Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πανελλαδικές: Προκλήθηκαν βλάβες σε όλα τα UPS- “Τρέχουν ” στο υπ. Παιδείας για να αποφευχθούν προβλήματα στις εξετάσεις

Πανελλαδικές: Προκλήθηκαν βλάβες σε όλα τα UPS- “Τρέχουν ” στο υπ. Παιδείας για να αποφευχθούν προβλήματα στις εξετάσεις

Σε σύναψη  σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ιδιωτική εταιρεία  για την προμήθεια συσσωρευτών για τις ανάγκες της συντήρησης κρίσιμων συστημάτων του κτηρίου, στο Μαρούσι, προχωρά το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου  να αποφευχθούν προβλήματα στη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας,η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση γίνεται για τους εξής λόγους:

Α. Υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες, καθώς για την υπογραφή σύμβασης κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων(με σύντμηση προθεσμιών) και την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών απαιτείται κατ ́ελάχιστον το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών ,χωρίς να ληφθεί υπόψιν η πιθανότητα υποβολής προδικαστικής προσφυγής , σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εντός του μηνός Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και στις αρχές Ιουνίου θα διενεργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, η προμήθεια χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγουσα και δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες των λοιπών διαδικασιών.

Β. Υφίσταται αυταπόδεικτα η συνδρομή έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων μη αναγόμενων στη σφαίρα υπαιτιότητας της αναθέτουσας αρχής.Όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τι σχετικές εκθέσεις το πρόβλημα ανέκυψε πρόσφατα και οφείλεται αποκλειστικά σε εξωγενή παράγοντα, συγκεκριμένα προκλήθηκε από μια σοβαρή ηλεκτρική διαταραχή του δικτύου (ασυμμετρία του ουδετέρου), η οποία προκάλεσε ταυτόχρονα βλάβες σε όλα τα UPS που ήταν και διαφορετικών κατασκευαστών. Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η ανάγκη άμεσης και ταυτόχρονης αντικατάστασης των συσσωρευτών UPS.

Γ. Υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της απρόβλεπτης περίστασης και της κατεπείγουσας ανάγκης που έχει ανακύψει. Η κατεπείγουσα ανάγκη είναι η εξασφάλιση αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ισχύος των υπολογιστικών υποδομών του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε έκτακτη κατάσταση σφάλματος του ηλεκτρικού δικτύου, η οποία τίθεται σε αμφιβολία, ιδιαίτερα δε κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα Μαΐου –Ιουνίου κατά το οποίο θα διενεργηθούν οι Πανελλαδικού τύπου εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (13-14 Μαΐου) και εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (01-29 Ιουνίου). Υπό τις παρούσες συνθήκες, η προσφυγή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, θα συνεπαγόταν περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίηση της προμήθειας, με προφανή συνέπεια την εν αμφιβόλω λειτουργία και προστασία των κρίσιμων υπολογιστικών υποδομών του υπουργείου .

Δ. Δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής με την έννοια ότι οι περιστάσεις που δικαιολογούν την κατεπείγουσα ανάγκη δεν απορρέουν από δική της ευθύνη. Από τα στοιχεία που προεκτάθηκαν συνάγεται ότι η επικαλούμενη κατεπείγουσα ανάγκη προμήθειας συσσωρευτών UPS συνδέεται αιτιωδώς με την εκδήλωση σοβαρής ηλεκτρικής διαταραχής του δικτύου, δηλαδή γεγονότων αδιαμφισβήτητα αιφνίδιων, τα οποία δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης των Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ειδικότερα σημειώνεται ότι, δυνάμει της αριθμ.1/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV009994816) σύμβασης περί παροχής υπηρεσιών συντήρησης -λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτηριακών εγκαταστάσεων του κτηρίου το Υ.ΠΑΙ.Θ., ο ανάδοχος ως όφειλε, παρείχε συντήρηση και πραγματοποίησε – πέρα από προληπτικούς ελέγχους – και επισκευή του UPS που υποστηρίζει τα Data Centers και το τηλεπικοινωνιακό κέντρο το καλοκαίρι του 2022, παράλληλα βεβαίωσε την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης μέσης τάσης του κτηρίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σελίδα 4 από 5

Ε. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης που έχει προκύψει. Το αίτημα αφορά αποκλειστικά την προμήθεια συσσωρευτών για τα συστήματα, των τεσσάρων συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) που υποστηρίζουν τη λειτουργία των Data Centers, των συστημάτων μετάδοσης θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων και των προσωπικών υπολογιστών των υπαλλήλων , που επέστησαν βλάβη και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης .

Η δαπάνη ανέρχεται σε συνολικό ποσό ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ (35.230,00€) πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (43.685,20 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Πηγή: esos.gr