Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Αποσπάσεις: Πώς υπολογίζονται τα μόρια για εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αποσπάσεις: Πώς υπολογίζονται τα μόρια για εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ενημέρωση από τον Σεραφείμ ( Μάκη ) Λάππα Γενικό Γραμματέα ΠΟΣΕΕΠΕΑ .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για απόσπαση είναι από 06-04-2023 μέχρι και 18- 04-2023 και ώρα 15:00.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα : https://opsyd.sch.gr/ .

Μόρια απόσπασης:

1) Συνολική υπηρεσία

 από 1 έως 10 έτη υπηρεσίας : 1 μόριο για κάθε έτος

 από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη : 1,5 μόριο για κάθε έτος

 από 20 έτη και άνω : 2 μόρια για κάθε έτος

2) Συνυπηρέτηση : 10 μόρια

3) Οικογενειακή κατάσταση

 Έγγαμοι : 4 μόρια

 άγαμοι εκπαιδευτικοί (εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει) : 6 μόρια

 Σε χηρεία : 4 μόρια

 Σε χηρεία με εξαρτημένο τέκνο : 12 μόρια

 1o τέκνο : 5 μόρια

 2o τέκνο : 6 μόρια

 3o τέκνο : 7 μόρια

 Από το 4o τέκνο και άνω 10 μόρια για κάθε ένα.

4) Σοβαροί λόγοι υγείας

 των ίδιων των εκπαιδευτικών ή των παιδιών τους ή των συζύγων τους

Με ποσοστό αναπηρίας 50-66% :5 μόρια

Με ποσοστό αναπηρίας 67%-79% :20 μόρια

Με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω : 30 μόρια

 των γονιών τους όταν διαμένουν στον ίδιο δήμο που ζητείται η απόσπαση

Με ποσοστό αναπηρίας 50%- 66% : 1 μόριο

Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω : 3 μόρια

 αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους : 5 μόρια

 θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση ( ισχύει και για τους συζύγους) : 3 μόρια

5) Για σπουδές στην περιοχή όπου ζητείται η απόσπαση (για σπουδές στο Ε.Α.Π. δεν ισχύει ) : 2 μόρια

6) Εντοπιότητα : 4 μόρια

Πηγή: alfavita.gr