Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Καταργούνται 1273 κενές θέσεις και συστήνονται 1.216 στο υπουργείο Παιδείας

Την ανακατανομή (μέσω της κατάργησης – σύστασης θέσεων) των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προβλέπει απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,  ως ακολούθως:

Α. Καταργούνται χίλιες διακόσιες πενήντα τρεις (1253) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου που υφίστανται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρα 77-78 του π.δ. 18/2018) ανά νομό, ως ακολούθως:

Οι προσδιορισμός των καταργούμενων θέσεων κάθε νομού από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου διοικητικού προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

Β. Συστήνονται οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (834) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρα 77-78 του π.δ. 18/2018), ανά νομό, ως ακολούθως:

Η κατανομή των συνιστώμενων θέσεων κάθε νομού στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου διοικητικού προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

Γ. Συστήνονται τριακόσιες ογδόντα δύο (382) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), ανά νομό και ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως ακολούθως:

 Η κάλυψη των συνιστώμενων θέσεων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.γ, του άρθρου 32, του ν. 4763/2020 (Α’ 254) όπως ισχύει, είτε με μετάθεση υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 85 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31).

Δ. Καταργούνται είκοσι (20) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που υφίστανται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου (άρθρα 70-73 του π.δ. 18/2018) και συστήνονται πενήντα επτά (57) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ακολούθως:


Ο προσδιορισμός των καταργούμενων θέσεων και η κατανομή των συνιστώμενων θέσεων στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Πηγή: esos.gr