Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

“Έξυπνο” έλεγχο δικαιολογητικών εκπαιδευτικών και μαθητών ετοιμάζει το υπ. Παιδείας

“Έξυπνο” έλεγχο  των δικαιολογητικών και κάθε είδους αίτησης των εκπαιδευτικών,των μαθητών ή και οποιουδήποτε τρίτου για διάφορα ζητήματα της εκπαιδευτικής ζωής, ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας.

Με αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα όταν τεθεί σε εφαρμογή οι υπηρεσίες δεν θα  επιβαρύνονται με χειροκίνητη δουλειά η οποία οδηγεί και σε αναξιόπιστα αποτελέσματα.

Θα είναι ένα πολυπαραμετρικό σύστημα που θα συνδέεται με όλα τα μητρώα εκπαιδευτικών αλλά και θα διαλειτουργεί με οπoιοδήποτε τρίτο σύστημα (my-school, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΕΠ) και θα υλοποιεί την αξιολόγηση (όπου είναι εφαρμόσιμο) των αιτούντων.

Θα προσφέρει όλες τις λειτουργίες που θα υποστηρίζουν την ασφαλή σύνδεση του αιτούντος και τη διαχείριση των διαπιστευτηρίων του, την υποβολή δικαιολογητικών, την έξυπνη εξέταση της εγκυρότητάς τους, τη διαλειτουργία με οποιοδήποτε σύστημα της ελληνικής δημόσια διοίκησης απαιτηθεί, τη δήλωση των προτιμήσεων, την μοριοδότηση και την αξιολόγηση της αίτησης τόσο με αυτόματο τρόπο όσο και με χειροκίνητες διαδικασίες από επιτροπές.

Το σύστημα θα προσφέρει πλήρη ιστορικότητα και όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με οποιοδήποτε κύκλο αιτήσεων, η αξιολόγησή τους και τα αποτέλεσμα τα της, θα διατηρούνται και θα είναι προσπελάσιμα στο διηνεκές. Φυσικά θα υπάρχει πλήρη διασύνδεση της διαδικασίας με όλα τα αναγκαία μητρώα.

Το νέο αυτό Πληροφοριακό Σύστημα θα αντικαταστήσει/βελτιώσει/συμπληρώσει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα υφιστάμενα συστήματα, όπως επίσης θα υποστηρίζει οποιοδήποτε νέο τύπου αίτησης στο μέλλον:

Η φιλοσοφία του νέου συστήματος υποβολής κάθε είδους αιτήσεων είναι αυτές να αποτελούν μέρος της διοικητικής διαδικασίας του ΥΠΑΙΘ και σε ότι αφορά τα άτομα τα οποία υποβάλλουν αίτηση αλλά και όσο αφορά την ίδια τη διαδικασία η οποία πλέον καταγράφεται, διατηρείται ψηφιακά και αποτελεί πληροφορία η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.

Το νέο σύστημα αιτήσεων θα διαχειρίζεται παραμετρικά όλη τη ζητούμενη πληροφορία σε κάθε αίτηση και θα αξιοποιεί τα υφιστάμενα ψηφιακά δεδομένα στο μέγιστο βαθμό.

Λόγου χάρη σε μία αίτηση για τη θέση των Διευθυντών Σχολείων οι υποψήφιοι θα πληκτρολογούν μόνο τα στοιχεία που δεν γνωρίζει το σύστημα όπως πχ δεδομένα συγγραφικού έργου ενώ αντίθετα η προϋπηρεσία και το χρονικό διάστημα άσκησης καθηκόντων σε αντίστοιχη θέση θα είναι πληροφορίες που θα βρίσκονται στο σύστημα.

Το λογισμικό θα διαχειρίζεται και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων από τις επιτροπές. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τον έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών (πχ αναγνώριση πτυχίων ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ/ITE για τίτλους αλλοδαπής ή έλεγχο των βεβαιώσεων συνάφειας), αξιολόγηση των επιμορφώσεων – πιστοποιήσεων, αξιολόγηση του συγγραφικού έργου κλπ.

Θα διαχειρίζεται επίσης επιπλέον πληροφορίες που είναι εφαρμόσιμες σε κάποιους τύπους αιτήσεων όπως πχ η συνέντευξη τη διαδικασία της οποίας πρέπει να υποστηρίζει πλήρως μηχανογραφικά.

Θα υποστηρίζει επίσης και όλη τη ροή στη διαδικασία των αιτήσεων και της αξιολόγησής της όπως λόγου χάρη την υποβολή ενστάσεων από πλευράς των αιτούντων την αξιολόγηση των στοιχείων κάθε ένστασης, την επανααξιολόγηση και την ειδοποίηση και την επικοινωνία με τους αιτούντες.

Στη φάση της μελέτης εφαρμογής θα αξιολογηθεί ποια από τα ανωτέρω συστήματα εφόσον κριθούν ώριμα θα διατηρηθούν η/και θα διαλειτουργήσουν με το νέο σύστημα και ποια θα απορροφηθούν από αυτό.

Πηγή: esos.gr