Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Αμοιβή εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συντονιστών Συμβούλων των ΙΕΚ

Αμοιβή εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συντονιστών Συμβούλων των ΙΕΚ

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β 2768/26-4-2023 οι Αποφάσεις για τον καθορισμό της ωριαίας αποζημίωσης των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) – Απόφαση υπ. αριθμ. Κ5/45681 και τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ – Απόφαση υπ. αριθμ. Κ5/45905.

 Τι ισχύει

 Α. Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) – Απόφαση υπ. αριθμ. Κ5/4568. …αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό του ύψους της ωριαίας αποζημίωσης των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 55, του ν. 4692/2020 (Α’ 111), ως εξής:

α) Μέλη ΔΕΠ:

αα) Τακτικοί Καθηγητές σε Α.Ε.Ι. είκοσι επτά (27) ευρώ.

αβ) Αναπληρωτές Καθηγητές σε Α.Ε.Ι. είκοσι πέντε (25) ευρώ.

αγ) Επίκουροι Καθηγητές σε Α.Ε.Ι. και λοιπά μέλη ΔΕΠ είκοσι τρία (23) ευρώ.

β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20) ευρώ.

γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα οκτώ (18) ευρώ.

δ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεκαπέντε (15) ευρώ.

ε) Πτυχιούχοι Ανώτερων Κρατικών Σχολών, δεκατρία (13) ευρώ.

στ) Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ., πτυχιούχοι Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, δεκατρία (13) ευρώ.

ζ) Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δώδεκα (12) ευρώ.

η) Εμπειροτέχνες.

ηα) δεκατρία (13) ευρώ.

ηβ) δεκατέσσερα (14) ευρώ.

ηγ) δεκαέξι (16) ευρώ.

2. Η διαβάθμιση των αμοιβών των εμπειροτεχνών Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε τρεις (3) κατηγορίες ωρομισθίων αμοιβών τελεί σε συνάρτηση με τα συνολικά χρόνια απασχόλησης στο αντικείμενο του επαγγέλματος για το οποίο παρέχεται διδακτικό έργο ως εξής:

α) μέχρι οκτώ (8) χρόνια επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του μαθήματος, δεκατρία (13) ευρώ.

β) Μέχρι δεκαέξι (16) χρόνια επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του μαθήματος, δεκατέσσερα (14) ευρώ.

γ) Περισσότερα από δεκαέξι (16) χρόνια επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του μαθήματος, δεκαέξι (16) ευρώ. Η ανωτέρω διαβάθμιση αμοιβών των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης καθορίζεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διευθυντή Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

3. α) Η ισχύς της παρούσας απόφασης για τους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. αρχίζει από το επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, ήτοι από 16 Φεβρουαρίου 2023 και έως 31 Δεκεμβρίου 2024. Για τον καθορισμό της ωριαίας αποζημίωσης των Εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ. για το Β’ εξάμηνο του 2022 εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 2/106902/0022/10.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. (Β’ 3276).

β) Η ισχύς της παρούσας απόφασης για τους εκπαιδευτές των Ε.Σ.Κ. αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως 31 Δεκεμβρίου 2024. 

Β. Καθορισμός του ύψους της αμοιβής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Απόφαση υπ. αριθμ. Κ5/45905.

Ορίζεται το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €) μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: alfavita.gr