Πρόγραμμα Erasmus+: Η Επιτροπή για τη σύνταξη Εθνικής Έκθεσης για τους τομείς ‘εκπαίδευση και κατάρτιση’, ‘νεολαία’ και ‘αθλητισμός’, περιόδων 2014-2020 και 2021-2027

Η Εθνική Έκθεση θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2024

Επιτροπή για τη σύνταξη Εθνικής Έκθεσης αναφορικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus+, για τους τομείς «εκπαίδευση και κατάρτιση», τους οποίους υλοποιεί η Εθνική Μονάδα Συντονισμού – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, και τους τομείς «νεολαία» και «αθλητισμός», τους οποίους υλοποιεί η Εθνική Μονάδα Συντονισμού – Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Erasmus+, περιόδου 2021-2027, και της τελικής αξιολόγησης του Erasmus+, περιόδου 2014- 2020, ορίσθηκε με Κοινή Απόφαση των υπουργών Παιδείας Κυριάκου  Πιερρακάκη και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένεας Σοφίας Ζαχαράκη.

Ειδικότερα, η Επιτροπή αποτελείται από:

Τον Νόμιμο εκπρόσωπο έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τομείς «εκπαίδευση και κατάρτιση», Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,  Ιωάννη Κατσαρό.

Τη Νόμιμη εκπρόσωπο έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τομείς «νεολαία» και «αθλητισμός», Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Μαρίνα Στέφου.

Για τους τομείς «εκπαίδευση και κατάρτιση»:

Α) Γεώργιος Ζωγράφος, Ομότιμος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Πρόεδρο

Β) Κωνσταντίνος Καραμάνης, Καθηγητής Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Τον Εθνικό Συντονιστή και Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Παναγιώτη Πασσά.

Την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,  Βασιλική Μακρή.

Την αν. Εθνική Συντονίστρια και αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,  Παναγιώτα Καρκαλέτση.

Τον υπάλληλο του Τμήματος Γ’ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,   Δημήτριο Τενέ, ως γραμματέα.

Τον αν. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών,   Λεωνίδα Παπαστεργίου.

Την αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Σταυρούλα Σωτηροπούλου.

Για τους τομείς «νεολαία» και «αθλητισμός»:

Τον αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Νεολαίας της Γ.Γ.Δ.Σ.Π. Γεώργιο Χουλιαρά.

Την υπάλληλο του Τμήματος Δ’ της Δ/νσης Νεολαίας Φανή Λάμπρου.

Τον υπάλληλο του Τμήματος Δ’ της Δ/νσης Νεολαίας Θεόδωρο Μπάρκα.

Την αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμμάτων Νεολαίας και Ειδικών Δράσεων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Καλλιόπη Δόγα.

Την Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης και Υλοποίησης Προγραμμάτων Νεολαίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Αγγελική Μπακρατσά

Η εργασία των μελών της εν λόγω Επιτροπής είναι άμισθη.

Η εν λόγω Εθνική Έκθεση θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2024.

[Πηγή :esos.gr]