Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » ΙΕΠ: Κατακυρώθηκαν 3 διαγωνισμοί για προμήθεια tablet και ηλεκτρονικές υποδομές

ΙΕΠ: Κατακυρώθηκαν 3 διαγωνισμοί για προμήθεια tablet και ηλεκτρονικές υποδομές

Για την ανάπτυξη υποδομών παρατηρητηρίου για την ιχνηλάτιση σχολικών διαδρομών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και την προμήθεια tablet στην προσχολική εκπαίδευση

Τρεις αποφάσεις για κατακύρωση ισάριθμων ηλεκτρονικών διαγωνισμών, δημοσιοποίησε σήμερα το ΔΣ του ΙΕΠ.

Οι διαγωνισμοί αυτοί αφορούν την ανάπτυξη υποδομών παρατηρητηρίου για την ιχνηλάτιση σχολικών διαδρομών με κοδύλι 140.120€, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού με κονδύλι 79.112€ και την προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) στην προσχολική εκπαίδευση κόστους 47.492€

Οι αποφάσεις

Με την πρώτη απόφαση, το ΙΕΠ ενέκρινε την κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ. 11376/16-09-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 171947 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011258298 2022-09-16 (Αρ. Διακήρυξης: 04/2022), με τίτλο: «Ανάπτυξη Υποδομών Παρατηρητηρίου» της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» – Οριζόντια Πράξη Υποέργο 5 – MIS 5124310” στον υποψήφιο ανάδοχο «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Αναλυτικά:

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 05/11-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π για τις ανάγκες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 11376/16-09-2022 για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη Υποδομών Παρατηρητηρίου» (Αρ. Διακήρυξης 04/2022) της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» – Οριζόντια Πράξη Υποέργο 5 – MIS 5124310”

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της με αρ. πρωτ. 11376/16-09-2022 (Αρ. Διακήρυξης 04/2022).

[Σχετικός διαγωνισμός]

Με τη δεύτερη απόφαση, ενέκρινε την κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ. 13796/27-10-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175926 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011503723 2022-10-27 (Αρ. Διακήρυξης: 6/2022), με τίτλο: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού – Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» – MIS 5158662” στον υποψήφιο ανάδοχο «ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών» Αναλυτικά:

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/11-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022 -«Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού – Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5158662 του ΙΕΠ

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της με αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022 (Αρ. Διακήρυξης 06/2022).

[Σχετικός διαγωνισμός]

Τέλος με την τρίτη απόφαση, ενέκρινε την κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ. 14019/01-11-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011516365 2022-11-01 (Αρ. Διακήρυξης: 7/2022), με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο των Υποέργων 2,3,4,5 και 6, της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» – MIS 5158662” και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «DIXONS SOUTH-EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.». Αναλυτικά:

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/11-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 14019/01-11-2022-«Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» με MIS 5158662 του ΙΕΠ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της με αρ. πρωτ. 14019/01-11-2022 (Αρ. Διακήρυξης 07/2022).

[Σχετικός Διαγωνισμός]

Πηγή: alfavita.gr