Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Blog » Έγκριση επιμόρφωσης Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ 2022-23 διάρκειας 32 ωρών.

Έγκριση επιμόρφωσης Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ 2022-23 διάρκειας 32 ωρών.

Χθες Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνίου με θέμα: Εισήγηση για έγκριση: Α) Διεξαγωγής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 και ΣΑΕ3451 2019ΣΕ34510002, Β) καθορισμού των ωρολογίων προγραμμάτων για την υλοποίηση της εν λόγω εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και Γ) ανάθεσης του αντίστοιχου επιμορφωτικού έργου στους επιμορφωτές ανά τμήμα επιμόρφωσης

Τελικά το Δ.Σ του ΙΕΠ ενέκρινε στη συνεδρίαση της 4ης Ιανουαρίου 2023:

Α) Την διεξαγωγή της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης».

Β) Τον καθορισμό των ωρολογίων προγραμμάτων για την υλοποίηση της εν λόγω εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Γ) Την ανάθεση του αντίστοιχου επιμορφωτικού έργου στους επιμορφωτές ανά τμήμα επιμόρφωσης.

Αναλυτικά ενέκρινε:

Α) Την έγκριση διεξαγωγής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, μόνιμων και αναπληρωτών, όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) και αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23), μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2022-2023 συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών, οι οποίες κατανέμονται σε διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων ως εξής:

α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση (συνεδρίες) και

β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση.

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2023 και αφορά τέσσερεις (4) διακριτές θεματικές ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1 (ΥΜ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

Θεματική Ενότητα 2 (ΥΜ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

Θεματική Ενότητα 3 (ΥΜ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή – Ο ρόλος του στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Θεματική Ενότητα 4 (ΥΜ4): Ψυχολόγος – Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/συνέργειες με τους Συμβούλους Καθηγητές.

Β) Τον καθορισμό των ωρολόγιων προγραμμάτων για την υλοποίηση της εν λόγω εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας εισήγησης.

Γ) Την ανάθεση του αντίστοιχου επιμορφωτικού έργου στους επιμορφωτές οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας εισήγησης.

Προτεραιότητα για επιλογή και ανάθεση επιμορφωτικού έργου για την επιμορφωτική φάση Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 (σχολικό έτος 2022-23) έχουν οι επιμορφωτές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την επιμόρφωση επιμορφωτών-πολλαπλασιαστών και δεν έχουν αξιοποιηθεί κατά τις επιμορφωτικές φάσεις Μαΐου – Ιουνίου 2021 (Α΄ φάση επιμόρφωσης) και Απριλίου – Ιουνίου 2022 (Β΄ φάση επιμόρφωσης).

Για την ενημέρωση των επιμορφωτών υπήρξε ηλεκτρονική επικοινωνία προκειμένου να μας πληροφορήσουν/βεβαιώσουν αν επιθυμούν να αναλάβουν στην παρούσα φάση και εκείνοι που δέχτηκαν να αναλάβουν επιμορφωτικό έργο αξιοποιούνται στη Γ΄ φάση της Επιμόρφωσης για το Σχολικό Έτος 2022-2023.

Στο Παράρτημα Β στους πίνακες αναγράφονται οι επιμορφωτές που ενημερώθηκαν και από τους οποίους αποδέχθηκαν όπως φαίνεται οι εξής:

Ευσταθιάδου Άννα στη Θεματική Ενότητα 1 (ΥΜ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

Κούκιας Θεόδωρος στη Θεματική Ενότητα 3 (ΥΜ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή – Ο ρόλος του στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Μαχαίρα Σοφία στη Θεματική Ενότητα 4 (ΥΜ4): Ψυχολόγος – Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/συνέργειες με τους Συμβούλους Καθηγητές.

Εν συνεχεία, προτεραιότητα για επιλογή και ανάθεση επιμορφωτικού έργου για την Γ’ φάση επιμόρφωσης (σχολικό έτος 2022-2023) έχουν όσοι επιμορφωτές έχουν υλοποιήσει μόνο μία φορά επιμορφωτικό έργο είτε στην Α’ είτε στη Β΄ φάση επιμόρφωσης

Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφωτών σε όλες τις Θεματικές Ενότητες και σε όλα τα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις αιτήσεις των επιμορφούμενων, επιλέγονται επιμορφωτές οι οποίοι έχουν υλοποιήσει επιμορφωτικό έργο σε περισσότερες από μία επιμορφωτικές φάσεις και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και σε αυτή τη φάση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Στην ιδιαίτερη περίπτωση που δεν αποδεχτεί κανείς επιμορφωτής να αναλάβει επιμορφωτικό έργο από τον αναπληρωματικό Πίνακα 2 του παραρτήματος Γ, με απόφαση της ΕΟΕ δύναται να αναλάβει και δεύτερο τμήμα επιμόρφωσης, επιμορφωτής που ήδη υλοποιεί επιμορφωτικό έργο στη Γ΄ φάση επιμόρφωσης εφόσον αποδεχθεί σχετική πρόσκληση.

Πηγή: alfavita.gr