Αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη Μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

Η αμοιβή του μαθητευομένου για το διάστημα της Μαθητείας ορίζεται ίση με το 95% επί του κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη για κάθε ημέρα του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο

Η αμοιβή και η ασφαλιστική κάλυψη Μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα , η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής:

1. Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

2. Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται α) Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και β) Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο διάρκειας οκτώ (8) ωρών την ημέρα. Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο ορίζεται με σύμβαση μαθητείας, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης, φορέα του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.

3. Η αμοιβή του μαθητευομένου για το διάστημα της Μαθητείας ορίζεται ίση με το 95% επί του κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη, όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο, για κάθε ημέρα του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο.

4. Οι μαθητευόμενοι υπάγονται ασφαλιστικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ήμισυ των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών των μαθητευομένων, εφαρμοζόμενης αναλογικά της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α’ 185).

5. Οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση, τυχόν εισφορά βαρέων και ανθυγιεινών για μαθητευόμενους οι οποίοι θα απασχοληθούν σε εργασίες και ειδικότητες που ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.) και η απασχόλησή τους παρέχεται κατά κύριο λόγο στις υπόψη εργασίες και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και της υπό στοιχεία Φ10221/οικ.26816/929/30-11-2011 (Β’ 2778) απόφασης, και τυχόν εισφορά επαγγελματικού κινδύνου για επιχειρήσεις και εργασίες που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του β.δ. 473/1961 (Α’ 119), υπολογίζονται με βάση το ισχύον ασφάλιστρο για τους μισθωτούς, ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, βαρύνουν στο σύνολό τους τον εργοδότη και καταβάλλονται από αυτόν. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΔΥΠΑ, τις οποίες συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ, επιμερίζονται μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τους μισθωτούς, ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και βαρύνουν τον ασφαλισμένο και εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα ποσοστά. Ο εργοδότης παρακρατά την εισφορά του ασφαλισμένου και την αποδίδει, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, στον e-ΕΦΚΑ. Ως προς την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και την επιβολή τόκου σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις για τους μισθωτούς, ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Το καθαρό ποσό που αποδίδεται στο μαθητευόμενο για κάθε ημέρα του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και ισούται με την αμοιβή της παρ. 3 αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών του.

7. Οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και μαθητευόμενου) καταβάλλονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη υπάγεται στο πεδίο ελέγχου των αρμόδιων φορέων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δεν καταβάλλει το καθαρό αποδιδόμενο ποσό της παρ. 6 για τις ημέρες κανονικής άδειας, άδειας ασθενείας ή απουσίας, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 113520/13-10-2023 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» (Β’ 5953), όπως εκάστοτε ισχύει. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν εξ ολοκλήρου το καθαρό αποδιδόμενο ποσό της παρ. 6 στους μαθητευομένους για τις ημέρες που αναλογούν στη διάρκεια του προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό χώρο μέχρι τη διακοπή ή λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. Στις λοιπές περιπτώσεις απουσίας ο μαθητευόμενος δεν δικαιούται αμοιβή και δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

9. Τις ημέρες επίσημης αργίας δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, ο μαθητευόμενος δεν δικαιούται αμοιβή και δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

10. Για τα θέματα της αμοιβής και ασφαλιστικής κάλυψης των μαθητευομένων τηρούνται τα παρακάτω:

i. Για την καταβολή του καθαρού αποδιδόμενου ποσού της παρ. 6 από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τηρούνται στην εκπαιδευτική μονάδα και στον εργοδότη πρότυπα έντυπα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 113520/13-10-2023 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» (Β’ 5953), όπως εκάστοτε ισχύει και τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σε μηνιαία βάση, οι εργοδότες αποστέλλουν στο ΕΠΑ.Λ. το παρουσιολόγιο και το ημερολόγιο μάθησης στο χώρο εργασίας, για κάθε μαθητευόμενο που απασχολούν στο πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Επιπρόσθετα, οφείλουν να αποστείλουν και οποιοδήποτε άλλο έντυπο απαιτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

ii. Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την έναρξη του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο και τη διακοπή ή λήξη αυτού για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

iii. Με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που εποπτεύουν τα τμήματα Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, καταχωρίζονται οι παρουσίες των μαθητευόμενων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 113520/13-10-2023 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» (Β’ 5953), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για την πρώτη πίστωση του καθαρού αποδιδόμενου ποσού της παρ. 6 στους λογαριασμούς των μαθητευόμενων που πραγματοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση από τους μαθητευόμενους του απογραφικού δελτίου εισόδου, καθώς και αντίστοιχα για την τελευταία πίστωση η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου.

11. Οι μαθητευόμενοι αμείβονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο οφείλουν να είναι πρώτοι δικαιούχοι.

12. Οι μαθητευόμενοι προσκομίζουν μηνιαίως στο ΕΠΑ.Λ. τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου όπως δύναται να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. Το παρόν παραστατικό δύναται να αντικαθίσταται με ισοδύναμο ή να συλλέγεται με ισοδύναμη διαδικασία από διοικητικές πηγές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

13. Οι εργοδότες, στους οποίους οι μαθητευόμενοι πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, αποστέλλουν στο ΕΠΑ.Λ. τεκμήρια εξόφλησης της αμοιβής των μαθητευόμενων, για τις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. Τα τεκμήρια εξόφλησης δύναται να αντικαθίστανται με ισοδύναμα παραστατικά ή να συλλέγονται με ισοδύναμη διαδικασία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

14. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δεν επιβαρύνεται με την καταβολή λοιπών επιδομάτων που δύναται να λαμβάνουν οι μαθητευόμενοι, όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

15. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις, που απαιτούνται πριν την έναρξη της μαθητείας σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητευόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, παρέχονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

16. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητευομένων, που έπαθαν ατύχημα κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος στα Σχολικά Εργαστήρια των Ε.ΠΑ.Λ., στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλισή τους.ξη Μαθητείας» (Β’ 5953), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για την πρώτη πίστωση του καθαρού αποδιδόμενου ποσού της παρ. 6 στους λογαριασμούς των μαθητευόμενων που πραγματοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση από τους μαθητευόμενους του απογραφικού δελτίου εισόδου, καθώς και αντίστοιχα για την τελευταία πίστωση η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου.

17. Η συμμετοχή απόφοιτων Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας δεν επηρεάζει την κατα- βολή των όποιων ειδικών επιδομάτων – παροχών που ήδη λαμβάνουν σύμφωνα με τον ν. 4331/2015 (Α’ 69).

18. Η συμμετοχή δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας δεν επηρεάζει την καταβολή σύνταξης θανάτου, ανεξαρτήτως της χορήγησής της με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει, ή βάση διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και έως τη συμπλήρωση του οριζόμενου ορίου ηλικίας ή και μετά από τη συμπλήρωση του εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στις ίδιες διατάξεις προϋποθέσεις.

19. Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας συνεχίζουν να λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της μαθητείας, επιδόματα πολυτεκνίας, τριτεκνίας ή αναπηρίας που δικαιούνται να λαμβάνουν, καθώς και τυχόν συντάξεις εξ ιδίου δικαιώματος χωρίς περικοπή που απορρέει λόγω της υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

20. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την τήρηση των όρων υλοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο μέσω των ελεγκτικών αρχών του.

Πηγή:[esos.gr]