Ρύθμιση για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας ιδρυμάτων της αλλοδαπής στους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους

Διάταξη για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας στους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας  Μη Κερδοσκοπικών Παραρτημάτων Ξένων Πανεπιστημίων» το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα η νέα διάταξη ορίζει τα εξής:

Για την ένταξη στους κλάδους εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πτυχιούχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή ισότιμου ελληνικού σχολείου ή πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή πανεπιστημίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από πρόγραμμα σπουδών στην ελληνική γλώσσα, απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο της Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2).

[Πηγή: esos.gr]