Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Υποτροφίες από το κληροδότημα Γεωργίου Βάρκα

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση πέντε υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 οι οποίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ..

Δείτε τις προϋποθέσεις χορήγησης

 • Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
 • Ηλικία μέχρι τριάντα έξη ( 36) ετών
 • Οικονομική αδυναμία
 • Επιτυχία σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των σπουδών του/της με μέσο όρο βαθμολογίας από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10)

Οι υποψήφιοι/ιες για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες) μέχρι 15/03/2024 και ώρα 14:30

 • μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση chkoukli@ad.auth.gr
 • αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2310/99-5214) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος γραφείο 211, κτίριο Διοίκησης)

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας από το οποίο θα προκύπτει, ότι ο/η υποψήφιος έχει πετύχει σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των σπουδών του/της με μέσο όρο βαθμολογίας από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10)
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (άρθρο 3 παρ. 2α του Κ.Δ. 18/23-8-1941)
 4. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από την οποία θα αποδεικνύεται: η ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 3 παρ. 1α του Κ.Δ. 18/23-8-1941) και η ηλικία του/της υποψηφίου/ας (κάτω των 36 ετών) ανεξάρτητα αν πρόκειται για άντρα ή γυναίκα ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 3 παρ. 2β ) του Κ.Δ. 18/23-8-1941)
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο), φορολογικού έτους 2022 που αφορά εισοδήματα έτους 2022 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ας και του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται. Στην περίπτωση που οι γονείς του/της αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση υποψηφίου/ας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013.

Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας

 1. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου και του/της ιδίου/ας
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 των γονέων και του/της ιδίου/ας, ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
 3.  
 4. Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από τις Τράπεζες βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2022 είτε είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα.
 5. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κ.λ.π.)
 6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία της οικονομικής δυσπραγίας του/της υποψηφίου/ας και η πορεία του/της όσον αφορά την πρόοδο των σπουδών του/της
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής φοίτησης του/της υποψηφίου/ας από τις οποίες θα προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι εξαιρετικό άτομο όσον αφορά την επιστήμη την οποία σπουδάζει
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι (αναρτημένη στην ιστοσελίδα klirodotimata.auth.gr): α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά). Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη γ) ότι δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία (άρθρο 3 παρ. 1δ του Κ.Δ. 18/23-8-1941)

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των τετρακοσίων (400,00 €) ευρώ.

Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας, θα πραγματοποιείται στην αρχή του κάθε μήνα (επί δώδεκα -12- συνολικά μήνες για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών), σε βάρος του προϋπολογισμού Γεωργίου Βάρκα, μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της υποτρόφου κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της υποτρόφου (άρθρο 24 παρ. 1 και 3 του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Πηγή : [www.workenter.gr]