Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Εγκύκλιος για τα πτυχία Κολλεγίων: Μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη δημοσίων υπαλλήλων.

Εγκύκλιος για τα πτυχία Κολλεγίων: Μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη δημοσίων υπαλλήλων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της προωθημένης μισθολογικής κατάταξης θα αρχίσουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Οικονομικού.

Εγκύκλιο, σχετικά με τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη δημοσίων υπαλλήλων, κατόχων τίτλων σπουδών Κολεγίων, αναγνωρισμένων από το ΣΑΕΠ ή το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.

Σε ό,τι αφορά τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων κατόπιν της αποδοχής των εν λόγω Γνωμοδοτήσεων, το υπουργείο Εσωτερικών κάνει γνωστό  ότι κατόπιν της επικοινωνίας μας με το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, με το αρ. πρωτ. 2/142570/ΔΕΠ/7-11-2022 έγγραφό του, μας γνώρισε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:

Γνωμοδότηση 276/2015:

Σύμφωνα με την αρ. 276/2015 Γνωμοδότηση του Ε ́ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος σπουδών για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ, όχι όμως και βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4024/2011.

Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. και σε ό,τι αφορά στην αναδρομική μισθολογική κατάταξη σε προωθημένο μισθολογικό κλιμάκιο λόγω κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του οποίου έχει αναγνωρισθεί η επαγγελματική ισοδυναμία από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν), το οποίο διαδέχθηκε το ΣΑΕΠ, καθώς και στο χρονικό σημείο από το οποίο θα ισχύσουν τα οικονομικά αποτελέσματα από την προωθημένη μισθολογική εξέλιξη , θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Α. Αιτήσεις που είχαν κατατεθεί μέχρι την 31/12/2015 (ν. 4024/2011).

Κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι ρυθμίσεις του ν. 4024/2011, οι υπάλληλοι στοιχειοθετούσαν το δικαίωμα προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης για τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ως εκ τούτου και τα οικονομικά αποτελέσματα της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης ανέτρεχαν στην ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω απόφασης.

Συνεπώς για τις περιπτώσεις που είχε κριθεί μέχρι 31/12/2015 η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέξουν στην ημερομηνίας της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου κατά τις κείμενες διατάξεις.

Για τις περιπτώσεις που δεν είχε κριθεί η συνάφεια μέχρι 31/12/2015, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογικού νόμου (ν.4354/2015), δηλαδή από 1/1/2016.

Β. Αιτήσεις που είχαν κατατεθεί μετά την 1η/1/2016 (ν. 4354/2015)

Για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μετά την 1η/1/2016, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 3 του αρ.9 του ν. 4354/2015, καθώς και οι οδηγίες της αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛΡΣΗ-0ΝΜ) εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες η κατάταξη στα προωθημένα Μ.Κ. των υπαλλήλων που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των εν λόγω τίτλων είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας στον Οργανισμό της Υπηρεσίας.

Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής θα πρέπει να αποφαίνεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το αρμόδιο προς διορισμό όργανο στην περίπτωση απουσίας υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο κρίνει τη συνάφεια του τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου.

Επίσης τα οικονομικά αποτελέσματα της προωθημένης μισθολογικής κατάταξης θα αρχίσουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Οικονομικού.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης όλων των υπαλλήλων (2016- 2017), τα οικονομικά αποτελέσματα θα ισχύσουν από 1/1/2018.

Πηγή: esos.gr