Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Β’ Ξένη Γλώσσα: Τεκμηριωμένη πρόταση διδασκαλίας από τη Δ’ Δημοτικού.

Από την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) παρουσιάζει ακολούθως και τεκμηριώνει την πρότασή του προς το Υπυργείο Παιδείας για την εισαγωγή της διδασκαλίας του μαθήματος Β΄ Ξένη Γλώσσα από την Δ΄ Δημοτικού:

ΕΠΙΠΕΔΟ:A1Α2Β1Β2Γ1Γ2
Σύνολο διδακτικών ωρών:1152304607201.0401.680

Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Έρευνας RCeL του ΕΚΠΑ, που στηρίζεται σε μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) ωρών καθοδηγούμενης μελέτης που απαιτούνται, για να φτάσει ο μαθητής του δημόσιου ελληνικού σχολείου σε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας σε μια οποιαδήποτε Ξένη Γλώσσα, είναι:

Η διδασκαλία του μαθήματος „Β’ Ξένη Γλώσσα“ στην Ε’ και Στ’ Δημοτικού προσφέρει, υπό ιδανικές συνθήκες, σχεδόν 100 ώρες διδασκαλίας στη διετία, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το μάθημα διδάσκεται για 2 ώρες την εβδομάδα. Κατά συνέπεια ένας μαθητής θα φτάσει στο βασικό επίπεδο Α2 μόλις στην Γ’ Γυμνασίου. Η ενίσχυση του μαθήματος με 50 περίπου επιπλέον ώρες διδασκαλίας θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να μετατρέψουν τους μαθητές τους από βασικούς χρήστες, επιπέδου Α1-Α2, σε ανεξάρτητους χρήστες, επιπέδου τουλάχιστον Β1, καθώς η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στο Λύκειο θα έχει προσφέρει ένα σύνολο περίπου 400 ωρών διδασκαλίας. Πρακτικά θα έχει τη δυνατότητα ο ακαδημαϊκός πολίτης που θα έχει αποφοιτήσει από το ελληνικό δημόσιο σχολείο να είναι σε θέση να χειριστεί καταστάσεις σχετικά με την καθημερινή ζωή, αλλά και να συνεχίσει τις σπουδές του στην αντίστοιχη ξένη χώρα, ακόμη και να αναζητήσει εργασία, εφόσον θα έχει τη δυνατότητα συνεννόησης σε ικανοποιητικό βαθμό. Η πιστοποίηση της παρεχόμενης γνώσης μέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) θα αποδεικνύει και το αντίστοιχο επίπεδο.

Η εισαγωγή του μαθήματος στη Δ΄ Δημοτικού θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών για την εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας, καθώς έρευνες έχουν αποδείξει ότι όσο μικρότερη ηλικία έχει ένας μαθητής που ξεκινάει την εκμάθηση μιας νέας Ξένης Γλώσσας τόσο πιο εύκολα αποκτά χαρακτηριστικά φυσικού χρήστη και ομιλητή. Όσο πιο νωρίς αρχίζει να διδάσκεται κάποιος μια Ξένη Γλώσσα τόσο καλύτερη είναι η επίδοσή του (Ευρωπαϊκή έρευνα γλωσσικών ικανοτήτων). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ένθερμα την έναρξη της γλωσσομάθειας από την πρώιμη παιδική ηλικία, έχοντας υπόψιν και αρκετές έρευνες των τελευταίων ετών, που δείχνουν ότι η έναρξη της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από νωρίς έχει σημαντικά οφέλη για το παιδί σε γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο (Δενδρινού, 2014). Κατ’ επέκτασιν διαπιστώνεται ότι τα παιδιά που ξεκινούν μια δεύτερη ξένη γλώσσα στην εφηβεία δείχνουν αισθητά μικρότερο ενδιαφέρον για αυτήν.

Tο διαφοροποιημένο σημερινό περιβάλλον στο οποίο ζουν τα παιδιά ολοένα και πιο επιτακτικά απαιτεί από αυτά μορφές πολυγλωσσίας. Δικαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά την εκμάθηση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών σε όσο το δυνατόν νεαρότερη ηλικία.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα οφέλη που θα προκύψουν από την εισαγωγή της διδασκαλίας του μαθήματος Β΄ Ξένη Γλώσσα από την Δ΄ Δημοτικού.

Η εισαγωγή της διδασκαλίας του μαθήματος Β΄ Ξένη Γλώσσα από την Δ΄ Δημοτικού:

  • Συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση του κοινωνικού αιτήματος, που θα μπορούσε στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της χώρας μας να διατυπωθεί ως εξής: Οι απόφοιτοι του νέου σχολείου του 21ου αιώνα δικαιούνται μια ολοκληρωμένη ένταξη της Β΄ Ξένης Γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία θα χαρακτηρίζεται από συνέχεια και συνέπεια, εκκινώντας από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου έως και τη Γ΄ Λυκείου με την αντίστοιχη πιστοποίησή της.
  • Προσφέρει οικονομική ελάφρυνση των ήδη επιβαρυμένων νοικοκυριών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο επανεμφάνισης έντονων πληθωριστικών πιέσεων, που καθιστούν δυσχερέστατη την προσφυγή των νοικοκυριών στο ελεύθερο εμπόριο για την αγορά υπηρεσιών εκμάθησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας εκτός από την Αγγλική και σε μια δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός και να ικανοποιήσει το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για παροχή μιας ουσιαστικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
  • Προσφέρει ίσες ευκαιρίες ανάμεσα στους αποφοίτους Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων, στα οποία η Β΄ Ξένη Γλώσσα διδάσκεται από την Γ΄ Δημοτικού και σε αρκετές περιπτώσεις και νωρίτερα, αμβλύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανισότητα ευκαιριών των αποφοίτων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.
  • Αξιοποιεί τα πολλαπλά οφέλη της πρώιμης εκμάθησης μιας Ξένης Γλώσσας, καθώς, όπως τεκμηριώνεται από πλήθος επιστημονικών ερευνών, στις μικρές ηλικίες είναι ανοιχτό το λεγόμενο «γλωσσικό παράθυρο» που επιτρέπει την πρόσληψη και αφομοίωση της γνώσης με τρόπο φυσικό, αβίαστο και εύκολο.

Με την υιοθέτηση της πρότασής μας για την εισαγωγή του μαθήματος Β΄ Ξένη Γλώσσα από την Δ΄ Δημοτικού και με βάση την εξάβαθμη κλίμακα του ΣτΕ τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα στο Δημοτικό Σχολείο θα μπορούσαν να διαμορφωθούν ως εξής:

Δ΄ Δημοτικού – A1.1

E΄ Δημοτικού – Α1.2 έως Α2.1

ΣΤ΄ Δημοτικού – Α2.2 έως προετοιμασία γλωσσικής εξέτασης Α2

Πηγή: alfavita.gr