Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Αναθεωρημένες Οδηγίες Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και ρουμπρίκες αξιολόγησης στα Νέα Ελληνικά στα ΕΠΑΛ ετοιμάζει το ΙΕΠ

Αναθεωρημένες Οδηγίες Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και ρουμπρίκες αξιολόγησης στα Νέα Ελληνικά στα ΕΠΑΛ ετοιμάζει το ΙΕΠ

Αναθεωρημένες Οδηγίες για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο και   ρουμπρίκες αξιολόγησης για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑ.Λ., ετοιμάζει το ΙΕΠ, διότι, σύμφωνα με το αιτιολογικό:

  • Οι Οδηγίες Διδασκαλίας για το μάθημα Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, όπως διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του εξορθολογισμού 148083/Δ2/13-09-2016/ παραμένουν οι ίδιες και έκτοτε απλώς επικαιροποιούνται από το Ι.Ε.Π.
  • Ύστερα, όμως, από διαπιστώσεις που έχουν γίνει από το 2020 έως σήμερα από Σ.Ε.Ε. και από την ανατροφοδότηση στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του νέου ΠΣ για τα δύο γνωστικά αντικείμενα, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, διαπιστώνεται ότι είναι ανάγκη να αναπλαισιωθούν.
  • Επιπρόσθετα, για το μάθημα Νέα Ελληνικά στα ΕΠΑ.Λ. δεν υπάρχει, όπως στα ΓΕ.Λ., κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκα) η οποία κρίνεται απαραίτητη και έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη από πολλούς/-ές εκπαιδευτικούς τόσο σε επιμορφωτικές συναντήσεις της κ. Πολυξένης Μπίστα, Συμβούλου Α ́ του Ι.Ε.Π., με φιλολόγους των ΕΠΑ.Λ., όσο και από τους/τις Σ.Ε.Ε.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το αιτιολογικό του ΙΕΠ

α) Οι Οδηγίες διδασκαλίας, με τον εξορθολογισμό της ύλης το 2016, συστηματοποίησαν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις για το μάθημα Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, αξιοποιώντας το ΑΠΣ- ΔΕΠΠΣ και τα πιλοτικά ΠΣ του 2011 ως συμπληρωματικά.

Έχει προκύψει ότι πολλά από όσα αναφέρονται σε αυτές δεν έχουν ενσωματωθεί στη διδακτική πράξη.

Για παράδειγμα, η διδασκαλία της Γλώσσας στο Γυμνάσιο γίνεται από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών γραμμικά, δεν ακολουθείται η οδηγία της σύστασης θεματικών ενοτήτων που συνεξετάζουν φαινόμενα, ενώ η διδασκαλία, ως επί το πλείστον, δεν είναι κειμενοκεντρική.

Τα γλωσσικά φαινόμενα διδάσκονται απομονωμένα, ακολουθώντας μια παλιότερη λογική διδασκαλίας που δεν υπηρετεί τους στόχους των ΠΣ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προβλήματα αυτά, που σχετίζονται ειδικότερα με τον τρόπο διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στο Γυμνάσιο, αναδείχθηκαν μέσα από τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα (Μάιος 2022) http://iep.edu.gr/el/apotelesmata-eedx/1699- 2021-2022, ενώ συγχρόνως στις προτάσεις για βελτιωτικές παρεμβάσεις που διατυπώθηκαν από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη να δοθεί έμφαση στην κειμενοκεντρική προσέγγιση, τις συμπεριληπτικές προσεγγίσεις και την καλλιέργεια αναστοχαστικών πρακτικών στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης με τη γενικότερη φιλοσοφία και τις κατευθύνσεις που προάγονται μέσω των νέων ΠΣ.

Παράλληλα στη Λογοτεχνία, τα κείμενα που διδάσκονται σχεδόν ποτέ δεν φτάνουν τον προτεινόμενο αριθμό των δεκαπέντε (15), ενώ προσεγγίζονται μεμονωμένα και όχι σε ομάδες.
Συχνά δίνεται έμφαση στη θεωρία της Λογοτεχνίας και γίνεται υπερβολική χρήση μεταγλώσσας.
Επιπροσθέτως, ενώ προτείνονται η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής και η διδασκαλία ολόκληρου αυτοτελούς λογοτεχνικού κειμένου, δεν υπάρχουν αναφορές στη διδακτική τους πλαισίωση.

Με δεδομένο μάλιστα ότι οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται στα νέα ΠΣ, το ΙΕΠ κρίνει  αναγκαίο να αποσαφηνιστούν ζητήματα στις τρέχουσες Οδηγίες για να υπάρξει, στη συνέχεια, ομαλή μετάβαση κατά την εφαρμογή των νέων ΠΣ.

β) Η κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκα) αποτελεί μορφή αξιολόγησης συμβατή με τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις στο πεδίο αυτό και περιορίζει, σε μεγάλο βαθμό, την εφαρμογή πρακτικών ολιστικής αξιολόγησης οι οποίες παρουσιάζουν μειονεκτήματα, σύμφωνα με τα νέα ερευνητικά δεδομένα.

Οι ρουμπρίκες, που θα συνταχτούν από την Ομάδα Εργασίας, θα δοθούν για προέλεγχο σε εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων της Δυτικής Θεσσαλονίκης και του Νοτίου Αιγαίου  και οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα προκύψουν από την εφαρμογή των εργαλείων σε μαθητικά γραπτά, θα ληφθούν υπόψη για την οριστικοποίησή τους.

Πηγή: esos.gr