Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πανεπιστήμια: Σύγχυση για τις προσλήψεις λόγω εκλογών

Σε σύγχυση φαίνεται να βρίσκονται οι Πανεπιστημιακοί σχετικά με τις προσλήψεις εν όψει των εκλογών. Σε σχετική επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας , αναφέρουν τα αιτήματα τους. Όπως αναφέρει σε σχετικό άρθρο το Έθνος, η σχετική επιστολή έστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) προς τους υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών με αφορμή τις πρόσφατες ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις «Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών – Τροποποίηση άρθρου 28 ν.2190/1994».

Όπως αναφέρουν οι πανεπιστημιακοί «στις προτεινόμενες εξαιρέσεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, περί ρύθμισης προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους, δεν περιλαμβάνονται οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ ούτε οι διαδικασίες πρόσληψης του έκτακτου επιστημονικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού σε ερευνητικά έργα των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ».

Την αγωνία τους για την ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ΑΕΙ, καθώς και την απρόσκοπτη υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που, σε μεγάλο βαθμό, χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και υπόκεινται σε αυστηρά καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, εκφράζουν οι πανεπιστημιακοί εάν δεν προχωρήσουν λόγω των εκλογών οι διαδικασίες προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών στα ιδρύματα.

Σχετική επιστολή έστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) προς τους υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών με αφορμή τις πρόσφατες ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις «Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών – Τροποποίηση άρθρου 28 ν.2190/1994».

Όπως αναφέρουν οι πανεπιστημιακοί «στις προτεινόμενες εξαιρέσεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, περί ρύθμισης προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους, δεν περιλαμβάνονται οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ ούτε οι διαδικασίες πρόσληψης του έκτακτου επιστημονικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού σε ερευνητικά έργα των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ».

Η Εκτελεστική Γραμματεία (ΕΓ) της ΠΟΣΔΕΠ με ομόφωνη απόφασή της στην από 6/4/2023 Συνεδρίαση της ζητά την εξαίρεση των παραπάνω διαδικασιών, λόγω της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων και δεδομένου ότι οι ως άνω διαδικασίες δεν εγείρουν καμία απολύτως υπόνοια για μεροληπτική μεταχείριση υποψηφίων κατά την επίσημη προεκλογική περίοδο. Στην αντίθετη δε περίπτωση της διακοπής των εν λόγω διαδικασιών διακυβεύονται η ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ΑΕΙ, καθώς και η απρόσκοπτη υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που, σε μεγάλο βαθμό, χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και υπόκεινται σε αυστηρά καθορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Αναφορά προς τα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, και Παιδείας κατέθεσε η βουλευτής και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χαρά Κεφαλίδου με θέμα: Άμεσος κίνδυνος για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στα Ερευνητικά Κέντρα εξαιτίας του Ν. 5027/2023.

Όπως αναφέρει η βουλευτής η αναφορά γίνεται με αφορμή την επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, με την οποία εκφράζουν την έντονη δυσφορία του ερευνητικού προσωπικού για την, για πολλοστή φορά, αρνητική και απαξιωτική αντιμετώπιση των Ερευνητικών Κέντρων και του ερευνητικού έργου που επιτελούν. Στην επιστολή τους κάνουν αναφορά στις διατάξεις του νέου νόμου 5027/2023 (ΦΕΚ Α΄ (ΦΕΚ A’ 48/02-03-2023), με θέμα: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα:

•Στο άρθρο 20 προβλέπεται: «οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πραγματοποιούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού.».

•Στο άρθρο 36 αναφέρεται: «καταργείται από 1/7/2023 το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ακολουθούσαν τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και τα ΑΕΙ για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (κυρίως νέων επιστημόνων), αναγκαίου για την υλοποίηση ερευνητικών έργων/προγραμμάτων (συμβάσεις ΙΔΟΧ και έργου).».

Στο άρθρο 35 αναφέρεται: «έως τις 30.6.2023 επανεξετάζονται οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Α’ 166) και δύναται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, να προβλέπεται η διατήρηση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, σε ισχύ.»

Η διαδικασία που προβλέπεται με τον νέο Νόμο είναι ότι μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν καταστάσεις με το προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη και σε συνεργασία με το αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού Υπουργείο, διαμορφώνουν τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Ο προγραμματισμός αποστέλλεται μέχρι το τέλος Ιουλίου στην Προεδρία της Κυβέρνησης και εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου.

Όπως επισημαίνουν, αυτή η χρονοβόρα και άκρως γραφειοκρατική διαδικασία προσλήψεων νέου τακτικού προσωπικού είναι εντελώς ασύμβατη με τις ανάγκες και τη διαδικασία υλοποίησης των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων. Ο κίνδυνος από 1/7/2023 να μην μπορούν τα ΕΚ και τα ΑΕΙ να πραγματοποιούν προσλήψεις έκτακτου προσωπικού είναι άμεσος και θα οδηγήσει στη μη εκπλήρωση των εθνικών και διεθνών υποχρεώσεων σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα καθώς και στη διακοπή της απασχόλησης χιλιάδων νέων επιστημόνων.

Πηγή: ipaidia