Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αποσπάσεις στο ΙΕΠ

Κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας ανακοινώνεται η επανεκκίνηση των διαδικασιών στις παρακάτω προσκλήσεις του ΙΕΠ.

Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18996/20-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ3ΗΟΞΛΔ-1ΞΠ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού, είχε  διακοπεί η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στις 21/04/2023. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από 21/06/2023 και ώρα 13:00 έως και 24/06/2023 και ώρα 13:00 με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην Πρόσκληση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω από της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ (δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).

Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19507/03-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΟ6ΟΞΛΔ-4ΓΘ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας σε θέσεις διοικητικού προσωπικού, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 21/4/2023 και η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων θα συνεχιστεί με τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί άμεσα.Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19508/03-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΓΥΟΞΛΔ-1ΑΖ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 18/04/2023 και η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων θα συνεχιστεί με τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί άμεσα.

Πηγή: esos.gr