Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » ΑΕΙ: Ιδρύεται Τμήμα Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο-Ρυθμίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα γεωπόνων, δασολόγων, ιχθυολόγων

ΑΕΙ: Ιδρύεται Τμήμα Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο-Ρυθμίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα γεωπόνων, δασολόγων, ιχθυολόγων

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις που αφορούν ρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας. Ειδικότερα αφορούν την ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους γεωπόνους, δασολόγους και ιχθυολόγους των πενταετών προγραμμάτων φοίτησης, το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και τη στελέχωση του παιδικού σταθμού του υπουργείου Παιδείας.

Άρθρο 128 Ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύεται νέα ακαδημαϊκή μονάδα επιπέδου Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Ψυχολογίας» και έδρα το Διδυμότειχο, η οποία εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής.

 2. Αποστολή του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στους σημαντικότερους κλάδους της Ψυχολογίας, η εξοικείωσή τους με τις βασικές αρχές και μεθόδους της ψυχολογικής έρευνας, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για την κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, καθώς και η ανάπτυξη και προώθηση της επιστήμης της Ψυχολογίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

3. Το Τμήμα Ψυχολογίας δύναται να οργανώνει προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου. Ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης πιστοποίησής τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

4. Στο Τμήμα Ψυχολογίας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Έως την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου, οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας καλύπτονται από μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος της παρ. 1 και πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Κεφαλαίου Κ’ του Μέρους Α’ του ν. 4957/2022.

5. Για τις ανάγκες διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Ψυχολογίας συνιστάται νέα οργανική μονάδα (Γραμματεία Τμήματος), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.

6. Η διοικητική λειτουργία του Τμήματος της παρ. 1 άρχεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος της παρ. 1, με την επιφύλαξη της προηγούμενης πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου σύμφωνα με την παρ. 3, άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, κατά το οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών. 7. Μέχρι το Τμήμα Ψυχολογίας να καταστεί αυτοδύναμο, ορίζονται προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, προσωρινός Πρόεδρος και προσωρινός Αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4957/2022, περί των οργάνων μη αυτοδύναμων ακαδημαϊκών μονάδων. Τα όργανα του πρώτου εδαφίου ορίζονται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 129 Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

1. Στο άρθρο 301 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της διοίκησης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στον τίτλο του άρθρου, η φράση «Όργανα διοίκησης» αντικαθίσταται από τη φράση «Διοικητικό Συμβούλιο» και ο τίτλος διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 301 Διοικητικό Συμβούλιο β) Στην παρ. 1: βα) μετά από τη φράση «Όργανο διοίκησης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)» διαγράφεται η φράση «και ο Γενικός Διευθυντής», ββ) το αρκτικόλεξο γράφεται και ολογράφως και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Όργανο διοίκησης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).» 2. Στην παρ.  1 του άρθρου 315 του ν.  4957/2022, περί της διάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο το αρκτικόλεξο γράφεται και ολογράφως, β) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «υπάγονται στον Γενικό Διευθυντή» αντικαθίσταται από τη φράση «υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ιδρύονται μία (1) Γενική Διεύθυνση, τρεις (3) Διευθύνσεις, ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ως εξής: α) Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης. β) Διεύθυνση Ενημέρωσης. γ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. δ) Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών. ε) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Οι Διευθύνσεις των περ. α) έως γ) υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση και το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγονται στον Πρόεδρο.»

Άρθρο 130 Στελέχωση και λειτουργία του παιδικού σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Αντικατάσταση περ. στ) και τροποποίηση υποπερ. ζζ) και θθ) περ. ζ) παρ. 3 άρθρου 329 ν. 4072/2012

1. Η περ.  στ) της παρ.  3 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), περί της στελέχωσης του παιδικού σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντικαθίσταται ως εξής: «στ) Ο παιδικός σταθμός στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, ΤΕ Παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και ΠΕ Ψυχολόγων, καθώς και από μόνιμους εκπαιδευτικούς ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΤΕ01.30 Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων και ΠΕ23 Ψυχολόγων, που αποσπώνται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α’ 186). Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι ή οι εκπαιδευτικοί των κλάδων του πρώτου εδαφίου, ο παιδικός σταθμός μπορεί να στελεχώνεται και από διοικητικούς υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών ή από αποσπασμένους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών. Αν δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των αναγκών του παιδικού σταθμού, σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια, στον παιδικό σταθμό μπορεί να διατίθενται μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. των κλάδων των εδαφίων αυτών που υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) σχολικό έτος, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής. Ως προϊστάμενος του παιδικού σταθμού επιλέγεται διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός, σύμφωνα με το άρθρο 84 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31), περί των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.»

2. Στην υποπερ. ζζ) της περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012, περί του καθορισμού με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του παιδικού σταθμού του αριθμού των εκπαιδευτικών που αποσπώνται για τη στελέχωση του παιδικού σταθμού σε αναλογία προς τον αριθμό των νηπίων, ύστερα από τη λέξη «εκπαιδευτικών» προστίθεται η φράση «ή μελών Ε.Ε.Π.» και η υποπερ. ζζ) διαμορφώνεται ως εξής: «ζζ) Ο αριθμός των εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. που αποσπώνται για τη στελέχωση του παιδικού σταθμού σε αναλογία προς τον αριθμό των νηπίων.»

3. Στο τέλος της υποπερ. θθ) της περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012, περί του καθορισμού με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του παιδικού σταθμού του ωραρίου λειτουργίας του, προστίθεται η φράση «, καθώς και το χρονικό διάστημα παύσης της λειτουργίας του για λόγους συντήρησης χώρων ή παιδαγωγικούς ή άλλους λόγους που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του» και η υποπερ. θθ) διαμορφώνεται ως εξής: «θθ) Το ωράριο λειτουργίας του παιδικού σταθμού, καθώς και το χρονικό διάστημα παύσης της λειτουργίας του για λόγους συντήρησης χώρων ή παιδαγωγικούς ή άλλους λόγους που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του.»

Άρθρο 131 Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου – Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000

1. Στην περ.  α) της παρ.  1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α’ 297), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου, η υποπερ. δδ) τροποποιείται ως προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προστίθενται υποπερ. εε), στστ), ζζ), ηη), θθ), ιι), κκ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής: «α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των: αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,  στημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, εε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας, στστ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, Τμήμα Γεωπονίας και τα πρώην Τμήματα Γεωπονίας, με έδρα την Αμαλιάδα, πρώην Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα το Μεσολόγγι και πρώην Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα το Μεσολόγγι, ζζ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, ηη) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, θθ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, ιι) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, κκ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών γεωπονίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ η άπρακτη παρέλευσή της δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και».

2. Στην περ.  α) της παρ.  2 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του δασολόγου, προστίθενται υποπερ. γγ), δδ), εε), στστ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής: «α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των: αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ββ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, γγ) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών των Φυτών, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Τεχνολογίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, εε) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στστ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών δασολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ η άπρακτη παρέλευσή της δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας, καθώς και της ΕΘ.Α.Α.Ε. και».

3. Στην περ.  α) της παρ.  5 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του ιχθυολόγου, προστίθενται υποπερ. εε) και στστ) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής: «α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των: αα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, ββ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, γγ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με ειδίκευση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτά σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δδ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ., εε) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, στστ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών ιχθυολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ η άπρακτη παρέλευσή της δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας, καθώς και της ΕΘ.Α.Α.Ε»

Πηγή: alfavita.gr