Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πρότυπα ΕΠΑΛ: Ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης μαθημάτων Α’ και Β’ τάξης.

Πρότυπα ΕΠΑΛ: Ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης μαθημάτων Α’ και Β’ τάξης.

Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ.Ζέττας Μακρή, στην οποία προσδιορίζει τον τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων της Α’ και Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., ως ακολούθως:

Άρθρο 1 «Γραπτώς Εξεταζόμενα» και «μη Εξεταζόμενα» μαθήματα

Τα διδασκόμενα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους, τα μαθήματα Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης και τα μαθήματα των Τομέων της Β’ τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) χαρακτηρίζονται ως «γραπτώς εξεταζόμενα» και ως «μη εξεταζόμενα» κατά τις προαγωγικές εξετάσεις των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και καθορίζονται σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων Ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων ή κλάδων μαθημάτων της Α’ και Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» ή «μη εξεταζόμενα», σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), το άρθρο 1 και τους πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, πραγματοποιείται ως εξής ανά τάξη:

1. Α’ τάξη

Α. ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η εξέταση και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά», «Άλγεβρα», «Γεωμετρία», «Φυσική», «Χημεία» και «Ιστορία» τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» σύμφωνα με το άρθρο 1 και τους πίνακες του παραρτήματος, πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στην παρ. 1A του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/ 72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης για την τελική γραπτή εξέταση κατά τις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης, προσαρμοσμένη στα χρονικά περιθώρια της μίας ή δύο ωρών ανά μάθημα, σύμφωνα με την παρ. 2β’ του άρθρου 120 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). Για την εξέταση και αξιολόγηση του «γραπτώς εξεταζόμενου» μαθήματος Γενικής Παιδείας «Αγγλικά» ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην υποπερ. δδ) της περ. α) της παρ. 1Β του άρθρου 2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης.

Β. ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α. Η εξέταση και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Βιολογία», «Πολιτική Παιδεία», «Θρησκευτικά», «Πληροφορική» και «Φυσική Αγωγή» που έχουν χαρακτηριστεί ως «μη εξεταζόμενα», σύμφωνα με το άρθρο 1 και τους πίνακες του παραρτήματος, πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στις υποπερ. αα), ββ), γγ), εε) και στστ) της περ. α) της παρ. 1Β του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/72379/ Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης. β. Μαθήματα Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού Χαρακτήρα Για την εξέταση και την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού Χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργική απόφαση για το μάθημα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και εφόσον χρειάζεται σχέδιο ακολουθείται ότι ισχύει για το μάθημα «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου».

2. Β’ τάξη

Α. ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η εξέταση και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» σύμφωνα με το άρθρο 1 και τους πίνακες του παραρτήματος, πραγματοποιείται ως εξής: α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Η εξέταση και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά», «Άλγεβρα», «Γεωμετρία» και «Φυσική», πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 2Α του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης για την τελική γραπτή εξέταση κατά τις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης, προσαρμοσμένη στα χρονικά περιθώρια της μίας ή δύο ωρών ανά μάθημα, σύμφωνα με την παρ. 2β’ του άρθρου 120 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). β. Μαθήματα Τομέα αα) Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων H εξέταση και η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων των Τομέων, πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στην υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2Α του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/ 72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης, προσαρμοσμένη στα χρονικά περιθώρια της μίας ή δύο ωρών ανά μάθημα, σύμφωνα με την παρ. 2β’ του άρθρου 120 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). ββ) Εργαστηριακά Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου H εξέταση και η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των εργαστηριακών μαθημάτων σχεδιαστικού περιεχομένου «Οικοδομικό και Τοπογραφικό Σχέδιο» του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, «Γραμμικό Σχέδιο» και «Ελεύθερο Σχέδιο» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στην υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 2Α του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης.

Β. ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για την εξέταση και την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων των Π.ΕΠΑ.Λ., που έχουν χαρακτηριστεί ως «μη εξεταζόμενα», σύμφωνα με το άρθρο 1 και τους πίνακες του παραρτήματος, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργική απόφαση. Αναλυτικότερα: α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Η εξέταση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στις υποπερ. αα), ββ) και γγ) της περ. α) της παρ. 2Β του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης.

Πηγή: alfavita.gr