Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πανελλήνιες 2023: Πρόσκληση προς Συμβούλους Εκπαίδευσης για συγκρότηση της ΚΕΕ

Πανελλήνιες 2023: Πρόσκληση προς Συμβούλους Εκπαίδευσης για συγκρότηση της ΚΕΕ

Με πρόσκληση της Διεύθυνσης Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, καλούνται οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 22 και 30 (παρ 1) της αριθμ.Φ251/25089/Α5/2020 (ΦΕΚ 643 Β΄) Υπουργικής Απόφασης).

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε με την αριθμ.Φ253.2/109189/Α5/8-9-2022 (ΑΔΑ: 6Λ6Γ46ΜΤΛΗ-ΡΚΘ) Υπουργική Απόφαση. Για τους ενδιαφερόμενους Συμβούλους Εκπαίδευσης σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 της ως άνω ΥΑ ισχύει ότι:

«Δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕ όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος  ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο ή είναι σύζυγος υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕ όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος, το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα και όποιος (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων». 

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους Συμβούλους Εκπαίδευσης πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την καταθέσουν στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκουν, το αργότερο έως 21 Απριλίου 2023. Σας ενημερώνουμε ότι για την κατάρτιση των σχετικών πινάκων των ενδιαφερομένων και την αποστολή τους στην υπηρεσία μας, θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος. 

Πηγή: alfavita.gr