Μαθηματικά Γυμνασίου: Νέα σημαντική οδηγία για τη διδασκαλία τους.

Το μάθημα των μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου είναι ενιαίο και αδιαίρετο που σημαίνει ότι δεν αποτελούν κλάδους το Μέρος Α (Άλγεβρα) και το μέρος Β (Γεωμετρία).

Μια σημαντική οδηγία για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο, απέστειλε ο  Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών κ.Ιω.Καραγιάννης στα Γυμνάσια της επιστημονικής του ευθύνης (Ν. Κυκλάδων και 9ης ομάδας σχολείων ΔΔΕ Α΄ Αθήνας)

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ΔΕΝ επιτρέπεται η διαίρεση του μαθήματος σε Μέρος Α και Μέρος Β για την τακτοποίηση του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας, αφού και οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μέρους δεν είναι σταθερές αλλά εναλλάσσονται κατά την κρίση του διδάσκοντα- της διδάσκουσας ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες των μαθητών

Η οδηγία

Με αφορμή ερωτήματα που προέκυψαν κατά την σύνταξη του ωρολογίου εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων στα Γυμνάσια και σε ότι αφορά στη διδασκαλία των μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σας τονίζω τα επόμενα:

1ο) Το μάθημα των μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου είναι ενιαίο και αδιαίρετο που σημαίνει ότι δεν αποτελούν κλάδους το Μέρος Α (Άλγεβρα) και το μέρος Β (Γεωμετρία).

 Όπως αναφέρεται ρητά στο ΑΠΣ τα κεφάλαια αποτελούν διδακτικές ενότητες και σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν συνεχόμενες εννοιολογικά διδακτικές δραστηριότητες. Σας αναφέρω ενδεικτικά απόσπασμα από τις σχετικές εγκύκλιους με Αρ. Πρωτ.222580/Δ2/18-12- 2017/ΥΠΠΕΘ του Υπουργείου Παιδείας και με Αρ.Πρωτ.123462/27-10-2011/ΥΠΔΒΜΘ:

«Κάθε βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: Α΄ Μέρος: Άλγεβρα και Β΄ Μέρος: Γεωμετρία.

Η διδασκαλία της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας σε κάθε τάξη θα γίνεται από τον ίδιο διδάσκοντα και μάλιστα παράλληλα, με άξονα αναφοράς τις δύο ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για την Άλγεβρα και τις δύο ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για την Γεωμετρία. 

Στον διδάσκοντα δίνεται η δυνατότητα της τροποποίησης, κατά περίπτωση, της ανωτέρω κατανομής σε τρείς (3) ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα για την Άλγεβρα και μία (1) ώρα για τη Γεωμετρία, ή αντιστρόφως. Έτσι, ο διδάσκων-η διδάσκουσα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τυχόν καθυστερήσεις της διδασκαλίας της ύλης, τόσο στην Άλγεβρα, όσο και στην Γεωμετρία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η οριζόντια διασύνδεση των εννοιών των δύο μερών του βιβλίου».

Επομένως ΔΕΝ επιτρέπεται η διαίρεση του μαθήματος σε Μέρος Α και Μέρος Β για την τακτοποίηση του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας, αφού και οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μέρους δεν είναι σταθερές αλλά εναλλάσσονται κατά την κρίση του διδάσκοντα- της διδάσκουσας ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες των μαθητών.

2ο) Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται σε 4 διακριτές ώρες την εβδομάδα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί ενημερώνεται ο αρμόδιος Σύμβουλος Εκπαίδευσης από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας προκειμένου να εξεταστούν οι εναλλακτικές λύσεις.

Παρακαλώ τους κ.κ. Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων των περιοχών επιστημονικής ευθύνης μου να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των ανωτέρω κατά την σύνταξη των ΩΠ της σχολικής τους μονάδας.

Τέλος, παρακαλώ να λάβουν ενυπόγραφη γνώση οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων καθώς και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 των Νομού Κυκλάδων και της 9ης ομάδας σχολείων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας καθώς και όσοι με ανάθεση διδάσκουν Μαθηματικά στο Γυμνάσιο.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ03 Ν. Κυκλάδων και ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Καραγιάννης Ιωάννης

Πηγή : [www.alfavita.gr]