Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Πανελλήνιες 2023: Αλλάζει η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων

Πανελλήνιες 2023: Αλλάζει η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων

Η νέα σύνθεση της επιτροπής περιλαμβάνει περισσότερα μέλη ειδικοτήτων αντίστοιχων με τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και περισσότερους υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ για την υποβοήθηση του έργου της.

Αλλάζει από τις ερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων (Κ.Ε.Ε.Μ.) σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Παιδείας.

Η νέα σύνθεση της επιτροπής περιλαμβάνει περισσότερα μέλη ειδικοτήτων αντίστοιχων με τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και περισσότερους υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ για την υποβοήθηση του έργου της, αλλά και παρουσία ιατρού για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της Επιτροπής.

Στο μεταξύ, το επόμενο διάστημα αναμένεται και η πρόσκληση  προς τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικούς Δ.Ε. να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων  καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Εξετάσεων (ΚΕΕΕ) έτους 2023, των πανελλαδικώς εξεταζόμενων Ειδικών Μαθημάτων.

Η νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων

Η Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων (Κ.Ε.Ε.Μ.) σύμφωνα με τη νέα απόφαση, συγκροτείται από τακτικά και έκτακτα μέλη και τη γραμματεία ως ακολούθως:

α. Τακτικά μέλη. Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται έξι έως οκτώ (6-8) μέλη αντίστοιχης ή σχετικής ειδικότητας με τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα, εκ των οποίων το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος και άλλο ένα ως αντιπρόεδρος. Ως τακτικά μέλη μπορούν να οριστούν μέλη Δ.Ε.Π. ή μέλη Ε.Ε.Π. ή μέλη Ε.Δ.Ι.Π. των Πανεπιστημίων, ή Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. με βαθμό Α’ των κλάδων ΠΕ05 ή ΠΕ06 ή ΠΕ07 ή ΠΕ08 ή ΠΕ34 ή ΠΕ81 ή ΠΕ79 ή ομότιμος ή αφυπηρετήσας καθηγητής. Επίσης ως τακτικό μέλος ορίζεται και ένας διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με βαθμό Α΄

β. Έκτακτα μέλη. i) Για κάθε εξεταζόμενο ειδικό μάθημα ορίζονται δυο (2) έκτακτα μέλη τα οποία εισηγούνται στην ολομέλεια της επιτροπής τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Τα δυο (2) έκτακτα μέλη μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημα ή Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ34, ΠΕ79 και ΠΕ81 ως εισηγητές των θεμάτων ανάλογα με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημα.

Για το ειδικό μάθημα των Ισπανικών μπορούν να ορίζονται εκτός των προβλεπομένων παραπάνω ειδικοτήτων και μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ34 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστημίου της Ισπανικής γλώσσας ή έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ισπανίας ή μεταφραστές της Ισπανικής γλώσσας του Υπουργείου Εξωτερικών ή καθηγητές της Ισπανικής γλώσσας του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ii) Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζεται ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημαή εκπαιδευτικός Δ.Ε. με βαθμό Α’, στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων, ενώπιον της Κ.Ε.Ε.Μ., σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

γ. Γραμματεία. Η Γραμματεία αποτελείται από το γραμματέα και μέχρι οκτώ (8) βοηθούς γραμματείς από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.

Υποβοήθηση επιτροπής

Επίσης, με απόφαση του Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Μ., ορίζονται μέχρι είκοσι (20) υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για υποβοήθηση του έργου της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ένας (1) ιατρός του δημοσίου, ανά ημέρα εξέτασης, ο οποίος παρευρίσκεται εντός του ΥΠΑΙΘ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της Επιτροπής.

Τι ίσχυε προηγουμένως

Με την προηγούμενη υπουργική απόφαση [Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538)] ίσχυαν τα εξής:

H Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων (Κ.Ε.Ε.Μ.) συγκροτείται από τακτικά και έκτακτα μέλη και την γραμματεία ως ακολούθως :
α. Τακτικά μέλη.
Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται ο πρόεδρος και τέσσερα (4) μέλη που είναι :
i.Ένα (1) μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων ως πρόεδρος.
ii.Τρία μέλη (3) του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων ή εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίων Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με εξεταζόμενο μάθημα ή σχολικός σύμβουλος Δ.Ε. ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε με βαθμό Α’ από τα οποία δυο (2) των κλάδων ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΠΕ7 ή ΠΕ8 και ένα (1) του κλάδου ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) ή ΠΕ16 ως μέλη από τα οποία ένα ορίζεται ως αντιπρόεδρος και
i ii. Ένα (1) ανώτερο διοικητικό υπάλληλο του ΥΠ ΕΠ Θ ως μέλος.
β. Έκτακτα μέλη.
Για κάθε εξεταζόμενο ειδικό μάθημα ορίζονται δυο (2) έκτακτα μέλη τα οποία εισηγούνται στην ολομέλεια της επιτροπής τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Τα δυο (2) έκτακτα μέλη μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίων Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημα ή σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. με βαθμό Α’ των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) και ΠΕ16 ως εισηγητές των θεμάτων ανάλογα με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημα. Γ ια το ειδικό μάθημα των Ισπανικών μπορούν να ορίζονται εκτός των προβλεπομένων παραπάνω ειδικοτήτων και μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίων Τ.Ε.Ι ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. με βαθμό Α’ των κλάδων ΠΕ2, ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστημίου της Ισπανικής γλώσσας ή έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ισπανίας ή μεταφραστές της Ισπανικής γλώσσας του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου ΜακεδονίαςΘράκης ή καθηγητές της Ισπανικής γλώσσας της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
γ. Γραμματεία.
Η Γ ραμματεία αποτελείται από τον γραμματέα και μέχρι τρεις (3) βοηθούς γραμματείς από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.

Επίσης, με απόφαση του προέδρου της Κ.Ε.Ε.Μ., ορίζονται μέχρι επτά (7) υπάλληλοι του ΥΠΕΠΘ για υποβοήθηση του έργου της επιτροπής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑΗΜΕΡ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ17-6-2023ΑΓΓΛΙΚΑ10:00 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ19-6-2023ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ8:30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ20-6-2023ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ21-6-2023ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ8:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ22-6-2023ΑΡΜΟΝΙΑ8:30 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ23-6-2023ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ16:30 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ24-6-2023ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ12:30 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ26-6-2023ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ8:30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ27-6-2023ΓΑΛΛΙΚΑ8:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ28-6-2023ΙΣΠΑΝΙΚΑ8:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ29-6-2023ΙΤΑΛΙΚΑ8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης: 

  • μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ., 
  • μέχρι τις 09:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ. 
  • μέχρι τις 16:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 16:30 μ.μ. και
  • μέχρι τις 12:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 12:30 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

  • των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες, 
  • των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες, 
  • του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά. 
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί  2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο. 
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτά, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης διαρκεί 2 ώρες. 

Πηγή: alfavita.gr