Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πιστοποιητικά Πληροφορικής: Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων

Πιστοποιητικά Πληροφορικής: Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων

Τη διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής, καθώς και την αναγνώριση φορέων της αλλοδαπής που χορηγούν τίτλους γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και αντιστοίχισης των τίτλων της αλλοδαπής με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Βασικά χαρακτηριστικά του εξεταστικού συστήματος

1. Ο Φορέας αξιολογεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εξεταζόμενων στο χειρισμό Η/Υ, βασιζόμενος στις απαιτήσεις του εξεταστικού συστήματος για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Η εξεταστική διαδικασία βασίζεται στην εξέταση του υποψηφίου να εκτελέσει μια ενέργεια για να προκύψει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η εξέταση περιλαμβάνει μελέτη περίπτωσης (case study), κατά την οποία ο εξεταζόμενος καλείται να υλοποιήσει σε πραγματικό περιβάλλον τις απαιτήσεις που του παρατίθενται, και ερωτήσεις «κλειστού τύπου» (π.χ. πολλαπλών επιλογών-multiple choice) συμπλήρωσης κενού ή άλλα αντίστοιχου τύπου, τα οποία αποτελούν ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 40% του συνόλου των ερωτημάτων της εξέτασης. Οι ερωτήσεις, ανά γνωστικό αντικείμενο πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 28 και 36 ανά γνωστικό αντικείμενο, με χρόνο εξέτασης από σαράντα πέντε (45) έως εξήντα (60) λεπτά. Σε περίπτωση διαθεματικής εξέτασης (τρεις θεματικές ενότητες), οι ερωτήσεις ανέρχονται σε δέκα (10) έως δώδεκα (12) ανά θεματική ενότητα και όχι λιγότερες των 30, με χρόνο εξέτασης από πενήντα πέντε (55) έως εξήντα (60)λεπτά. Επιτυχών στην εξέταση θεωρείται ο εξεταζόμενος που συγκεντρώνει ποσοστό 70% τουλάχιστον, ανά γνωστικό αντικείμενο εξέτασης. Επίσης κατά την διαθεματική εξέταση, θα πρέπει να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη του ιδίου τύπου ερώτηση στα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα.

2. Το πρόγραμμα εξέτασης διαθέτει το αναγκαίο λογισμικό για την αυτόματη διόρθωση βαθμολόγηση των απαντήσεων του εξεταζόμενου και την άμεση έκδοση αποτελεσμάτων για κάθε γνωστικό αντικείμενο εξέτασης ξεχωριστά.

3. Κάθε Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, διατηρεί Τράπεζα Θεμάτων με τουλάχιστον πεντακόσιες (500) ερωτήσεις για κάθε γνωστικό αντικείμενο και κάθε έκδοση λογισμικού. Οι ερωτήσεις επιλέγονται με ψηφιακή κλήρωση και διακρίνονται ανά ενότητα, με βάση το βαθμό δυσκολίας τους σε τρεις (3) κατηγορίες: 50% εύκολες, 25% μέτριες και 25% δύσκολες. Οι ερωτήσεις αντλούνται από την Τράπεζα Θεμάτων βάσει της εξεταστέας ύλης, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Ζ’ της παρούσας.

4. Επιτυχών στην εξέταση θεωρείται ο εξεταζόμενος που συγκεντρώνει ποσοστό 70% τουλάχιστον, της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, ανά γνωστικό αντικείμενο εξέτασης.

5. Ο Φορέας κάθε φορά που ανανεώνει το γνωστικό αντικείμενο προς εξέταση των ερωτήσεων που περιέχονται στην Τράπεζα Θεμάτων, είτε κατά τη διαδικασία πιστοποίησης υποψήφιου Φορέα, είτε κατά τη διαδικασία ανανέωσής τους, υποχρεούται να ενημερώνει προηγουμένως τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καταθέτοντας στην αρμόδια υπηρεσία του, σε σφραγισμένο και διακριτό φάκελο το σύνολο των αλλαγών, από νόμιμο εκπρόσωπό του, με απόφαση του οργάνου διοίκησης του Φορέα, και ανταποδοτικό τέλος κατά την αίτηση ανανέωσης των ερωτήσεων της Τράπεζας Θεμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 41 της παρούσας, προκειμένου να αξιολογηθούν με βάση τον βαθμό δυσκολίας τους τουλάχιστον σε ποσοστό 50% για κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες διαβάθμισης, ήτοι 50% εύκολες, 25% μέτριες, 25% δύσκολες.

6. Ο Φορέας οφείλει σε τακτά χρονικά διαστήματα να υποβάλει σε ανανέωση την Τράπεζα Θεμάτων και τουλάχιστον ανά διετία από την αρχικά υποβληθείσα Τράπεζα Θεμάτων ή την κάθε φορά ανανέωση αυτής, ακολουθώντας τη διαδικασία της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Τα θέματα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο που διενεργείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

7. Για την αξιολόγηση της Τράπεζας Θεμάτων και με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας της, ακολουθείται η διαδικασία η οποία περιλαμβάνει:

α. Την αξιολόγηση των ερωτήσεων που διενεργείται από διμελή κλιμάκια. Μέλη των κλιμακίων είναι είτε υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε Αξιολογητές- Ελεγκτές, ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών και Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) και ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β. Τη συμπλήρωση Ειδικού Εντύπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της παρούσας, το οποίο υπογράφεται από το διμελές κλιμάκιο.

γ. Την έγκριση της ανανέωσης της Τράπεζας Θεμάτων, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

8. Σε περίπτωση αίτησης νέου πιστοποιητικού, μετά την αρχική πιστοποίηση, ο Φορέας υποχρεούται να εμπλουτίσει την αρχική Τράπεζα Θεμάτων με ερωτή- σεις ανάλογες με τις υποβαλλόμενες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στο νέο πιστοποιητικό, σύμφωνα με την περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Ως προς την διαδικασία αξιολογήσεων των ερωτήσεων, ακολουθείται η διαδικασία σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου και εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

9. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε διαφορετικές ερωτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Το λογισμικό των εξετάσεων διασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι σε γειτνιάζουσες θέσεις εξετάζονται σε διαφορετικές ερωτήσεις, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα αντιγραφής μεταξύ των εξεταζομένων.

10. Κάθε ερώτηση σε ένα γνωστικό αντικείμενο έχει συγκεκριμένη κωδικοποίηση, ξεχωριστή αρίθμηση και αναφέρεται στην ενότητα και στις γνώσεις ή και δεξιότητες κάθε ενότητας τις οποίες εξετάζει. Οποιαδήποτε αλλαγή ισοδυναμεί με νέα ερώτηση.

11. Το εξεταστικό σύστημα υποστηρίζει τουλάχιστον μια (1) από τις δύο (2) τελευταίες ελληνικές εκδόσεις λογισμικού των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων που εξετάζονται. Ως έκδοση λογισμικού θεωρείται αυτή που ανακοινώνει ο κατασκευαστής λογισμικού σε συγκεκριμένη ημερομηνία διάθεσης και την υποστηρίζει.

Πηγή: esos.gr