Διαδικασία επιλογής των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία  και τα κριτήρια  επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Πρόσκληση ενδιαφέροντος

1. Ο/Η Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Περιφερειακών Εποπτών/τριών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ ες Σύμβουλοι Εκπαίδευσης που έχουν τα απαιτούμενα εκ του νόμου προσόντα και προϋποθέσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλοντας αίτηση, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

2. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων Περιφερειακών Εποπτών/τριών Ποιότητας της Εκπαίδευσης αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ – gov.gr), και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epoptes.services.gov.gr/. Η ως άνω αίτηση έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

2. Η αυθεντικοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση Κωδικών TAXISnet, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

3. Ο/Η υποψήφιος/α, μετά την αυθεντικοποίηση του/ της κατά τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο στην πλατφόρμα, επιβεβαιώνει σε αυτήν τα ήδη προσυμπληρωμένα στοιχεία και καταχωρίζει τόσο τα στοιχεία της οργανικής του θέσης όσο και τα στοιχεία επικοινωνίας.

4. Επιπλέον, δηλώνει υπεύθυνα, ότι:

α. δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,

β. δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021,

γ. επιτρέπει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

5. Κατόπιν, ο/η υποψήφιος/α επισυνάπτει το βιογραφικό σημείωμά του/της και υποβάλει την αίτησή του/της.

6. Η ως άνω αίτηση αποστέλλεται στο Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής και αντίγραφό της αποθηκεύεται στην προσωπική θυρίδα του/της αιτούντος/ουσας στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη.

7. Η αίτηση φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και συγκεκριμένα:

α. μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και

β. εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

8. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

9. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

10. Οι θέσεις των Περιφερειακών Εποπτών/τριών Ποιότητας της Εκπαίδευσης καταλαμβάνονται από Σύμβουλους Εκπαίδευσης οι οποίοι εδρεύουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλούνται έως δύο (2) υποψήφιοι/ες από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής.

2. Με ευθύνη του/της προέδρου η συνέντευξη ηχογραφείται. Με την προσέλευση του/της υποψηφίου/ας στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του/της, τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία της ηχογράφησης.

3. Η διαδικασία της ηχογράφησης διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του/ της υποψηφίου/ας. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.

4. Ο/Η Περιφερειακός/η Επόπτης/τρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης και ο/η αναπληρωτής/τριά του/της προέρχονται από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. Αν υποβληθούν αιτήσεις από υποψηφίους/ες της μίας μόνο βαθμίδας εκπαίδευσης, στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν οι τέσσερις (4) υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής.

5. Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι/ες συγκεντρώνουν ίσο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, λαμβάνονται υπόψη: α) ο αριθμός των μονάδων κατά σειρά στα κριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του ίδιου νόμου και, αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, β) ο αριθμός των μονάδων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του ίδιου νόμου.

6. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Άρθρο 4
Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλογής των Περιφερειακών Εποπτών/τριών Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση, η διδακτική, η συμβουλευτική – καθοδηγητική και η διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία. Κατά την επιλογή λαμβάνονται, ακόμα, υπόψη οι αξιολογικές εκθέσεις του/της υποψηφίου/ας ως στελέχους εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού της θητείας ή της αξιολογικής περιόδου, κατά περίπτωση, που προηγείται της διαδικασίας επιλογής.

Αν ο/η υποψήφιος/α έχει αξιολογηθεί και ως εκπαιδευτικός και ως στέλεχος εκπαίδευσης, για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγησή του/της ως στελέχους εκπαίδευσης.

Αν ο/η υποψήφιος/α έχει αξιολογηθεί ως εκπαιδευτικός λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή του/της στις εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’ του ν. 4823/2021, κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Ως προς την αξιολόγηση του κριτηρίου Β στη διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη η επίδοση του/της εκπαιδευτικού στην πιο πρόσφατη αξιολογική έκθεση.

Κριτήρια επιλογής είναι, επίσης, η ικανότητα του/της υποψηφίου/ας να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του/της υποψηφίου/ας, η συνεισφορά του/της στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του/της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.

Άρθρο 5
Διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

Η συνέντευξη περιλαμβάνει παρουσίαση από τον/ την υποψήφιο/α σχεδίου προβληματισμού και δράσης, με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, και ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου επιλογής προς τον/την υποψήφιο/α.

Ειδικότερα, ο/η υποψήφιος/α προσέρχεται στην αίθουσα και παρουσιάζει σχέδιο προβληματισμού και δράσης, με χρονική διάρκεια έως δέκα (10) λεπτών της ώρας.

Στη συνέχεια τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις στους υποψηφίους/ες που αφορούν στα κριτήρια επιλογής.

Μετά την αποχώρηση του/ της υποψηφίου/ας από την αίθουσα των συνεδριάσεων, καταγράφεται η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγησή του/της.

Άρθρο 6
Τήρηση πρακτικών

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο/η γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας.

Στο πρακτικό του συμβουλίου επιλογής αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον/την υποψήφιο/α του σχεδίου προβληματισμού και δράσης, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον/την υποψήφιο/α.

Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση κάθε υποψηφίου/ας, καθώς και η πρόταση επιλογής και τοποθέτησης του/της Περιφερειακού/ης Επόπτη/ τριας Ποιότητας της Εκπαίδευσης και του/της αναπληρωτή/τριας του/της.

Τέλος, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, καθώς και η λήξη των εργασιών.

Άρθρο 7 Τοποθέτηση

Ο/Η Περιφερειακός/η Επόπτης/τριά Ποιότητας της Εκπαίδευσης και ο/η αναπληρωτής/τρια του/της ορίζονται και τοποθετούνται με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ ης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) που εκδίδεται ύστερα από την πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής, η οποία διαμορφώνεται μετά την υποβολή του βιογραφικού σημειώματος και την συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής.

Άρθρο 8
Πλήρωση κενούμενων θέσεων

Η πλήρωση των κενούμενων θέσεων γίνεται με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4823/2021.

Άρθρο 9 Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών/τριών Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την προϋπόθεση ότι διατηρούν την ιδιότητα του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης.

Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Οι τοποθετούμενοι/ες σε κενές ή κενούμενες θέσεις, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Άρθρο 10
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας από κοινού με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 7 και το άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 4 περίπτωση 8 του ΓΚΠΔ. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ του ΥΠΑΙΘΑ και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Γ.Κ.Π.Δ.

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί κατά τα ανωτέρω.

2. Στο ΥΠΑΙΘΑ λειτουργεί υπηρεσία απομακρυσμένης υποστήριξης (helpdesk), με σκοπό την παροχή πάσης φύσεως βοήθειας στους υποψηφίους τόσο κατά την υποβολή της αίτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας όσο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το αρμόδιο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ επεξεργάζεται εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας.

Στην περίπτωση αυτή, το ΥΠΑΙΘΑ φέρει την ιδιότητα του ανεξάρτητου Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Το ΕΔΥΤΕ παρέχει υπηρεσία απομακρυσμένης
υποστήριξης (helpdesk) δευτέρου επιπέδου, με σκοπό την παροχή τεχνικής υποστήριξης αποκλειστικά για προβλήματα τεχνικής φύσεως, προς το πρώτο επίπεδο υποστήριξης του ΥΠΑΙΘΑ.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσης και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία πέραν των δεδομένων που περι- λαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες σύμφωνα με το άρθρο 2 και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης (πρακτικά και ηχητικό αρχείο συνέντευξης), είναι:

α) το όνομα,

β) επώνυμο,

γ) ο Α.Μ. εκπαιδευτικού,

δ) βαθμίδα εκπαίδευσης,

ε) κλάδος εκπαιδευτικού,

στ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),

ζ) Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου εδρεύουν τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας και

η) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύουν τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας και υποβάλλουν αίτηση για πλήρωση της θέσης Περιφερειακού Επόπτη/τριας Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

6. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Εποπτών/ τριών Ποιότητας της Εκπαίδευσης της παρούσας καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4823/2021 και της παρούσας.

7. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και/ή συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων διατηρούνται για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο/η αντίστοιχος/η Περιφερειακός/η Επόπτης/τρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

α) Το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021  (αξιολόγηση) δε λαμβάνεται υπόψη.

β) Η πρόσκληση ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

γ) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος και

δ) Η ανάληψη υπηρεσίας των Περιφερειακών Εποπτών/τριών Ποιότητας της Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

[Πηγή :edweek.gr]