Ενισχυτική διδασκαλία στα ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ: Η απόφαση

Στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά»

Οι διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Οργάνωση,  για το  τρέχον σχολικό έτος 2023-2024  στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), προβλέπονται σε απόφαση της πολιτικής ηγεσίας, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία Διδακτική Ομάδα – Καθήκοντα Υπεύθυνου Καθηγητή και Συνεργάτη Καθηγητή

1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του Προ- γράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, εφαρμόζεται πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) βάσει των οριζομένων στην περ. δ) της παρ. 1, στην περ. ε) της παρ. 2 και ιδίως στην παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), όπως οι διατάξεις αυτές προστέθηκαν με τις παρ. 5, 6 και 7 του άρ- θρου 89 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών, την παιδαγωγική υποστήριξή τους και παρέχεται με συνδιδασκαλία κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», το οποίο εφαρμόζεται στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ) εφαρμόζεται για το σχολικό έτος 2023-24 σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) της χώρας, με προτεραιότητα στους/στις μαθητές/τριες της Α’ τάξης και προβλέπει τη διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» με συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη. Υλοποιείται σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών (ΩΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), με στόχο την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών/μαθητριών των ΕΠΑ.Λ./Π. ΕΠΑ.Λ. κατά το πνεύμα και το περιεχόμενο των προβλεπομένων.

Στη συνδιδασκαλία διδάσκουν ο Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος (ΥΜ) και ο Συνεργάτης Καθηγητής Μαθήματος (ΣΜ), οι οποίοι αποτελούν τη Διδακτική Ομάδα. Κύριο αντικείμενο της συνεργασίας τους είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συνδιδασκαλίας στα αντίστοιχα μαθήματα, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών προς επίτευξη των στόχων της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) και η διαμόρφωση του βέλτιστου κλίματος μάθησης και λειτουργίας των μα- θητών/τριών στη σχολική κοινότητα, σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» και ειδικότερα της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Ως Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος (ΥΜ) ορίζεται ο εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας στον οποίο ο Σύλλογος αναθέτει τη διδασκαλία του μαθήματος. Ως Συνεργάτης Καθηγητής Μαθήματος (ΣΜ) ορίζεται ο εκ- παιδευτικός που προσλαμβάνεται ή τοποθετείται για τις ανάγκες της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» και ορίζεται με απόφαση Συλλόγου Δι- δασκόντων.

2. Υποχρεώσεις Υπευθύνου Καθηγητή Μαθήματος (ΥΜ):

Πέραν των προβλεπόμενων στο πλαίσιο των καθη- κόντων του, ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος του μαθήματος οφείλει να συνεργάζεται ως μέλος της Διδακτικής Ομάδας με τον Συνεργάτη Καθηγητή Μαθήματος (ΣΜ).

Υποχρεώσεις Συνεργάτη Καθηγητή Μαθήματος (ΣΜ):

  • Επιτελεί το έργο της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) που του ανατίθεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων (ΣΔ).
  • Συνεργάζεται ως μέλος της Διδακτικής Ομάδας από κοινού με τον Υπεύθυνο Καθηγητή Μαθήματος (ΥΜ).
  • Συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της συνδιδασκαλίας με σκοπό την εκμετάλλευση του μέγιστου των δυνατοτήτων που παρέχει η μορφή αυτή της διδασκαλίας, συμμετέχει ενεργά στις σχετικές επιμορφωτικές συναντήσεις, σε δειγματικές διδασκαλίες κ.λπ. και σε όλες τις προβλεπόμενες και σχετικές με το αντικείμενό του δράσεις της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».
  • Συμμετέχει στην περιγραφή των επιδόσεων των μα- θητών/-τριών και στην ανατροφοδότηση των μαθητών/- τριών και γονέων/κηδεμόνων.
  • Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των ανατιθέμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» εργασιών (συμπλήρωση εγγράφων, σύνταξη σύντομων εκθέσεων κ.λπ.).
  • Συμμετέχει στο Σύλλογο Διδασκόντων (ΣΔ) και τις Παιδαγωγικές Συνεδριάσεις του, καθώς και στα συμβούλια τάξης. 3. Οι μαθητές/μαθήτριες που συμμετέχουν στην Πράξη «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» αξιολογούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες σχετικές διατάξεις από τον Υπεύθυνο ΚαθηγητήΜαθήματος (ΥΜ).

Άρθρο 2
Ειδικότερα καθήκοντα Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συμβούλων Εκπαίδευσης και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

1. Η λειτουργία του προγράμματος της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας διέπεται από τις ισχύουσες δια- τάξεις των νόμων και των κανονιστικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

2. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης πέραν των γενικότερων αρμοδιοτήτων τους:

i. Εγκρίνουν τη διεξαγωγή των σεμιναρίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».
ii. Συνεργάζονται με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.
iii. Προωθούν και διευκολύνουν τη δικτύωση των σχολείων για την παρακολούθηση της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

3. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

i. Εισηγούνται στο ΠΥΣΔΕ τη διάθεση εκπαιδευτικών για τις ανάγκες του προγράμματος.
ii. Εισηγούνται τις αναγκαίες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες του προγράμματος.

4. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν την παιδαγωγική ευθύνη για τα ΕΠΑ.Λ. αναλαμβάνουν την υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων του προγράμματος με κάθε μέσο.

5. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, πέραν των γενικότερων αρμοδιοτήτων τους:

i. Συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, προς ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών και των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου για τη λειτουργία του προγράμματος.
ii. Αναλαμβάνουν την υλικοτεχνική υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και των δραστηριοτήτων του προγράμματος.
iii. Προωθούν και διευκολύνουν τη δικτύωση των σχολείων για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Άρθρο 3
Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. και των Π.ΕΠΑ.Λ. για την υλοποίηση της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας

1. Η στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. με εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» γίνεται με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με βάση την κατάταξη των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης που καταρτίζεται από το Α.ΣΕ.Π με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το κατά περίπτωση ωράριό τους στην Α’ τάξη με εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, όπως ορίζει η Πράξη «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» μπορούν να απασχολούνται για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου σε τμήματα της Α’ τάξης όμορου ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. στα οποία υλοποιείται εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία. Σε περίπτωση που και πάλι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν ωρά- ριο, μπορούν να απασχολούνται σε τμήματα της Β’ και Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. στα οποία έχουν τοποθετηθεί για την υλοποίηση εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας, μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

2. Για τις ανάγκες της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας μπορούν να διατίθενται στη σχολική μονάδα στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΔΕ, μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 που βρίσκονται στη διάθεσή του, εξ ολοκλήρου ή για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, μόνο εάν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του ωρολογίου κανονικού προγράμματος όλων των σχολείων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Μπορούν, επίσης, να διατίθενται αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες του κανονικού προγράμματος των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της εκάστοτε Διεύθυνσης, με χρήση πόρων του συγχρματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού, εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες αυτές στο σύνολό τους.

4. Ο χρόνος υπηρεσίας στα τμήματα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.

Πηγή: [esos.gr]