Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πολλαπλό βιβλίο: Τα μέλη της επιτροπής και η μεθοδολογία κοστολόγησης διδακτικού πακέτου.

Πολλαπλό βιβλίο: Τα μέλη της επιτροπής και η μεθοδολογία κοστολόγησης διδακτικού πακέτου.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που αφορά την υλοποίηση του πολλαπλού βιβλίου στα σχολεία και ειδικότερα στην «Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων, κοστολόγηση διδακτικών πακέτων, μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής αναφοράς, της αποζημίωσης ένταξης και της αποζημίωσης χρήσης του άρθρου 84 του ν. 4823/2021, καθορισμός των αποζημιώσεων ένταξης και χρήσης και διαδικασία καταβολής τους».

1. Η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων που συστάθηκε με την παρ.  11 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 συγκροτείται ως εξής:

α) Πρόεδροι:

αα) Ρηνάκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια τη Λαπατά Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της ίδιας Διεύθυνσης, για τα διδακτικά βιβλία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή,

αβ) Νιγιάννης Ανδρέας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια την Πασχαλίδου Αναστασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της ίδιας Διεύθυνσης, για τα διδακτικά βιβλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή, αγ) Καπουτσής Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια τη Μαραγκού Ολυμπία, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της ίδιας Διεύθυνσης, για τα διδακτικά βιβλία της επαγγελματικής εκπαίδευσης ή,

αδ) Μπουσδούνης Ιωάννης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια την Παναγιωτοπούλου Ευγενία, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Σπουδών και Προγραμμάτων της ίδιας Διεύθυνσης, για τα διδακτικά βιβλία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

β) Δύο (2) εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως μέλη:

βα) Πετροπούλου Γεωργία, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π., Συντονίστρια Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών (STEM/STEAM), με αναπληρωτή τον Στυλιάρη Ευστάθιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Συντονισμού, Σχεδιασμού και Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π.

ββ) Πήλιουρας Παναγιώτης, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., με αναπληρώτρια τη Μπίλλα Πολυξένη, Σύμβουλο Α’ και Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού του Ι.Ε.Π.,

γ) Δύο (2) εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») ως μέλη:

γα) Μανωλόπουλος Χρήστος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», με αναπληρωτή τον Σοφοτάσιο Δημήτριο, Προϊστάμενο Τμήματος και Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». γβ) Μεγάλου Ευαγγελία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», με αναπληρωτή τον Βαγγελάτο Αριστείδη, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. Διεύθυνσης Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης του Ι.Τ.Υ.Ε «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». δ) Δύο εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.), ως μέλη:

δα) Αντωνόπουλος Απόστολος με αναπληρωτή τον Αργύρη Νικόλαο. δβ) Βαλεριάνος Διονύσιος με αναπληρωτή τον Δαρδανό Κωνσταντίνο.

2. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Καλλιπολίτου Ευρυδίκη, υπάλληλος του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια τη Μόκα Βάια, υπάλληλο του Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η επιτροπή συνεδριάζει στο κεντρικό κτήριο/κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ευρίσκεται σε απαρτία, όταν στη σύνθεσή της μετέχουν ο/η Πρόεδρος ή ο/η αναπληρωτής/τριά του/της και τόσα από τα μέλη της, τακτικά ή αναπληρωματικά, κατά τρόπον ώστε τα παρόντα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου ή του/της αναπληρωτή/τριάς του/της, να είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου.

4. Η Γραμματέας της επιτροπής τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που συντάσσονται από την ίδια και επικυρώνονται από τον/την Πρόεδρο. 5. Η επιτροπή ορίζεται ως μη αμειβόμενη. Οφείλει να έχει ολοκληρώσει το έργο της το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, αφότου περιέλθουν σε γνώση της το σύνολο των στοιχείων και δεδομένων, με βάση τα οποία δύναται να επιτελέσει το έργο της. Ειδικά όσον αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, το διάστημα των δύο (2) μηνών του προηγούμενου εδαφίου δεν αρχίζει πριν από την έγκριση των νέων προγραμμάτων σπουδών και τον καθορισμό των προδιαγραφών των αντίστοιχων βιβλίων.

6. Η επιτροπή δύναται να κοστολογεί τα διδακτικά βιβλία της κάθε βαθμίδας και κατηγορίας εκπαίδευσης και να υποβάλλει τις σχετικές εισηγήσεις της διακριτά.

7. Για τη λειτουργία της επιτροπής ή για οιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται διαφορετικά με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Η επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Πηγή: alfavita.gr