Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρότυπα ΕΠΑΛ: Ποιοί μαθητές έχουν δικαίωμα εγγραφής-μετεγγραφής στη Γ’ τάξη

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, τροποποιείται προηγούμενη με τίτλο  «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180) και προκειμένου να προβλεφθεί η διαδικασία εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής στην Γ’ Τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., προβλέπονται τα εξής:

Α. στο Άρθρο 2 «Φοίτηση – Εγγραφή – Ανανέωση εγγραφής- Μετεγγραφή στα Π.ΕΠΑ.Λ.» προστίθενται οι παρ. 7 και 8 ως ακολούθως: «7. Δικαίωμα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής στη Γ’ Τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν οι μαθητές/τριες, απόφοιτοι/ες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α. Προαχθέντες/είσες μαθητές/τριες της Β’ τάξης του οικείου Π.ΕΠΑ.Λ.

β. Προαχθέντες/είσες μαθητές/τριες της Β’ τάξης άλλου Π.ΕΠΑ.Λ.

γ. Κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου Π.ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση άλλου πτυχίου Ειδικότητας του Τομέα που παρακολούθησαν».

Κριτήριο για την επιλογή των κατηγοριών α. και β., αποτελεί ο βαθμός προαγωγής της Β’ τάξης. Κριτήριο για την επιλογή της κατηγορίας γ. αποτελεί ο βαθμός πτυχίου ειδικότητας.

«8. Σε περίπτωση που υποβληθεί αριθμός αιτήσεων από ενδιαφερόμενους/ες μαθητές/τριες ή αποφοίτους/ ες μεγαλύτερος από τον καθορισμένο αριθμό θέσεων ανά Ειδικότητα, κριτήριο πλήρωσης των θέσεων αποτελεί ο βαθμός προαγωγής της Β’ τάξης».

Β. στο Άρθρο 3 «Τίτλοι σπουδών – Ισοτιμία – Επαγγελματικά δικαιώματα» τροποποιείται η παρ. 4 και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«4. Οι απόφοιτοι των Π.ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλο ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότητας, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας καθώς και στα τμήματα και στις σχολές των Α.Ε.Ι., με τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Κ3/58084/ 25.05.2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πηγή: alfavita.gr