουλής.

Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει την ενσωμάτωση Επαγγελματικών Λυκείων, Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και Δημόσιων ΙΕΚ σε νέα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΕΚ), και την μετονομασία των  ΙΕΚ   σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΑΚ).

Ειδικότερα: 

Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτιση

Ιδρύονται Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.)

Στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

 •     Δύνανται να συνυπάρχουν οι δομές Ε.Σ.Κ., ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. δηλαδή δομές επιπέδων 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.)
 •     Στα Κ.Ε.Ε.Κ. παρέχεται και το Μεταλυκειακό Έτος – τάξη Μαθητείας (επίπεδο 5 του Ε.Π.Π.)

Οι ανωτέρω μονάδες διατηρούν την οργανικότητά τους σε όλα τα επίπεδα λειτουργία τους

Προϋποθέσεις ίδρυσης Κ.Ε.Ε.Κ.

 •     Συνύπαρξη στον ίδιο χώρο (campus) τουλάχιστον μίας δομής εκπαίδευσης, μία δομής κατάρτισης κι ενός εργαστηριακού κέντρου (Ε.Κ.)
 •     Μη συστέγαση στον ίδιο χώρο Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου, ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων για τις αυξημένες ανάγκες της Ε.Ε.Κ. 
 •     Με βάση στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν παρουσιάζονται πανελλαδικά 23 περιπτώσεις συγκροτημάτων (campuses) με ημερήσιο/α ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. και Ε.Κ. και 37 περιπτώσεις συγκροτημάτων (campuses) με ημερήσιο/α και εσπερινό ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. και Ε.Κ. (βλ. επόμενο slide)

Κριτήρια

Κριτήρια επιλογής για την ίδρυση των Κ.Ε.Ε.Κ. είναι η τήρηση των προϋποθέσεων συστέγασης των ανωτέρω δομών. Πρόσθετα κριτήρια για την επιλογή αποτελούν:

α) επαρκείς αίθουσες διδασκαλίας και συστεγαζόμενα εργαστήρια

β) πρόσβαση ΑΜΕΑ

γ) προσβασιμότητα από μέσα μαζικής μεταφοράς

δ) συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους – διασύνδεση με την αγορά εργασίας

ε) συνεργασία με κοινωφελή Ιδρύματα και Α.Ε.Ι.

στ) συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα 

ζ) επαρκής υλικοτεχνική υποδομή στις αίθουσες (Η/Υ, projectors, σύνδεση με διαδίκτυο κ.α) και στα εργαστήρια. 

Θέση Οργανωτικού Συντονιστή σε κάθε Κ.Ε.Ε.Κ. (Μάνατζερ)

Ο Οργανωτικός Συντονιστής επιλέγεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης και δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση έχουν εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δίκαιου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

Η θητεία του Συντονιστή είναι τετραετής (4). Η πρόσκληση θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα που συνεκτιμώνται, τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους, καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων.

Προσόντα επιλογής

Ως ελάχιστα προσόντα επιλογής του Εκτελεστικού Διευθυντή του Κ.Ε.Ε.Κ. ορίζονται τα εξής:

α) πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής

β) Πολύ   καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

γ) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αρμοδιότητες Οργανωτικού Συντονιστή 

 •     Ο Οργανωτικός Συντονιστής του Κ.Ε.Ε.Κ. συντονίζει και εποπτεύει το έργο των επιμέρους εκπαιδευτικών μονάδων, την εφαρμογή του τριετούς (3) στρατηγικού σχεδίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης καθώς και της ετήσιας στοχοθεσίας του Κ.Ε.Ε.Κ. και συνεργάζεται με τους Διευθυντές των επιμέρους εκπαιδευτικών μονάδων, με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του Κ.Ε.Ε.Κ.. Ειδικότερα, ο Οργανωτικός Συντονιστής του Κ.Ε.Ε.Κ. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 •     Επικουρεί τους Διευθυντές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και εισηγείται επί θεμάτων σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων του Κ.Ε.Ε.Κ.
 •     Παρακολουθεί την υλοποίηση του τριετούς (3) στρατηγικού σχεδίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης καθώς και της ετήσιας στοχοθεσίας του Κ.Ε.Ε.Κ.
 •     Συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Κ.Ε.Ε.Κ.
 •     Σχεδιάζει και συντονίζει τις δράσεις εξωστρέφειας και προβολής του Κ.Ε.Ε.Κ.
 •     Συνεργάζεται με όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες του Κ.Ε.Ε.Κ., προκειμένου να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης και εισηγείται προς τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Κ.Ε.Ε.Κ. 
 •     Συνεργάζεται με το Σ.Σ.Π.Α.Ε. της οικείας περιφέρειας σε ό,τι αφορά στις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις με τις προτάσεις του για ίδρυση νέων ειδικοτήτων ή για την αναστολή της λειτουργίας όσων έπαψαν να εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες της αγοράς
 •     Καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλλει στον Πρόεδρο του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ
 •     Αναπτύσσει και μεριμνά για  τις συνεργασίες του Κ.Ε.Ε.Κ. με Α.Ε.Ι., ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 
 •     Έχει την ευθύνη για τη συμμετοχή και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών μονάδων του Κ.Ε.Ε.Κ. με εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικο

Έχει την ευθύνη αποτελεσματικής λειτουργίας του Γ.Ε.Α.Σ. του Κ.Ε.Ε.Κ.
Προτείνει στο οικείο Σ.Σ.Π.Α.Ε. τη δημιουργία Θεματικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θεματικά Ερευνητικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ.)

Όπου οι συνθήκες συντρέχουν, δημιουργείται Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ., το οποίο με την ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή και σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς, τοπικές επιχειρήσεις, εργοδοτικούς φορείς, φορείς εργαζομένων, τοπικές συνεταιριστικές οργανώσεις, κλαδικά συμβούλια, τοπική αυτοδιοίκηση πραγματοποιεί έρευνα για τις τοπικές ανάγκες της οικονομίας.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των εμπλεκομένων κλάδων στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και οδηγών κατάρτισης θεματικού χαρακτήρα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τοπικής οικονομίας. 

Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.)

Τα Γ.Ε.Α.Σ. του άρ.32 του ν. 4763/2020 που λειτουργούν στα Ι.Ε.Κ. αναβαθμίζονται, αποτελούν αυτοτελή οργανική μονάδα του Κ.Ε.Ε.Κ. και εξυπηρετούν όλες τις μονάδες του Κ.Ε.Ε.Κ., με ταυτόχρονη αύξηση της στελέχωσή τους. Η λειτουργία τους θα κινείται σε 3 κύριους άξονες:

 •     Συνεργασία με τους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς (ΓΣΕΕ,ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, κ.ά.)
 •     Μελέτη και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από τους συνεργαζόμενους εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο
 •     Διερεύνηση επαγγελματικών αναγκών

Μέσω υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής οι μαθητές/μαθητευόμενοι/καταρτιζόμενοι θα ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά και τις επαγγελματικές προοπτικές του επαγγέλματος που επιλέγουν καθώς και για τις δυνατότητες διαπερατότητας σε επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης

Πρότυπα ΕΠΑΛ

Όλες οι υφιστάμενες προβλέψεις για τα Π.ΕΠΑ.Λ. γενικεύονται από το σχολικό έτος 2025-26 σε όλα τα ΕΠΑ.Λ.

 •     Η Επιτροπή Συντονισμού του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.) θεσμοθετείται  σε όλα τα ΕΠΑ.Λ.
 •     Η πρακτική άσκηση των μαθητών
 •     Η ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των Ε.ΠΑ.Λ. με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας
 •     Η εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών και η εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας
 •     Η δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων
 •     Η δημιουργία μαθησιακών ενοτήτων που θα προάγουν οριζόντια τις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
 •     Ο θεσμός των τομεαρχών των Π.ΕΠΑ.Λ. με αυξημένες αρμοδιότητες

Η λογική της θεσμοθέτησης των Π.ΕΠΑ.Λ εστιάζει στην ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στη διερεύνηση σχεδιασμού και υλοποίησης καινοτομιών και πρωτοβουλιών μεταξύ των οποίων και η ευρύτερη σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε οι θετικά αξιολογούμενες πρακτικές να εφαρμοστούν στο σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, σταδιακά, ξεκινώντας από το σχολικό έτος 2025-2026

Aναδιαμόρφωση εργαστηριακών κέντρων

 •     Οι Υπεύθυνοι Τομέων των Ε.Κ. αντικαθίστανται από τους Τομεάρχες των ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. 
 •     Αποκαθίσταται η σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική κατά την οποία η θεωρία και το εργαστήριό της πρέπει να θεωρούνται και να αποτελούν ενιαία μαθησιακή ενότητα.
 •     Ο κατακερματισμός θεωρίας και εργαστηρίου στην Επαγγελματική Εκπαίδευση δε συνάδει με την σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική, κάτι άλλωστε που είναι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και σε όλες τις προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες και αποτελεί αναχρονισμό του ελληνικού συστήματος.
 •     Θα εκλείψουν οι τριβές που παρατηρούνται μεταξύ ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. και Ε.Κ. 
 •     Ο τομεάρχης του ΕΠΑ.Λ. θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων και θα έχει την εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.). 
 •     Οι νέοι Τομεάρχες θα αποτελούν στελέχη εκπαίδευσης, θα λαμβάνουν το επίδομα θέσης καθώς και την μείωση ωραρίου των σημερινών υπευθύνων τομέα των Εργαστηριακών Κέντρων. 

Ενίσχυση του περιφερειακού σκέλους της διακυβέρνησης της Ε.Ε.Κ. – Σ.Σ.Π.Α.Ε.

Για την εφαρμογή των αρχών διακυβέρνησης του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  συντάχθηκαν τα ακόλουθα:

 •     Σε Εθνικό επίπεδο, το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) 
 •     Σε Περιφερειακό επίπεδο,  15 Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.)
 •     Η μέχρι σήμερα λειτουργία των οργάνων αυτών

Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ, από τη συγκρότησή του (24.02.2021) μέχρι σήμερα, έχει πραγματοποιήσει 17 συνεδριάσεις. Η λειτουργία και η αποδοχή του, από κοινό πολυσχιδές και προερχόμενο από πολλές διαφορετικές αφετηρίες, είναι πάνω από κάθε προσδοκία που είχαμε όταν αρχικά το σχεδιάζαμε.  

Σ.Σ.Π.Α.Ε

Ανάγκη παρέμβασης στο Περιφερειακό σκέλος του Συστήματος, το οποίο χρήζει ενίσχυσης σε διαφορετικά επίπεδα για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του.  Τα 15 Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα δέκα (10) έως δώδεκα (12) συνεδριάσεις ανά Σ.Σ.Π.

Ο Ρόλος των Σ.Σ.Π.Α.Ε

 •     Υποβολή εισηγήσεων στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. σχετικά με θέματα της Ε.Ε.Κ. 
 •     Πρόταση τομέων και ειδικοτήτων που πρέπει να προσφέρουν οι δημόσιοι πάροχοι Ε.Ε.Κ. της περιφέρειά τους. 
 •     Η συνεισφορά τους επίσης αφορά στα ειδικά μαθήματα, προγράμματα και δραστηριότητες, εκτός από τον εγκεκριμένο πυρήνα μαθημάτων. 

Πρόταση

Η ενίσχυση των Σ.Σ.Π.Α.Ε. εντοπίζεται στην ανάγκη:

α) αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των μελών ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους

β) υποστήριξής τους με εμπειρογνωμοσύνες-μελέτες περί των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας και των ευρωπαϊκών τάσεων

γ) κατανόησης του σημαντικού ρόλου τους στη διακυβέρνηση της Ε.Ε.Κ. και υποστήριξης της αυτοδέσμευσής τους και

δ) οικονομικής αποζημίωσης.

Προτείνεται:

Η επιμόρφωσή τους σε θέματα ανίχνευσης αναγκών, επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις για εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης και μαθητείας, συνεργασίας με τα Α.Ε.Ι. για επιστημονική υποστήριξη.

Η οικονομική αποζημίωση του συντονιστή, των μελών και του γραμματέα των συμβουλίων. 

Αναβάθμισή τους σε Συλλογικό Όργανο με Γραμματεία και χωροταξική οριοθέτηση (έδρα) όπως το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ..

Η ενεργοποίηση του θεσμού των εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν.4763/2020 που το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να καλέσει και οι οποίοι θα παρέχουν την απαραίτητη ενημέρωση, πληροφόρηση ή και στοιχεία επί θεμάτων που συζητούνται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, όπως επίσης και την επιστημονική τεκμηρίωση για τις εισηγήσεις του Σ.Σ.Π.Α.Ε.

Από τα Ι.Ε.Κ. στις Σ.Α.Ε.Κ

Τα Ι.Ε.Κ. μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. (Σ.Α.Ε.Κ.)

Οι Σ.Α.Ε.Κ. αποκτούν διευρυμένο ρόλο σε ό,τι αφορά την ενεργό διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο. 

Στελεχώνεται και λειτουργεί ο πυλώνας της Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής καταρτιζόμενων εντός των Σ.Α.Ε.Κ., ήτοι τα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) του αρ. 32 ν. 4763/20. 

Οργάνωση Σχολών

Κάθε Σχολή οργανώνεται σε δύο επιμέρους τομείς: 

1. Τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης 

2. Τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής

Ο τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης και ο τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής

Ο τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης προσφέρει:

 •     Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5 του ΕΠΠ.
 •     Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων, βραχείας διάρκειας, αποκλειστικά για τους μη πιστοποιημένους τελειόφοιτους επιπέδου 5 του ΕΠΠ.
 •     Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των επιχειρήσεων υποδοχής.

Ο τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής προσφέρει:

 •     Υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στους καταρτιζόμενους. Καθιερώνονται προγραμματισμένες ατομικές συνεδρίες στην αρχή και στο τέλος κάθε εξαμήνου σπουδών.
 •     Υπηρεσίες διασύνδεσης με επιχειρήσεις υποδοχής και παρακολούθησης της εξέλιξης της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων.
 •     Υπηρεσίες παρακολούθησης και υποστήριξης της σταδιοδρομίας των πιστοποιημένων αποφοίτων. 
 •     Υπηρεσίες σύζευξης προσφοράς-ζήτησης σε τοπικές και κλαδικές αγορές εργασίας. Μέσω του Τομέα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας και κατανόησης με τοπικές επιχειρήσεις, με τις οποίες αναπτύσσουν προνομιακές σχέσεις συνεργασίας. 
 •     Υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων και εγχειρημάτων από καταρτιζόμενους και αποφοίτους.

Ψηφιακή πύλη ενημέρωσης Γ.Ε.Α.Σ.|Κ.Ε.Ε.Κ.

Σε αυτήν θα περιέχονται:

    Οι ειδικότητες που προσφέρει η κάθε εκπαιδευτική δομή (ΕΣΚ/ΕΠΑΛ/ΙΕΚ/ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ).

 •     Θεσμικό πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση/Μαθητεία, συχνές ερωτήσεις, στοιχεία υπευθύνων επικοινωνίας για παροχή πληροφοριών σε καταρτιζόμενους και επιχειρήσεις.
 •     Κατάλογος επαγγελματιών-επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο (δήμου-κοινότητας-όμορων δήμων) με στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας.
 •     Πεδίο αναγγελίας από τις επιχειρήσεις για αναζήτηση μαθητών/μαθητευομένων/καταρτιζομένων/αποφοίτων για Πρακτική Άσκηση/Μαθητεία/ μόνιμη απασχόληση.
 •     Στατιστικά στοιχεία για την επαγγελματική εξέλιξη και αποκατάσταση των αποφοίτων.

Ψηφιακή πύλη και ατομικές εφαρμογές

 •     Εκπαίδευση και κατάρτιση (διάθεση εκπαιδευτικού υλικού, εξ αποστάσεως κατάρτιση, αξιοποίηση εφαρμογών mobile learning
 •     Εκπαιδευτική διοίκηση και διασύνδεση των μονάδων Ε.Ε.Κ. Οργάνωση ψηφιακού δικτύου διαχείρισης εκπαιδευτικών πόρων και προώθησης συνεργασιών μεταξύ των μονάδων.
 •     Διαρκής αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του έργου των Σχολών από το σύνολο των ομάδων εμπλεκόμενων τελικών χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 •     Ανάπτυξη και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Ορθολογική κατανομή εκπαιδευτικού προσωπικού, αξιολόγηση έργου όλων των συντελεστών της Ε.Ε.Κ.
 •     Πληροφόρηση, κοινωνική διάχυση και προβολή των δραστηριοτήτων των Σχολών.
 •     Διαχείριση εθνικού μητρώου-δικτύου αποφοίτων (alumni). Άντληση υποψηφίων μεντόρων και συνεργαζόμενων επιχειρηματιών-επαγγελματιών από το εθνικό μητρώο-δίκτυο αποφοίτων. 
 •     Πρόσβαση όλων των καταρτιζόμενων και αποφοίτων του επιπέδου 5 του ΕΠΠ σε ειδική εφαρμογή, η οποία ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ευκαιρίες, τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα και την σωρευμένη επαγγελματική τους εμπειρία. Καθιέρωση των ψηφιακών πιστοποιητικών, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που παρέχουν οι διεθνείς καλές πρακτικές ανάπτυξης μικρο-διαπιστευτηρίων.
 • [Πηγή: esos.gr]