Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Ιατρική-Οδοντιατρική χωρών εκτός ΕΕ: Τι ισχύει με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών.

Ιατρική-Οδοντιατρική χωρών εκτός ΕΕ: Τι ισχύει με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που αφορά την ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία εξετάσεων για αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Πρόγραμμα εξετάσεων – δικαίωμα συμμετοχής – δικαιολογητικά

1. Οι εξετάσεις για την αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγονται με σύστημα που διασφαλίζει το αδιάβλητο και διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύο φορές τον χρόνο. Οι εξετάσεις γίνονται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, γραπτά ή ηλεκτρονικά, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ορίζονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού και δημοσιοποιούνται εγκαίρως από το ίδιο 

2. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών Ιατρικής ή Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τα εξής δικαιολογητικάα) Αίτηση αναγνώρισης με πλήρη φάκελο, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. β) Δήλωση συμμετοχής για κάθε ενότητα/μάθημα μαζί με την απόδειξη καταβολής του αντιστοίχου παραβόλου, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τις εξετάσεις.

Τόπος εξέτασης – υποψήφιοι – εξεταστικά κέντρα 

1. Οι εξετάσεις για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγονται σε χώρους που παραχωρούνται από Α.Ε.Ι. της Αττικής κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού. Οι εξετάσεις μπορούν να διεξάγονται δια ζώσης σε πιστοποιημένες νησίδες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. της Αττικής, μέσω ψηφιακών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τα ημεδαπά Α.Ε.Ι. για ηλεκτρονικές εξετάσεις των ημεδαπών φοιτητών. Η ημερομηνία, ο τρόπος και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε μάθημα, κάθε εξεταστικής περιόδου ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

2. Τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε εξεταστική περίοδο ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τις εξετάσεις. Σχετικοί πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αναρτώνται, επίσης, στα εξεταστικά κέντρα την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

3. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με απόφαση του Δ.Σ. ορίζει τις Επιτροπές Εξετάσεων υπεύθυνες για την οργάνωση και διεξαγωγή τους. Οι Επιτροπές Εξετάσεων απαρτίζονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., έναν Καθηγητή από τις Σχολές Ιατρικής/Οδοντιατρικής της χώρας ως Συντονιστή, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης και υπαλλήλους του Οργανισμού για την διοικητική υποστήριξη/επιτήρηση των εξετάσεων. Οι Επιτροπές Εξετάσεων ορίζουν τους Θεματοδότες και τους Βαθμολογητές, που είναι Καθηγητές από τις Σχολές Ιατρικής/Οδοντιατρικής της χώρας.

4. Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι του Οργανισμού, με βάση τον ονομαστικό κατά αλφαβητική σειρά πίνακα των εξεταζομένων, κατανέμουν τους υποψηφίους ανά αίθουσα.

5. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις αίθουσες γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος της ταυτότητάς τους. Η ταυτότητα των εξεταζομένων ελέγχεται με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή άλλο επίσημο για την ταυτότητά τους έγγραφο που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία τους ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από αρμόδια αρχή (Δήμος κ.λ.π.) στις περιπτώσεις αλλαγής ονοματοδοσίας ή απόδοσης στην Ελληνική ξενόγλωσσων ονομάτων.

Πηγή: alfavita.gr