Ιδρύεται Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Κρήτης

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τη σύσταση  Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ως Γραφείο που υπάγεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθήνας, προβλέπει Σχέδιο Διάταξης  του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο σύντομα θα κατατεθεί , προς ψήφιση, στη Βουλή.

Η διαδικασία εκπαίδευσης που αφορά τη χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης των υποψήφιων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων, τον αριθμό των μελών της κάθε ομάδας, τη μορφή της εκπαίδευσης, τη διδασκόμενη ύλη και τις δοκιμασίες για την απόκτηση της σχετικής βεβαίωσης, καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 126/2000 (Α΄ 111), όπως εκάστοτε ισχύει.

Τι ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 126/2000

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται διατάξεις σχετικές με την επαγγελματική εκπαίδευση του κρεοπώλη, παραδοσιακού κρεοπώλη, εκδοροσφαγέα  και παραδοσιακού εκδοροσφαγέα, η οποία παρέχεται από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Γεωργίας, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ.455/1990 “Σύσταση και αναδιάρθρωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας” (Α 174), και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση των αντίστοιχων επαγγελμάτων.

2. Μέσα σε μία διετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλα τα άτομα που ασκούν το επάγγελμα του παραδοσιακού κρεοπώλη πριν από τις 20-12-1988, πρέπει σύμφωνα μετον ορισμότης περιπτ. β του άρθρου 2 να είναι κάτοχοι βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.

3. Μέσα σε μία διετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλα τα άτομα που ασκούν το επάγγελμα του παραδοσιακού εκδοροσφαγέα πριν από τις 31-12-1994, πρέπει σύμφωνα με τον ορισμό της περιπτ. ε του άρθρου 2 να είναι κάτοχοι βεβαίωσης παραδοσιακού εκδοροσφαγέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.

4. Οι κατέχοντες βεβαιώσεις παραδοσιακού κρεοπώλη ή εκδοροσφαγέα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.468/1990 (Α 180) δεν υποχρεούνται να αποκτήσουν βεβαιώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.  

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή που παρόντος διατάγματος νοείται:

α) Κρεοπώλης: ο ιδιοκτήτης ή ο υπάλληλος κρεοπωλείου ή ο τεχνίτης εργαστηρίου επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος, που είναι κάτοχος βεβαίωσης Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος, ο οποίος ασχολείται στο κρεοπωλείο ή στο εργαστήριο με τον τεμαχισμό, την αποστέωση, την περιποίηση, την παρουσίαση και τη διάθεση για εμπορία του κρέατος των σφαγίων ζώων (μεγάλα και μικρά μηρυκαστικά και χοίροι), πτηνών (όρνιθες, ινδιάνοι, μελεαγρίδες, πάπιες, χήνες, περιστέρια), κονίκλων και μεγάλων ή μικρών τριχωτών ή πτερωτών θηραμάτων.

β) Παραδοσιακός κρεοπώλης: ο ιδιοκτήτης ή ο υπάλληλος κρεοπωλείου ή ο τεχνίτης εργαστηρίου επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος, ο οποίος ασχολείται με εμπειρικό τρόπο πριν από τις 20-12-1988 με τις αναφερό- μενες στην περίπτωση α δραστηριότητες.

γ) Κρεοπωλείο: το ανεξάρτητο κατάστημα ή ο ειδικός χώρος πολυκαταστήματος που πληροί τους όρους του ανεξάρτητου κοταστήματος στο οποίο διατίθεται προς πώληση στον τελικό καταναλωτή το κρέας των αναφερομένων στην περίπτωση α σφαγίων ζώων και όπου διενεργείται ο τεμαχισμός, η αποστέωση, η περιποίηση, η παρουσίαση και η διάθεση των κρεάτων.

Οι εργασίες τεμαχισμού, αποστέωσης, περιποίησης και παρουσίασης των κρεάτων μπορεί να διενεργούνται στον ίδιο χώρο του κρεοπωλείου όπου γίνεται η διάθεση για εμπορία των κρεάτων, σε παρακείμενο προς την αίθουσα διάθεσης για εμπορία των κρεάτων χώρο του κρεοπωλείου ή και σε εντελώς ανεξάρτητο από το κρεοπωλείο εργαστήριο τεμαχισμού κρεάτων. Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά από άτομα που είναι κάτοχοι “βεβαίωσης κρεοπώλη” ή “βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη” σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α και β του παρόντος άρθρου.

δ) Εκδοροσφαγέας: το άτομο το οποίο ασχολείται σε ένα σφαγείο με τις εργασίες αναισθητοποίησης, σφαγής, εκδοράς, εκσπλαχνισμού και παρουσίασης των σφαγίων ή των ημιμορίων και τεταρτημορίων των αναφερομένων στην περίπτωση α σφαγίων ζώων, ο οποίος είναι κάτοχος βεβαίωσης Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος.

ε) Παραδοσιακός εκδοροσφαγέας: το άτομο που ασχολείται σε ένα σφαγείο με τις εργασίες αναισθητοποίησης, σφαγής, εκδοράς, εκσπλαχνισμού και παρουσίασης των σφαγίων ή των ημιμορίων και τεταρτημορίων των αναφερομένων στην περίπτωση α σφαγίων ζώων με εμπειρικό τρόπο πριν τις 31-12-1994.

στ) Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος Υπουργείου Γεωργίας: οι σχολές αυτές έχουν εκπαιδευτική, ενημερωτική και ερευνητική αποστολή και δραστηριότητα σε θέματα:

αα) Τεχνολογίας σφαγείων, εργαστηρίων και χώρων επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος και προϊόντων του, συστηματικής διαδικασίας σφαγής και επεξεργασίας των διαφόρων ειδών σφαγίων ζώων που αναφέρονται στην περιπτ. α του άρθρου 2, παραγωγής και προετοιμασίας του κρέατος και των προϊόντων αυτού.

ββ) Επεξεργασίας και αξιοποίησης των διαφόρων παραπροϊόντων και υποπροϊόντων του κρέατος και των προϊόντων του.

γγ) Υγιεινής παραγωγής, επεξεργασίας, διακίνησης και συντήρησης του κρέατος και των προϊόντων του.

δδ) Εμπορίας και διαμόρφωσης των τιμών των κρεάτων των διαφόρων ειδών των παραγωγικών ζώων.

εε) Ποιοτικής κατάταξης (ταξινόμησης) των σφαγίων των παραγωγικών ζώων και γενικά ποιότητας του κρέατος και των προϊόντων του.

στστ) Εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των κτηνιάτρων και όσων ασχολούνται με την ταξινόμηση των σφαγίων, την τεχνολογία, την υγιεινή και γενικά την ποιότητα του κρέατος και των προϊόντων του, περιοδικής ενημέρωσης και παροχής τεχνογνωσίας στους αρμόδιους κτηνιάτρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Νομαρχιακών και Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των Συνοριακών Σταθμών Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥ.Κ.Ε.), συλλογής, αξιολόγησης και στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων της ταξινόμησης, καθώς και εκπροσώπησης της χώρας μας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα τεχνολογίας και ποιότητας του κρέατος και των προϊόντων αυτού.

Άρθρο 3
Χορήγηση βεβαιώσεων από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος

1.Οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος (ΣΕΚ) λειτουργούν με βάση ειδικά προγράμματα που περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση, εκπαιδεύουν τους κρεοπώλες, τους εκδοροσφαγείς, τους κτηνιάτρους κ.λ.π., που ασκούν τον έλεγχο στα κρεοπωλεία ή στα σφαγεία, σύμφωνα με τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και εμπορίας του κρέατος και της ποιότητας των σφαγίων, τους σπουδαστές των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και τους μετεκπαιδευομένους μισθωτούς των τουριστικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, σε θέματα υγιεινής, αγοράς, τεχνολογίας, οικονομίας και ορθολογικής αξιοποίησης του κρέατος, των παραπροϊόντων και υποπροϊόντων των σφαγίων , τηρούν μητρώα των εκπαιδευομένων και χορηγούν βεβαιώσεις στους δικαιούχους.

Σε ειδικά θέματα είναι δυνατόν να καλούνται εξειδικευμένοι εκπαιδευτές από τη Διεύθυνση Υγιεινής, τη Διεύθυνση Εμπορίου, το Πανεπιστήμιο και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και κατά την κρίση των Σχολών.

2. Οι ιδιοκτήτες ή υπάλληλοι κρεοπωλείου ή οι τεχνίτες εργαστηρίων επεξεργασίας και τυποποίησης κρεάτων, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα μετά τις 20-12-1988 ή προτίθενται για πρώτη φορά να ασχοληθούν σε κρεοπωλείο ή εργαστήριο κρεάτων με τον τεμαχισμό, την αποστέωση, την περιποίηση, την παρουσίαση ή και με την πώληση των κρεάτων , υποχρεούνται, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του κρεοπώλη να είναι κάτοχοι “βεβαίωσης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη”,

Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη ή εκδοροσφαγέα χορηγείται από:

α) τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή

β) αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές και ιδρύματα της χώρας, ή

γ) αντίστοιχες σχολές και ιδρύματα άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών της αλλοδαπής.

Η αναγνώριση της αντιστοιχίας των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος της αλλοδαπής γίνεται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας, ύστερα από την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων μέσω των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι οποίες εισηγούνται σχετικά με τη χορήγηση ή μη αναγνώρισης της αντιστοιχίας. Τα απαιτούμενα για την αναγνώριση δικαιολογητικά είναι:

α) “Βεβαίωση κρεοπώλη” ή “πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη”, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, που έχει χορηγηθεί από κρατική Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος ή Τεχνιτών Κρέατος της αλλοδαπής.

β) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος βεβαίωσης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας που έχει χορηγηθεί κατευθείαν από κρατικό ίδρυμα της αλλοδαπής, αλλά από άλλο φορέα (Ιδιωτική Σχολή ή Σύλλογο ή Σωματείο Κρεοπωλών), θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση επίσημης αναγνώρισης του φορέα αυτού από κρατική υπηρεσία(Υπουργείο Παιδείας, Γεωργίας, Ανάπτυξης κλπ.)
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 15 ΝΟΜΟΣ 4691/2020 με ισχύ την 9/6/2020
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης των ανωτέρω αναφερομένων , “στον αριθμό των ατόμων της κάθε ομάδας”, στη μορφή της εκπαίδευσης, στη διδασκόμενη ύλη, στις δοκιμασίες για την απόκτηση της σχετικής βεβαίωσης, καθορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.

4. Οι απαραίτητες πιστώσεις για τη λειτουργία των Σχολών εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

Για κάθε ώρα εργασίας των εκπαιδευτών των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών και Θεσσαλονίκης, πέραν του κανονικού τους ωραρίου, για την εκπαίδευση των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, παρέχεται αποζημίωση “είκοσι πέντε (25) ευρώ”  που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

Η σχετική δαπάνη για την παροχή της αποζημίωσης της προηγουμένου εδαφίου βαρύνει τους ενδιαφερόμενους κρεοπώλες και εκδοροσφαγείς.

5. Στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας (ΑΤΕ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης συνιστώνται αντίστοιχα λογαριασμοί με τίτλο “Δικαιώματα αποζημιώσεως των εκπαιδευτών της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών” και “Δικαιώματα αποζημιώσεως των εκπαιδευτών της Σχολής Επαγγέλμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης” με δικαιούχους τους εκπαιδευτές των ως άνω σχολών. Η σχετική δαπάνη για τη διατήρηση των λογαριασμών βαρύνει τους ενδιαφερόμενους κρεοπώλες και εκδοροσφαγείς.

6. Στην αίτηση των ενδιαφερομένων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων, με την οποία αιτούνται την πέραν του κανονικού ωραρίου εκπαίδευσή τους στις σχολές, επισυνάπτεται υποχρεωτικά τριπλότυπο καταθέσεως στους λογαριασμούς της ΑΤΕ της προηγούμενης παραγράφου κατά περίπτωση ποσού ίσου με τη δικαιούμενη αποζημίωση, ανάλογα με τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης των εκπαιδευτών. Το ποσό της παρούσας παραγράφου κατατίθεται υπέρ των εκπαιδευτών της οικείας σχολής και προσδιορίζεται ύστερα από έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος του Διευθυντή της οικείας σχολής, που επιδίδεται στους ενδιαφερόμενους κρεοπώλες και εκδοροσφαγείς για την περαιτέρω κατάθεσή του.

7. Η ανάληψη και καταβολή στους δικαιούχους εκπαιδευτές γίνεται με κατάσταση που συντάσσεται σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για τις πρόσθετες αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων , σε συνεργασία με την ΑΤΕ.

8. Σε περιπτώσεις που σε σφαγεία δεν υπάρχουν εκδοροσφαγείς για την κάλυψη των αναγκών σφαγής, τις εργασίες που διενεργούνται στα σφαγεία μπορεί να εκτελούν οι κάτοχοι των ζώων , υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποστεί την εκπαίδευση του παραδοσιακού εκδοροσφαγέα, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ( άρθρο 1 παρ.3).

9. Οι παραδοσιακοί, κατά τους ορισμούς του άρθρου 2, κρεοπώλες και εκδοροσφαγείς, προκειμένου να τους επιτραπεί να συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμά τους, υποχρεούνται μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 να εφοδιασθούν με βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του “παραδοσιακού κρεοπώλη” ή “παραδοσιακού εκδοροσφαγέα”.

10. Το επαγγελματικό σωματείο των Κρεοπωλών , τοπικό ή πανελλήνιο ή το αντίστοιχο των Τεχνιτών Εργαστηρίων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Κρέατος ή Εκδοροσφαγέων, καταρτίζει κατά περίπτωση μητρώο των παραδοσιακών κρεοπωλών ή των παραδοσιακών εκδοροσφαγέων , το οποίο θεωρείται αμέσως μετά τη για πρώτη φορά κατάρτισή του και έκτοτε στις αρχές κάθε χρόνου από την οικεία νομαρχιακή κτηνιατρική υπηρεσία.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαγγελματικό σωματείο, το μητρώο καταρτίζεται από την οικεία νομαρχιακή κτηνιατρική υπηρεσία σε συνεργασία με τις άλλες εμπλεκόμενες νομαρχιακές υπηρεσίες.

Η δαπάνη κατάρτισης του μητρώου καλύπτεται με εισφορά των ενδιαφερομένων για τη λήψη βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη ή παραδοσιακού εκδοροσφαγέα. Το ύψος της εισφοράς καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του αντίστοιχου σωματείου ή από την οικεία Δ/νση Κτηνιατρικής (σε περίπτωση που δεν υπάρχει σωματείο) και εγκρίνεται από τον οικείο Νομάρχη.

11. Οι λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη μορφή και διάρκεια παρακολούθησης των θεωρητικών μαθημάτων και των πρακτικών επιδείξεων καθώς και τον τύπο της χορηγούμενης βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη ή παραδοσιακού εκδοροσφαγέα καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ.

12. Προκειμένου να δοθεί σε ενδιαφερόμενο που έχει τα απαιτούμενα προσόντα βεβαίωση παραδοσιακού κρεοπώλη ή παραδοσιακού εκδοροσφαγέα, υποχρεούται αυτός να προσκομίσει στην οικεία Κτηνιατρική Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ και να παρακολουθήσει σειρά θεωρητικών μαθημάτων και επιδείξεων τεμαχισμού σφαγίων ζώων για κρεοπώλες ή σειρά θεωρητικών μαθημάτων και επιδείξεων εκδοροσφαγής σφαγίων ζώων για εκδοροσφαγείς, οι οποίες διενεργούνται από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, σε συνεργασία με την κατά περίπτωση νομαρχιακή κτηνιατρική υπηρεσία, στην έδρα του Νομού ή της Επαρχίας των ενδιαφερομένων, μέσα στα πλαίσια των νομοθετημένων προδιαγραφών τεμαχισμού και εκδοροσφαγής των σφαγίων ζώων.

Η Νομαρχιακή Κτηνιατρική Υπηρεσία καταρτίζει πίνακες των παραδοσιακών κρεοπωλών ή εκδοροσφαγέων , που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση και μεριμνά για τη συγκρότηση ομάδων εκπαιδευομένων , την εξασφάλιση εκπαιδευτών από τη Σχολή και τη διενέργεια γενικά της εκπαίδευσης.

Μετά το πέρας των επιδείξεων η Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος καταχωρεί σε μητρώο όσους παρακολούθησαν επιτυχώς τις ανωτέρω επιδείξεις και χορηγεί στον παρακολουθήσαν τα κατά περίπτωση, τη βεβαίωση παραδοσιακού κρεοπώλη ή παραδοσιακού εκδοροσφαγέα.  

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης

1.Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αποκτήσουν “βεβαίωση κρεοπώλη” ή “βεβαίωση εκδοροσφαγέα”, πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας προς τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, οι οποίες, όταν συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων, θα προβούν στην εκπαίδευση των ενδιαφερομένων. Ειδικά για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του ΥΠΑΑΤ η αίτηση μπορεί να υποβάλεται και μέσω του Τμήματος Κτηνιατρικής της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση “βεβαίωσης κρεοπώλη” πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην αίτησή τους.

Η επιλογή των ενδιαφερομένων γίνεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης τους. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί κατά την κρίση της Σχολής να λαμβάνονται υπόψη αποδεδειγμένες κοινωνικές ανάγκες.

2. Η διαδικασία υποβολής αίτησης της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και στην περίπτωση παραδοσιακών κρεοπωλών ή παραδοσιακών εκδοροσφαγέων, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν επιπρόσθετα βεβαίωση κρεοπώλη ή εκδοροσφαγέα. Η χρονική διάρκεια εκπαίδευσης των ανωτέρω παραδοσιακών κρεοπωλών ή παραδοσιακών εκδοροσφαγέων δεν θα υπερβαίνει το ήμισυ της χρονικής διάρκειας της εκπαίδευσης που προβλέπεται για τους κρεοπώλες και εκδοροσφαγείς αντίστοιχα, η οποία καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.  

Άρθρο 5
Ελεγχος εφαρμογής

Για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος οι βεβαιώσεις των κρεοπωλών ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών , κατατίθενται στον ιδιοκτήτη ή στον υπεύθυνο υπάλληλο του κρεοπωλείου, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν, οι δε βεβαιώσεις των εκδοροσφαγέων κατατίθενται στο διευθυντή των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων. Τα ανωτέρω είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για έλεγχο.  

Άρθρο 6
Κυρώσεις

1. Στους ιδιοκτήτες κρεοπωλείων , εργαστηρίων τεμαχισμού κρέατος και σφαγείων στα οποία απασχολούνται με τον τεμαχισμό και το χειρισμό κρέατος και τη σφαγή των ζώων άτομα που στερούνται των από τις διατάξεις του παρόντος προβλεπομένων βεβαιώσεων , επιβάλλεται χρη- ματική ποινή “δύο χιλιάδες (2.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ” και σε περίπτωση υποτροπής ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

2. Το πρόστιμο της προηγουμένης παραγράφου 1 επιβάλλεται, με εισήγηση της οικείας νομαρχιακής κτηνιατρικής υπηρεσίας, μετά προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου, με απόφαση του οικείου νομάρχη, η οποία είναι προσωρινά εκτελεστή ανεξάρτητα της άσκησης ένδικων μέσων και γνωστοποιείται νόμιμα στον ενδιαφερόμενο, βεβαιώνεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εγγράφεται στον αντίστοιχο ειδικό φορέα και ΚΑΕ αυτού, εισπράπεται δε κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).  

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργείται το π.δ.468/1990 “Οροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων” (Α 180).  

Άρθρο 8
Παραρτήματα

Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και τα υποδείγματα I και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Λεπτομέρειες που αφορούν στην εκπαίδευση των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων

1. Για τους κρεοπώλες:

α) Χρονική διάρκεια εκπαίδευσης:

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται σε τριακόσιες (300) ώρες συνολικά, δηλαδή πέντε (5) ώρες την ημέρα επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα επί δώδεκα (12) συνεχείς εβδομάδες, εκ των οποίων, θεωρητική διδασκαλία ογδόντα πέντε (85) ώρες, πρακτική εκπαίδευση εκατό (100) ώρες, εκπαιδευτικές επισκέψεις δέκα πέντε (15) ώρες και πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένα από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής ή τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος κρεοπωλεία εκατό (100) ώρες.

β) Αριθμός εκπαιδευομένων:

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων της κάθε ομάδας καθορίζεται μέχρι είκοσι (20) άτομα.

γ) Μορφή εκπαίδευσης:

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

αα) Θεωρητική διδασκαλία με τη βοήθεια κατάλληλων εποπτικών μέσων.

ββ) Πρακτική εκπαίδευση στα εργαστήρια των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος ή σε επιλεγμένες από αυτές εγκαταστάσεις.

γγ) Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις εκτροφής και σφαγής σφαγίων ζώων και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, συντήρησης και εμπορίας κρεάτων γενικώς.

δδ) Πρακτική εξάσκηση σε κρεοπωλεία ή άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος.

δ) Διδασκόμενη ύλη:

Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω θεωρητικά θέματα και τις αντίστοιχες κατά περίπτωση πρακτικές ασκήσεις:

αα) Θέματα γενικού χαρακτήρα:

(1) Γενικά για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και στοιχεία διατροφής του ανθρώπου.

(2) Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας των θηλαστικών (θεωρητικά και πρακτικά).

(3) Στοιχεία παθολογίας των σφαγίων ζώων και των πτηνών

(4) Στοιχεία ζωοτεχνίας, διατροφής και εκτιμητικής των σφαγίων ζώων και πτηνών.

(5) Γενικά για τα ορνιθοειδή, κουνέλια και θηράματα.

(6) Δομές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας.

(7) Γενικά για την ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία των σφαγείων και πτηνοσφαγείων.

(8) Υγιεινή εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προσωπικού.

(9) Γενικά περί εμπορίας σφαγίων ζώων, κρεάτων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής,

ββ) Θέματα ειδικού χαρακτήρα:

(1) Στοιχεία εκτίμησης των διαφόρων ειδών και κατηγοριών σφαγίων ζώων και πτηνών.

(2) Προστασία των ζώων και υγιεινή μεταφορά των σφαγίων ζώων και πτηνών.

(3) Διαδικασία μετατροπής των σφαγίων ζώων και των πτηνών σε κρέας και κτηνιατρικός έλεγχος (υγειονομικός και ποιοτικός) στην εκτροφή, στο σφαγείο, στη μεταφορά και στην αποθήκευση στο κρεοπωλείο.

(4) Ποιοτική κατάταξη (ταξινόμηση) των διαφόρων ειδών σφαγίων, των σφαγίων των πτηνών και τεμαχισμός (κοπή) των σφαγίων σε τεμάχια χονδρικής και λιανικής πώλησης.

(5) Οργάνωση, εξοπλισμός και διαχείριση κρεοπωλείου.

(6) Απόδοση σε σφάγιο κατά τη σφαγή ενός σφαγίου ζώου και απόδοση ενός σφαγίου σε κρέας στο κρεοπωλείο και εκατοστιαία αναλογία των διαφόρων κομματιών κρέατος, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής.

(7) Γενικά για το κρέας (ιστολογική υφή, χημική σύσταση, φυσιολογικές μεταβολές, θρεπτική αξία και μαγειρική αξιοποίηση του κρέατος).

(8) Παράγοντες αλλοίωσης του κρέατος και διάφορες αλλοιώσεις.

(9) Εργαστήρια επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών, κατεψυγμένων κρεάτων και παραπροϊόντων σφαγής (υλικά συσκευασίας και ενδείξεις).

(10) Μέθοδοι συντήρησης κρεάτων και παραπροϊόντων σφαγής (ψύξη, κατάψυξη και υπερκατάψυξη).

(11) Ισχύουσα νομοθεσία.

ε) Δοκιμασίες για την απόκτηση βεβαίωσης κρεοπώλη:

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των θεωρητικών μαθημάτων, των πρακτικών εκπαιδεύσεων, των εκπαιδευτικών επισκέψεων και της πρακτικής εξάσκησης, χορηγείται από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος βεβαίωση κρεοπώλη στους εκπαιδευομένους, ύστερα από σχετική επιτυχή εξέτασή τους. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος πάνω στην ύλη που διδάχθηκε και διενεργείται από το διδακτικό προσωπικό κάθε σχολής, έως ότου δημιουργηθεί και λειτουργήσει σύστημα εξέτασης με την καθιέρωση κοινής τράπεζας θεμάτων, από την οποία θα επιλέγονται τα θέματα για τις εξετάσεις όλων των σχολών. Τα θέματα της τράπεζας καθορίζονται μετά από προτάσεις των σχολών επαγγελμάτων κρέατος, με βάση την διδακτική και εξεταστική τους εμπειρία, με μέριμνα και εποπτεία της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα θέματα καταχωρίζονται σε ειδική βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο με δυνατότητα επικαιροποίησής τους. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία της τράπεζας θεμάτων, τη χρήση της, καθώς και τη γενικότερη οργάνωση και εποπτεία του συστήματος εξέτασης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

στ) Τύπος παρεχόμενης βεβαίωσης κρεοπώλη:

Ο τύπος της παρεχόμενης βεβαίωσης είναι αυτός που περιγράφεται στο Υπόδειγμα Ι του παρόντος διατάγματος.

2. Πάτους εκδοροσφαγείς:

α) Χρονική διάρκεια εκπαίδευσης:

Για την εκπαίδευση των εκδοροσφαγέων ισχύουν οι περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 1 του παρόντος παραρτήματος, με εξαίρεση τις ώρες εκπαίδευσης που ορίζονται σε είκοσι πέντε (25) ώρες θεωρητική διδασκαλία, διακόσιες εξήντα (260) ώρες πρακτική εξάσκηση υπό την επίβλεψη των κτηνιάτρων των σφαγείων και των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος και δέκα πέντε (15) ώρες εκπαιδευτικές επισκέψεις.

β) Διδασκόμενη ύλη:

Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα και τις αντίστοιχες κατά περίπτωση πρακτικές ασκήσεις:

αα) Θέματα γενικού χαρακτήρα:

(1) Γενικά για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και στοιχεία διατροφής του ανθρώπου.

(2) Διάφορα είδη σφαγίων ζώων και αντίστοιχες φυλές.

(3) Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας των θηλαστικών (θεωρητικά και πρακτικά).

(4) Στοιχεία παθολογίας των σφαγίων ζώων και επαγγελματικές ασθένειες.

(5) Υγιεινή κατάσταση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του προσωπικού.

(6) Δομές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας,

ββ) Θέματα ειδικού χαρακτήρα:

(1) Γενικά για την ίδρυση, συγκρότηση, εξοπλισμό και λειτουργία των σύγχρονων σφαγείων.

(2) Κανονισμός λειτουργίας των σφαγείων.

(3) Υγιεινή μεταφορά των σφαγίων ζώων από την εκτροφή στο σφαγείο και σωστή παραμονή τους στους χώρους του σφαγείου μέχρι τη σφαγή τους.

(4) Διαδικασία μετατροπής των ζώων σε σφάγια, παραπροϊόντα και υποπροϊόντα σφαγής (αναισθητοποίηση, αφαίμαξη, εμφύσηση, εκδορά και αποτρίχωση).

(5) Κτηνιατρικός υγειονομικός έλεγχος των σφαγίων, των παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής στο σφαγείο.

(6) Οικονομική σημασία και αξιοποίηση των υποπροϊόντων σφαγής στις ειδικές επιχειρήσεις επεξεργασίας τους.

(7) Ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα της παρούσας υποπερίπτωσης,

γ) Δοκιμασίες για την απόκτηση βεβαίωσης εκδοροσφαγέα:

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία της περίπτωσης ε της παρ.1 του Παραρτήματος Ι για την εκπαίδευση των κρεοπωλών

δ) Τύπος παρεχόμενης βεβαίωσης εκδοροσφαγέα:

Τύπος της παρεχόμενης βεβαίωσης εκδοροσφαγέα είναι αυτός που περιγράφεται στο υπόδειγμα Ι του παρόντος διατάγματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διαδικασία απόκτησης βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη και παραδοσιακού εκδοροσφαγέα.

1.    α) Δικαιολογητικά παραδοσιακού κρεοπώλη:

αα) Βεβαίωση εγγραφής από το αντίστοιχο επαγγελματικό σωματείο (όπου αυτό υπάρχει).

ββ) Αντίγραφο ασφαλιστικού βιβλιαρίου απ` όπου προκύπτει η ιδιότητα του.

γγ) Βιβλιάριο υγείας.

δδ) Βεβαίωση οικονομικών υπηρεσιών απ` όπου προκύπτει η ενασχόληση του με το αντικείμενο.

εε) Άδεια κρεοπωλείου. Ο ενδιαφερόμενος αρκεί να προσκομίζει δύο (2) από τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

β) Απαιτούμενα δικαιολογητικά παραδοσιακού εκδοροσφαγέα:

Βεβαίωση από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχίας ότι ο ενδιαφερόμενος ασκούσε το επάγγελμα πριν από την 31.12.2000 (όνομα σφαγείου, περιοχή και χρονολογία άσκησης επαγγέλματος) και με το νόμιμο όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

2.    Μορφή και διάρκεια θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων:

α) Για τον παραδοσιακό κρεοπώλη:

αα) Στοιχεία υγιεινής και τεχνολογίας του κρέατος και γενικά των τροφίμων, διατροφής του ανθρώπου, ανατομικής και φυσιολογίας των ζώων, ζωοτεχνίας, ζωοανθρωπονόσοι και επαγγελματικά νοσήματα.

ββ) Κοπή, αποστέωση και παρουσίαση βοείου, χοιρείου και αιγοπροβείου σφαγίου που θα γίνεται στην έδρα των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος ή των οικείων νομαρχιακών κτηνιατρικών υπηρεσιών και θα διαρκεί πέντε (5) ημέρες.

β) Για τον παραδοσιακό εκδοροσφαγέα:

αα) Στοιχεία υγιεινής και τεχνολογίας του κρέατος , ανατομικής και ζωοτεχνίας, ζωοανθρωπονόσοι και επαγγελματικά νοσήματα.

ββ) Παρουσίαση της διαδικασίας σφαγής (αναισθητοποίηση, σφαγή, αφαίμαξη, εκσπλαχνισμός, εκδορά, αποτρίχωση, αποπτίλωση και τεμαχισμός), η οποία θα γίνεται όπως στην υποπερίπτ. ββ της προηγούμενης περίπτωσης α και θα διαρκεί 5 ημέρες .

3.    Τύπος χορηγούμενης βεβαίωσης:

Ο τύπος της χορηγούμενης βεβαίωσης είναι αυτός που περιγράφεται στο Υπόδειγμα II του παρόντος διατάγματος.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II

[Πηγή: esos.gr]