Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πολλαπλό βιβλίο: Η πρόσκληση του ΙΕΠ και τα ΦΕΚ κοστολόγησης

Την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης στη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης διδακτικών βιβλίων στο μητρώο διδακτικών βιβλίων και στην ψηφιακή βιβλιοθήκη διδακτικών βιβλίων δημοσίευσε το ΙΕΠ, μετά από τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την έναρξη της διαδικασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής

Α) φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών προσώπων, συγγραφικές ομάδες, τα οποία διαθέτουν επιστημονική ή εκπαιδευτική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό ένταξη διδακτικού βιβλίου και Β) νομικά πρόσωπα και λοιπές νομικές οντότητες ή κοινοπραξίες ή ενώσεις νομικών προσώπων ή οντοτήτων, τα οποία ασκούν δραστηριότητες σχετικές ή συναφείς με την εκπαίδευση ή με τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων. Επισημαίνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα, που με οιαδήποτε σχέση έχουν συμβληθεί ή θα συμβληθούν ή καθοιονδήποτε τρόπο θα συμπράξουν με τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές νομικές οντότητες ή τις κοινοπραξίες ή ενώσεις τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συγγραφή ή σύνταξη υπό ένταξη διδακτικού βιβλίου, θα πρέπει να διαθέτουν επιστημονική ή εκπαιδευτική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του υπό ένταξη διδακτικού βιβλίου.  Στις ανωτέρω ομάδες Α) και Β) δύναται να συμμετάσχουν επικουρικά και κατηγορίες εμπειρογνωμόνων, γραφίστες, επιμελητές κειμένων, πληροφορικοί και λοιπές ειδικότητες, οι οποίες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της τελικής μορφής του βιβλίου, που θα υποβληθεί.

Προθεσμία υποβολής διδακτικών βιβλίων

 Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης διδακτικού βιβλίου είναι: Α) 22 Μαρτίου 2024 για όλα τα διδακτικά βιβλία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Γυμνασίου και της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, Β) 21 Φεβρουαρίου 2025  για τα διδακτικά βιβλία της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

ΔΕΙΤΕ:

Πρόσκληση Πολλαπλού Βιβλίου

ΦΕΚ Κοστολόγησης Πρωτοβάθμιας

ΦΕΚ Κοστολόγησης Δευτεροβάθμιας

Πηγή: alfavita.gr