Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Προσκλήσεις για αποσπάσεις στο ΙΕΠ

Προσκλήσεις για αποσπάσεις στο ΙΕΠ

α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19507/03-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΟ6ΟΞΛΔ-4ΓΘ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας μονίμων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ., σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο ΙΕΠ,

β) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19508/03-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΓΥΟΞΛΔ-1ΑΖ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας μονίμων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο ΙΕΠ,