Λιμενικό: Τροποποιήσεις στη διαδικασία εισαγωγής μέσω Πανελλαδικών – Τι αλλάζει

Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Ναυτιλίας, με την οποία προβλέπονται τροποποιήσεις των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν στους αποκλεισμούς υποψηφίων για συγκεκριμένες κατηγορίες και αδικήματα, στις αθλητικές δοκιμασίες, τραυματισμούς και γνωματεύσεις, καθώς και στα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Τι αλλάζει για αδικήματα και ποινικό μητρώο

Η περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«η. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό: (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή, (2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, τρομοκρατικών πράξεων-τρομοκρατικής οργάνωσης, σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς βεβαίωσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχόμενης από αμέλεια), κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, δωροδοκίας ή δωροληψίας, εκβίασης, απάτης, απιστίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, συμπλοκής, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κλοπής, υπεξαίρεσης, αλιείας στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα, παράνομης αλιείας κατά παράβαση του ν.δ. 420/1970, λαθρεμπορίας, περί ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας ή σε εγκλήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, (3) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, (4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε οποιοδήποτε έγκλημα από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα και να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στην Σχολή, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα. Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα. Σε περίπτωση που έχει διαταχθεί, με απόφαση δικαστηρίου, η αναστολή εκτέλεσης της ποινής για ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 99 Π.Κ., θεωρείται κώλυμα κατάταξης η μη πλήρης και επιτυχής πάροδος του ορισμένου χρόνου αναστολής εκτέλεσης της ποινής. Εάν έχει παρέλθει πλήρως και επιτυχώς ο χρόνος αναστολής εκτέλεσης της ποινής δεν συνιστά κώλυμα κατάταξης η καταδίκη για την οποία έχει επιβληθεί η ποινή.»

Τι αλλάζει στις αθλητικές δοκιμασίες

2. Η παρ. 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«7. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψηφίου, προβλήματος υγείας ή γυναικολογικής φύσης, να προσκομίζεται υποχρεωτικά ιατρική γνωμάτευση/βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο υποψήφιος να επαναπρογραμματίζεται. Η ανωτέρω ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας των Αθλητικών Δοκιμασιών, εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής τους οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. Επιπλέον, σε περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού υποψήφιου κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των Αθλητικών Δοκιμασιών και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. Υποψήφιος, ο οποίος μετά την κρίση του ως μη ικανού σε κάποιο αγώνισμα δηλώσει εκ των υστέρων κώλυμα ή τραυματισμό, δεν δικαιούται αναβολή εξέτασης. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών».

Τι αλλάζει στα δικαιολογητικά

3. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

«3. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι την ημέρα κατατάξεώς τους προσκομίζουν, στην οικεία παραγωγική Σχολή Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία και διενεργεί σχετικό έλεγχο, τα εξής δικαιολογητικά κατάταξης: α. Αστυνομική ταυτότητα, β. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτηρίου λυκείου), γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη, δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε κάποιο ΑΕΙ, καθώς και οιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί.

4. Επιπρόσθετα, οι παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναζητούν αυτεπαγγέλτως και ελέγχουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατάταξης: α. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας των επιτυχόντων ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι. β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης για όλους τους άνδρες. δ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση». 4. Η περ. (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «ζ. Δεν έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε βαθμό: (i) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε εγκλήματα κλοπής, παράβασης καθήκοντος, υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, πλαστογραφίας, σχετικά με την υπηρεσία, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, συκοφαντικής δυσφήμησης, ελευθέρωσης φυλακισμένου, απόδρασης κρατουμένου, εκβίασης, ληστείας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, υπεξαγωγής εγγράφου, ψευδούς βεβαίωσης ή νόθευσης εγγράφου, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ναρκωτικών, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας, (ii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε οποιοδήποτε άλλο έγκλημα από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, (iii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα».

Πηγή: alfavita.gr