Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ: Καταργείται η ελάχιστη βάση βαθμολογίας 50

05/04/2024

Ψηφίστηκε, στη Βουλή, η τροπολογία  της υπουργού   Εσωτερικών Ν.  Κεραμέως, με την οποία καταργείται η Ελάχιστη Βάση Βαθμολογίας 50 στο ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα:

Α. Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) παραδειγμάτων επί των ερωτήσεων της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, η οποία εφαρμόζεται σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., ώστε οι υποψήφιοι να πληροφορούνται το αντικείμενο αυτών και το περιεχόμενό τους.

Β. Επιπλέον προβλέπεται ρητά ότι δε δημοσιοποιούνται τα ίδια τα θέματα και οι ερωτήσεις, οι οποίες τέθηκαν σε διενεργηθέντα διαγωνισμό, καθώς και οι απαντήσεις τους.

Γ. Επίσης, καταργείται η ελάχιστη βάση βαθμολογίας 50 σε κλίμακα 1-100 στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και θεσπίζεται η δυνατότητα πρόβλεψης με την προκήρυξη συγκεκριμένης βαθμολογίας ως βάσης στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή και των επιμέρους στοιχείων της.

Αναλυτικά το άρθρο 46

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη βαθμολόγηση των υποψηφίων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 11 ν. 4765/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), περί της βαθμολόγησης των υποψηφίων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, β) στο τέταρτο εδάφιο, βα) προστίθενται οι λέξεις «δύναται να» ββ) διαγράφονται οι λέξεις «, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από 1- 100,» και βγ) προστίθενται οι λέξεις «ή/και να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση», γ) το τέταρτο εδάφιο καταργείται, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Οι ερωτήσεις, τα θέματα και οι απαντήσεις της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας δε δημοσιοποιούνται. Παραδείγματα ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω γραπτή εξέταση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής ή/και να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.».

[Πηγή :edweek.gr]