ΓΕΛ και ΕΠΑΛ: Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Πάλης του σχολικού έτους 2023-2024

Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Πάλης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΛ.Ο.Π.) προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Πάλης μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, σχολικού έτους 2023-2024.

Η διοργάνωση των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σε συνεργασία με την ΕΛ.Ο.Π. και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 στο ΕΑΚ Λάρισας (ΑΛΚΑΖΑΡ – Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων).

Δικαίωμα συμμετοχής

  1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.
  2. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/31.5.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005) και να είναι γεννημένοι/ες κατά τα έτη 2006, 2007, 2008 και κατά το έτος 2009 μόνο οι φοιτούντες/σες στην Α΄ Λυκείου.
  3. Κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ατομικό άθλημα και σε ένα αγώνισμα του ατομικού αθλήματος.
  4. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν έγκυρο Δελτίο αθλητή/αθλήτριας με Κάρτα Υγείας Αθλητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης (ΕΛ.Ο.Π.) σε ισχύ.

[ Πηγή: alfavita.gr]