Μyschool: Πώς θα γίνεται η οριστικοποίηση των βαθμολογιών των μαθητών/τριών και η ενημέρωση των γονέων

Μια νέα λειτουργικότητα προστίθεται στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, με την οποία ο/η Διευθυντής/ρια της σχολικής μονάδας καλείται, αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση και ο έλεγχος της βαθμολογίας του μαθητικού δυναμικού, να οριστικοποιήσει τα δεδομένα, επιλέγοντας στη αρχική οθόνη το κουμπί «Οριστικοποίηση Βαθμολογίας».

Με την επιλογή αυτή παρέχεται από το Πληροφοριακό Σύστημα myschool η πληροφορία της βαθμολογίας του μαθητικού δυναμικού της σχολικής μονάδας στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-Parents, μέσω της οποίας δύνανται να ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες ή οι έχοντες/ουσες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια των μαθητών /ριών ή οι ίδιοι/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, εφόσον εισέλθουν στην εφαρμογή και ταυτοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο/η Διευθυντής/ρια της σχολικής μονάδας προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή επεξεργασία της βαθμολογίας, θα πρέπει να επιλέγει εκ νέου το κουμπί «Οριστικοποίηση Βαθμολογίας», προκειμένου να είναι επικαιροποιημένα τα δεδομένα που θα δοθούν προς ενημέρωση στους/στις αιτούντες/σες στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-Parents.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

[Πηγή :edweek.gr]