Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αντιγραφή στις Πανελλαδικές: Κανονικά εισάγονται στα ΑΕΙ οι “αντιγραφείς” υποψήφιοι εφόσον συγεντρώσουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Υποψήφιοι που πιάνονται να αντιγράφουν ή να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα αντιγραφής , όπως κινητά τηλέφωνα , πομπούς κλπ), μέχρι δυο μαθήματα, εισάγονται κανονικά σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ δύνανται να εισαχθούν και σε αστυνομικές σχολές.

Οι υποψήφιοι αυτοί εισάγονται με τον Μέσο Ορο Βαθμολογίας  των μαθημάτων (τριών ή δύο)   που διαγωνίστηκαν  κανονικά.

Με τις βαθμολογίες των τριών μαθημάτων δεν θα πετύχουν σε υψηλόβαθμες Σχολές, αλλά  “εισιτήριο” σε χαμηλόβαθμες μπορούν να λάβουν.

Η μοναδική ποινή που επιβάλλεται στους  “αντιγραφείς” υποψηφίους είναι ο μηδενισμός του γραπτού, ενώ:

  • δεν παραπέμπεται δικαστικά ο ίδιος ή οι γονείς του εφόσον είναι ανήλικος
  • δεν υπάρχει ποινή αποκλεισμού, για παράδειγμα για τις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις

Σημειώνεται ότι μέσα σε δυο ημέρες, την περασμένη Πέμπτη και προχθές Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη μηδενίστηκαν    γραπτά  τεσσάρων υποψηφίων διότι έφεραν μαζί τους ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες απαγορεύονται στα Εξεταστικά Κέντρα, καθώς θεωρούνται  μέσα αντιγραφής.

Τι είχε συμβεί πριν μια δεκαετία όταν υποψήφιος πιάστηκε με κινητό στις Πανελλαδικές

Τελειόφοιτος μαθητής Λυκείου  που έλαβε μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κατά τη γραπτή εξέταση του μαθήματος…το γραπτό αυτού βαθμολογήθηκε με πράξη  της Λυκειακής Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου με μηδέν (0).

Η Επιτροπή προέβη στην εν λόγω βαθμολόγηση, καθ όσον κατά τη γραπτή εξέταση του μαθήματος , έγινε αντιληπτό από τις επιτηρήτριες, ενόψει σχετικού ήχου, ότι ο υποψήφιος έφερε μαζί του κινητό τηλέφωνο, το οποίο αμέσως, αυτός απενεργοποίησε και παρέδωσε στις επιτηρήτριες.

Απολογούμενος δε προφορικά δήλωσε, ότι τις προηγούμενες ημέρες δεν έφερνε μαζί του κινητό τηλέφωνο και ότι το έφερε “σήμερα”  που τελείωνε τις εξετάσεις, προκειμένου να επικοινωνήσει, μετά το πέρας αυτών, με φίλους του από άλλα σχολεία για να συναντηθούν.

Όπως διαπίστωσε ο πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής, όταν άνοιξε το κινητό τηλέφωνο, η κλήση ήταν από όνομα “…”, που σύμφωνα με τη δήλωση του ιδίου, ήταν συμμαθητής του στο Φροντιστήριο.

Η αίτηση αναστολής  που κατέθεσε ο μαθητής κατά της πράξης της Λυκειακής Επιτροπής στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών  έγινε δεκτή , με το αιτιολογικό ότι η άμεση εκτέλεση της πράξεως θα επιφέρει σε αυτόν  βλάβη, η οποία δεν θα μπορεί να επανορθωθεί, αν τυχόν γίνει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως.

Και τούτο διότι κατά τη διαδικασία εξαγωγής των τελικών αποτελεσμάτων , σχετικά με τη βαθμολόγηση των εξετασθέντων μαθητών, η οποία επίκειται να ολοκληρωθεί, θα ελλείπει παντελώς η βαθμολογία του προμνησθέντος μαθήματος του μαθητή, με αποτέλεσμα την οπωσδήποτε, μειωμένη βαθμολογία του, λόγω ακριβώς του μηδενισμού του γραπτού του.

Αυτό θα επηρεάσει τη συνολική  βαθμολογία αυτού και ως εκ τούτου την τυχόν δυνατότητα εισαγωγής του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το αμέσως επόμενο ακαδημαικό έτος.

Εν όψει των παραπάνω το δικαστήριο έκρινε ως κατάλληλο μέτρο για την παροχή προστασίας, τη βαθμολόγηση, προσωρινά, του εν λόγω γραπτού, με βάση το περιεχόμενο αυτού, από το οικείο βαθμολογικό κέντρο και τον συνυπολογισμό του βαθμού αυτού στη συνολική βαθμολογία του μαθητή, προκειμένου να κριθεί αν εκ της συνολικής βαθμολογίας αυτής θα συμπεριληφθεί στους πίνακες επιτυχόντων.

Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι δεν θα δημιουργηθεί ανωμαλία στη διοίκηση, εφόσον, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ακυρώσεως η εν λόγω , μετά την ανωτέρω βαθμολόγηση, εγγραφή  του μαθητή  θα είναι ανίσχυρος

Τα ερωτήματα του υπουργείου Παιδείας προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Το υπουργείο Παιδείας, μετά την παραπάνω απόφαση, ζήτησε τη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τα ακόλουθα δύο ερωτήματα:

1.  Εάν ατο υπουργείο  είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει τις αποφάσεις των δικαστηρίων  που αφορούν προσωρινές διαταγές ή αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων με θέμα μηδενισμό γραπτού κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

2. Εάν επί αναστολής πράξεως μηδενισμού γραπτού κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, το υπουργείο Παιδείας οφείλει ν ασυνεχίσει και να ολοκληρώσει  τη διαδικασία εισαγωγής του υποψηφίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον αυτός συγκεντρώνει τη σχετική βαθμολογία.

Η απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εξέδωσε ομόφωνα την ακόλουθη Γνωμοδότηση:

Η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις κατά τα περιοριστικώς κριθέντα και μόνον, στο αιτιολογικό των αποφάσεων και τα συνάδοντα στην φύση και το είδος της παραλείψεως της Διοικήσεως. Ήτοι η Διοίκηση θα πρέπει να εκδώσει πράξη-έγγραφο, το οποίο να αναφέρει

α) ότι εκδίδεται σε συμμόρφωση προς την συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Ε.Α. περί αναστολής της πράξεώς της με την οποία μηδενίσθηκε το συγκεκριμένο γραπτό,

β) ότι παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής βαθμολόγησης του ως άνω γραπτού και

γ) ότι οι έννομες συνέπειες εκ της εγγραφής αυτής ήρτηνται εκ του περιεχομένου της αποφάσεως του Δ.Ε.Α. που θα εκδοθεί επί της αιτήσεως ακυρώσεως.

Προσθέτως εκ του αιτιολογικού της επί της αιτήσεως αναστολής εκδοθείσης αποφάσεως προκύπτει ότι το δικαστήριο θέλησε να διασφαλίσει την θέση του μαθητή με την έννοια να μην απωλέσει αυτός τη δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες επιτυχόντων, εφ’ όσον βεβαίως συγκέντρωνε την σχετική βαθμολογία και την κατά λογική ακολουθία εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Εν όψει αυτών η Διοίκηση οφείλει να εγγράψει τον μαθητή στην σχολή του Ιδρύματος στην οποία τυχόν πέτυχε, εκδίδοντας όλα τα σχετικά παραστατικά και έγγραφα τα οποία απαιτούνται προς τούτο π.χ. προσωρινό απολυτήριο και βεβαίωση πρόσβασης, όπως ακριβώς ορίζονται στο σκεπτικό της ως άνω επί της αναστολής αποφάσεως.

Δεκτή η Γνωμοδότηση

Το υπουργείο Παιδείας έκανε δεκτή τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πηγή: esos.gr