Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πανελλαδικές: Τρόπος υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβαθμίας για τους υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές : Eνδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού μορίων και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου ΓΕΛ που συμμετέχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτός ορίστηκε με την υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β΄5399) ΥΑ «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών … το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.».

Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος και ανακοινώθηκαν με την προαναφερθείσα Υ.Α.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού μορίων και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία που βασίζονται σε τυχαία βαθμολογικά στοιχεία.

ipologismos_morion_panelladikes_gel


συγκεντρώνει για τη Νομική Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 18.680 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

ipologismos_morion_panelladikes_gel
 • Υποψήφιος για το 2ο Ε.Π. που έλαβε την εξής βαθμολογία:
ipologismos_morion_panelladikes_gel

συγκεντρώνει για την Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αθήνας (Ε.Μ.Π.) 18.110 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

ipologismos_morion_panelladikes_gel
 • Υποψήφιος για το 2 ο Ε.Π. που έλαβε την εξής βαθμολογία:
ipologismos_morion_panelladikes_gel

συγκεντρώνει για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας (Παν. Πατρών) 20.580 μόρια, σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

ipologismos_morion_panelladikes_gel
 • Υποψήφιος για το 3 ο Ε.Π. που έλαβε την εξής βαθμολογία: 
ipologismos_morion_panelladikes_gel

συγκεντρώνει για την Ιατρική Αθήνας (Ε.Κ.Π.Α.) 18.225 μόρια, σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

ipologismos_morion_panelladikes_gel
 • Υποψήφιος για το 4 ο Ε.Π. που έλαβε την εξής βαθμολογία:
ipologismos_morion_panelladikes_gel

συγκεντρώνει για το Οικονομικής Επιστήμης (Παν. Πειραιά) 17.840 μόρια, σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

ipologismos_morion_panelladikes_gel

Σχετικά με τα κριτήρια ισοβάθμιας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ως άνω Υ.Α.:

α. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

β. Για κάθε επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα:

αα) για το πρώτο (1ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Αρχαία Ελληνικά, Β΄ Ιστορία, Γ΄ Λατινικά, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

ββ) για το δεύτερο (2ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Φυσική, Γ΄ Χημεία, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

γγ) για το τρίτο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Βιολογία, Β΄ Χημεία, Γ΄ Φυσική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, δδ) για το τέταρτο (4ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Οικονομία, Γ΄ Πληροφορική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. 

γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα, 

i) εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μέγιστο συντελεστή βαρύτητας. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με μέγιστο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β. 

ii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των τριών υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.
iii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των δύο υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα, που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

δ. Αν μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, με την επιφύλαξη της παρακάτω περίπτωσης

ε. ε. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, καθώς και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των κριτηρίων της ανωτέρω περ. γ, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο τέταρτο μάθημα της ανωτέρω περ. β.

Eνδεικτικά παραδείγματα:

 • Μεταξύ 2 υποψηφίων για τη Νομική Κομοτηνής-Δ.Π.Θ., οι οποίοι ισοβάθμησαν στα μόρια στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου και έλαβαν την ακόλουθη βαθμολογία:
ipologismos_morion_panelladikes_gel

εισάγεται ο 2ος υποψήφιος διότι στην περίπτωση αυτή έχουμε ισοβαρείς συντελεστές (25%) σε όλα τα μαθήματα και στο πρώτο μάθημα της ακολουθίας μαθημάτων του 1ου Ε.Π., τα Αρχαία Ελληνικά, έλαβε μεν τον ίδιο βαθμό με τον συνυποψήφιό του (1ο κριτήριο ισοβαθμίας), έλαβε όμως μεγαλύτερη βαθμολογία στην Ιστορία που είναι το δεύτερο μάθημα στην ακολουθία του Ε.Π. (2ο κριτήριο ισοβαθμίας).

 • Μεταξύ 2 υποψηφίων για τη Νομική Θεσσαλονίκης-Α.Π.Θ., οι οποίοι ισοβάθμησαν στα μόρια στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου και έλαβαν την ακόλουθη βαθμολογία:
ipologismos_morion_panelladikes_gel

στην περίπτωση αυτή επειδή έχουμε δύο μαθήματα με μέγιστο συντελεστή (30%), λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του μαθήματος που προηγείται στη σειρά της ακολουθίας μαθημάτων σύμφωνα με την παρ. β του Κεφαλαίου Β της εγκυκλίου. Συνεπώς, εισάγεται ο 1ος υποψήφιος διότι στο 1ο μάθημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας (30%), τα Αρχαία Ελληνικά, έλαβε τον ίδιο βαθμό με τον συνυποψήφιό του (1ο κριτήριο ισοβαθμίας), αλλά έλαβε μεγαλύτερη βαθμολογία στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία που είναι το δεύτερο μάθημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας (2ο κριτήριο ισοβαθμίας).

 • Μεταξύ 2 υποψηφίων από το 3ο Ε.Π. για το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία-Παν. Δυτ. Αττικής, οι οποίοι ισοβάθμησαν στα μόρια στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου και έλαβαν την ακόλουθη βαθμολογία:
ipologismos_morion_panelladikes_gel

εισάγεται ο 1ος υποψήφιος μολονότι και οι δύο υποψήφιοι έλαβαν τον ίδιο βαθμό στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία που είναι το μάθημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας (40%) (1ο κριτήριο ισοβαθμίας), έλαβαν τον ίδιο βαθμό στη Βιολογία που είναι το πρώτο μάθημα στην ακολουθία μαθημάτων του 3ου Ε.Π. (2ο κριτήριο ισοβαθμίας), έλαβε όμως μεγαλύτερο βαθμό στη Χημεία που είναι το αμέσως επόμενο μάθημα της ακολουθίας (3ο κριτήριο ισοβαθμίας). 

Για τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβάθμιας των υποψηφίων των Πανελλαδικών  εξετάσεων των ΕΠΑΛ, για το έτος 2022. 

Σύμφωνα με το άρθρο 15α «Συντελεστές βαρύτητας, Τρόπος υπολογισμού μορίων για όσους συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 και εφεξής» που προστίθεται με την ως άνω Υ.Α., ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής: ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ειδικότητα όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Τομέα Σπουδών, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτός ορίστηκε με την υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/18-11-2021 (B’ 5400) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής». Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα 2 πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος και ανακοινώθηκαν με την προαναφερθείσα Υ.Α. 

 • Υποψήφιος από τον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας που έλαβε την εξής βαθμολογία:
ipologismos_morion_panelladikes_epal


συγκεντρώνει για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) 16750 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

ipologismos_morion_panelladikes_epal
 • Υποψήφιος από τον τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος που έλαβε την εξής βαθμολογία:
ipologismos_morion_panelladikes_epal

συγκεντρώνει για το Τμήμα Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) 17400 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

ipologismos_morion_panelladikes_epal

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΤΟΜΕΑ

 • Υποψήφιος από τον τομέα Μηχανολογίας στην Ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων που έλαβε την εξής βαθμολογία:
ipologismos_morion_panelladikes_epal

συγκεντρώνει για το Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 19020 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

ipologismos_morion_panelladikes_epal
 • Υποψήφιος από τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων που έλαβε την εξής βαθμολογία: 
ipologismos_morion_panelladikes_epal

συγκεντρώνει για το ίδιο τμήμα -Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 18.900 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

ipologismos_morion_panelladikes_epal


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 • Υποψήφιος από τον τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού που έλαβε την εξής βαθμολογία: 
ipologismos_morion_panelladikes_gel

συγκεντρώνει για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας (Παν. Πατρών) 20.680 μόρια, σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

ipologismos_morion_panelladikes_gel

Σχετικά με τα κριτήρια ισοβάθμιας

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 , όπως αντικαταστάθηκε με την ως άνω Υ.Α.: 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του/της τελευταίου/- ας εισαγόμενου/-ης σε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που προηγείται στο άθροισμα βαθμολογίας των δύο μαθημάτων Ειδικότητας και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που προηγείται στο άθροισμα βαθμολογίας των δύο μαθημάτων Γενικής Παιδείας. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι/-ες ως υπεράριθμοι/-ες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων με τον/ την τελευταίο/-α εισαγόμενο/-η στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των ανωτέρω κριτηρίων, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. 

Eνδεικτικά:

 • Μεταξύ 2 υποψηφίων του Τομέα Υγείας Πρόνοιας για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΠΑ.Δ.Α.), οι οποίοι ισοβάθμησαν στα μόρια στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου και έλαβαν την ακόλουθη βαθμολογία:
ipologismos_morion_panelladikes_epal
ipologismos_morion_panelladikes_epal

εισάγεται ο 1ος υποψήφιος διότι στην περίπτωση αυτή έχουμε ισοβαρείς συντελεστές (25%) σε όλα τα μαθήματα, έλαβε όμως μεγαλύτερη βαθμολογία στο άθροισμα των μαθημάτων ειδικότητας %) (1ο κριτήριο ισοβαθμίας). 

 • Μεταξύ 2 υποψηφίων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος για το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (ΠΑ.Δ.Α.), οι οποίοι ισοβάθμησαν στα μόρια στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου και έλαβαν την ακόλουθη βαθμολογία:
ipologismos_morion_panelladikes_epal


εισάγεται ο 2ος υποψήφιος διότι ενώ οι δύο υποψήφιοι ισοβαθμούν στο άθροισμα των μαθημάτων ειδικότητας (1ο κριτήριο ισοβαθμίας), ο πρώτος συγκεντρώνει μεγαλύτερη βαθμολογία στο άθροισμα των μαθημάτων της γενικής παιδείας (2ο κριτήριο ισοβαθμίας). 

 • Μεταξύ 2 υποψηφίων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος για το Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ – Σώματα) , οι οποίοι ισοβάθμησαν στα μόρια στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου και έλαβαν την ακόλουθη βαθμολογία:
ipologismos_morion_panelladikes_epal


Εισάγεται ο 2ος υποψήφιος διότι ενώ και οι δυο υποψήφιοι ισοβαθμούν και στο άθροισμα των μαθημάτων ειδικότητας (1ο κριτήριο ισοβαθμίας) καθώς και στο άθροισμα των μαθημάτων γενικής παιδείας (2ο κριτήριο ισοβαθμίας), ο 2ος υποψήφιος είχε δηλώσει την εν λόγω σχολή σε προγενέστερη σειρά προτίμησης στο ΜΔ (3ο κριτήριο ισοβαθμίας).

Πηγή: alfavita.gr