Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πανελλαδικές 2023: Διαγωνισμός 60.000€ για προμήθεια απαιτούμενων εντύπων

Πανελλαδικές 2023: Διαγωνισμός 60.000€ για προμήθεια απαιτούμενων εντύπων

Με σημερινό έγγραφο της Υπουργού Παιδείας αποφασίστηκε η έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων σε ευρώ (€), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια των παρακάτω απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2022-2023:

α) Χάρτης Αυτοκόλλητος – Ετικέτες και β) Βιβλιοδεσία τόμων.

Επίσης αποφασίστηκε ο ορισμός της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του εν λόγω διαγωνισμού σε 48.360,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 59.966,40€, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και των δικαιωμάτων προαίρεσης της 7 Αναθέτουσας Αρχής. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2023 και συγκεκριμένα του Λογαριασμού 6ου βαθμού (Α.Λ.Ε.) 2420905001, του Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-501-0000000 για τις Πανελλαδικές εξετάσεις και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, όπως αυτές αποτυπώνονται στο συνημμένο Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

Πηγή: alfavita.gr